Besluiten college 7 juli 2020

1. Intrekken monumentenstatus Tjongerpad 22 Delfstrahuizen

Van: 1940214938 - VTH
Het college besluit om de gemeentelijke monumentenstatus van de woning aan het Tjongerpad 22 in Delfstrahuizen in te trekken.

2. Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosterzee-Buren 35

Van: 1940150789 - VTH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Oosterzee – Buren 35” ongewijzigd vast te stellen.

3. Ontwerpbestemmingsplan Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega

Van: 1940199986 - VTH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Jetze Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega” en de bestemmingsplanprocedure voor te zetten.