Besluiten college 8 mei 2018

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

1. Vaststellen bestemmingsplan Balk-Zuid 2017

Van: 19402337 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Balk-Zuid 2017 vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Balk-Zuid 2017 als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO. 1940.BPBLK17BALKZUID-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

2. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing voor de aanleg van een milieustraat aan de Ossekamp 2 in Lemmer

Van: 1940120523 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een milieuterrein bij de gemeentewerf aan de Ossekamp 2 te Lemmer.

3. Kadernota 2018

Van: 194093961 - bedrijfsvoering
Het college besluit

 1. In te stemmen met de Kadernota 2018 en deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad, met dien verstande dat:
  • de kadernota-aanmeldingen genoemd in paragraaf 4.4 van de Kadernota 2018 te honoreren en de overige kadernota-aanmeldingen niet te honoreren.
 2. In te stemmen met een te starten afzonderlijke integrale afweging voor de volgende drie onderwerpen:
  1) nieuw collegeprogramma
  2) interbestuurlijk programma
  3) de reeds bekende aanmeldingen nieuw beleid (bijlage 2 in boekwerk)
 3. In te stemmen met een ombuigingsproces ter grootte van € 0,5 miljoen in 2019 en vanaf 2020 een bedrag van € 3 miljoen structureel bestaande uit twee stappen:
  1) extern onderzoek naar beïnvloedbaarheid beleidsveld sociaal domein
  2) ombuigingstaakstelling voor het restant binnen het totale gemeentelijke beleid
 4. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief leges en heffingen (zie bijlage 6 in boekwerk);
 5. Raadsmemo financieel perspectief kadernota aanbieden aan de raad (bijlage 2)

4. Balk - Nieuwbouw supermarkt Poiesz

Van: 1940108815 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de Reactienota Overleg concept-ontwerpbestemmingsplan Balk – Nieuwbouw supermarkt Poiesz vast te stellen;
 2. vast te houden aan de gekozen indeling van het parkeerterrein;
 3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Balk – Nieuwbouw supermarkt Poiesz en de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor dit plan.

5. Planologische procedure bouw 13 woningen locatie Lyts Luchtenveld te Joure

Van: 1940120883 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Lyts Luchtenveld te Joure” en voor dit ontwerpplan de formele procedure te starten.

6. Beleidsregels bestuurlijke boete

Van: 1940119655 - samenleving
Het college besluit:

 1. de beleidsregels bestuurlijke boete vast te stellen m.i.v. de datum waarop deze worden gepubliceerd. Aan deze beleidsregels een terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 2018;
 2. de beleidsregels “Bestuurlijke boete De Friese Meren” in te trekken met ingang van 1 januari 2018;
 3. de beleidsregels bestuurlijke boete ter informatie voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.