Besluiten college 7 oktober 2019

1. Antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties over Programmabegroting 2020

Van: 1940177673 - bedrijfsvoering
Het college besluit de beantwoording op de vragen van de fracties over Programmabegroting 2020 vast te stellen.

2. Ruimte-voor-ruimte regeling Meenscharweg 5 te Joure

Van: 1940185608 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de “ruimte-voor-ruimte regeling” op het perceel Meenscharweg 5 te Joure, waarbij een jongveestal behouden blijft.

3. Vaststelling bestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief welstand ontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota)

Van: 1940155530 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. het bestemmingsplan Waterpark Follega 2019 (NL.IMRO.BPFOL18WATERPARKFO-VA01) , inclusief welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) ongewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat de plantoelichting op de onderdelen ‘Stikstof’(par. 5.3.4) en ‘Watertoets’ (par.5.6.1) ambtshalve wordt aangevuld;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

4. Afwijzing verzoek om handhaving van de afsluiting van een weg

Van: 1940163428 – VVH
Het college besluit het verzoek om handhaving af te wijzen omdat er geen overtreding kan worden geconstateerd.

5. Landschapsbiografie Súdwesthoeke

Van: 1940185486 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit akkoord te gaan met de raadsmemo met informatie over de Landschapsbiografie.