Besluiten college 5 november 2019

1. Bijdrage Stichting Nannewiid e.o.

Van: 1940187647 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. Stichting Nannewiid e.o. een financiële bijdrage van € 7.000,- te leveren voor de eerste aanzet voor het opstellen van een gebiedsplan Nannewiid e.o.;
2. de gemeenteraad hiervan per memo in kennis te stellen.

2. Besluit op bezwaar inzake handhavingsverzoek

Van: 1940128268 - VVH
Het college besluit met in achtneming en op basis van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond te verklaren, het bestreden besluit van 13 maart 2019 in stand te laten en het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

3. Geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Houtdyk in Harich, tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug, en uitzondering brommobielen

Van: 1940172400 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit
1. de Houtdyk in Harich, tussen de brug tegenover Kippenburg en de Starnumanbrug, niet open te stellen voor brommobielen;
2. het verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen op de Houtdyk in Harich, genomen op 6 september 1994, in te trekken;
3. de Houtdyk in Harich, tussen de brug tegenover Kippenburg en Starnumanbrug, gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer, conform bijgevoegd verkeersbesluit;
4. de verzoeker op de hoogte te brengen conform conceptbrief.

4. Operatie Steenbreek

Van: 1940188132 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:
1. in te stemmen met deel te nemen aan Operatie Steenbreek;
2. de bijgevoegde raadsmemo ter kennisname voor te leggen aan de raad.

5. Vaststelling bestemmingsplan Straatweg 1 en 1a Follega

Van: 1940174743 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
Het bestemmingsplan Follega, Straatweg 1 en 1a als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPFOL19STRAAWEG1-ON01 ongewijzigd vast te stellen.

6. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Zijlroede 20 te Lemmer

Van: 1940169963 - VVH
Het college besluit
1. kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. het bestreden besluit in stand te laten.

7. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 GR Fryslân-West en NV Empatec

Van: 1940187601 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2018 GR Fryslân-West en NV Empatec en de stukken voor kennisgeving voor te leggen aan de raad.