Besluiten college 5 februari 2019

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

1. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing Noed 11 Sint Nicolaasga

Van: 1940148216 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het starten van een ‘grondgebonden veehouderij’ zijnde een geitenhouderij voor het houden van 361 opfokgeiten tot en met 1 jaar en 20 melkgeiten/bokken ouder dan 1 jaar op locatie Noed 11 te Sint Nicolaasga.

2. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing Noed 13 Sint Nicolaasga

Van: 1940148218 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van de geitenhouderij op locatie Noed 13 te Sint Nicolaasga waarbij het houden van 126 opfokgeiten tot en met 1 jaar wordt beëindigd en het houden van (melk)geiten ouder dan 1 jaar wordt uitgebreid van 950 naar 1.180.

3. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing uitbreiding ligboxenstal Wieldyk 7 te Mirns

Van: 1940132577 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de ligboxenstal aan de Wieldyk 7 Mirns.

4. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing uitbreiding ligboxenstal Westerse Dijk 1 Delfstrahuizen

Van: 1940127083 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de ligboxenstal aan de Westerse Dijk 1 Delfstrahuizen.

5. Planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed, Jaarplan 2019

Van: 1940155169 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. het planmatig onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed uit te laten voeren volgens het Jaarplan 2019;
  2. de kosten van de werkzaamheden te financieren door onttrekking van € 1.483.651,00 inclusief btw, uit de voorziening Vastgoed.

6. Jaarplan kunstwerken 2019

Van: 1940151454 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. het Jaarplan kunstwerken 2019 vast te stellen;
  2. de financiën te dekken uit de voorziening Kunstwerken.

7. Jaarplan wegen 2019

Van: 1940154247 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. het Jaarplan wegen 2019 vast te stellen;
  2. de financiën van het Jaarplan wegen te dekken uit de voorziening Wegen.

8. Wijzigingsplan Herenweg 2 Oosterzee

Van: 1940125911 - VVH
Het college besluit het wijzigingsplan Herenweg 2 Oosterzee gewijzigd vast te stellen.

9. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht

Van: 1940151593 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. een antwoordbrief conform het concept naar de provincie te sturen;
  2. de raad in kennis te stellen van de antwoordbrief inclusief de achterliggende stukken.