Begroting in balans

Woensdagavond 8 mei zijn de jaarcijfers 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze gemeente sluit 2018 af met een positief saldo van € 1.394.000. “Door in 2019 een pas op de plaats te maken en minder uit te geven aan nieuw beleid, zorgen we ervoor dat de begroting in balans blijft”, zegt wethouder Jos Boerland. “Zo houden we onze dienstverlening aan inwoners op orde en krijgen we in de toekomst weer meer ruimte voor nieuwe plannen”.

Maatregelen ‘begroting in balans’

Onderdeel van de kadernota 2019 zijn de maatregelen vanuit ‘begroting in balans’. Dit traject is in november 2018 in gang gezet om de begroting op tijd weer in balans te krijgen. Omdat er op een aantal beleidsterreinen een tekort ontstaat, moeten we op andere beleidsvelden minder uitgeven. Dat betekent keuzes maken, dingen anders doen, later doen of niet meer doen. Voorstel van het college is om in elk geval € 1,1 miljoen minder uit te geven aan nieuw beleid. “Een pas op de plaats om daarna weer te kunnen bouwen”.

Keuzes maken

Het college heeft daarnaast, in samenspraak met de raad, een aantal maatregelen onderzocht en voorbereid, met als doel het  beschikbare geld anders te verdelen over de beleidsterreinen. Er is vooral gekeken naar de bedrijfsvoering van de gemeente zelf en naar het verlagen van al gereserveerde bedragen in de begroting; het bijstellen van budgetten. De meeste maatregelen hebben dan ook geen gevolgen voor inwoners; een aantal maatregelen die het college nu voorlegt aan de raad, hebben dat wel: zo is één van de voorstellen om de tarieven van de binnensportaccommodaties gefaseerd te verhogen, daarnaast bijvoorbeeld het kostendekkend maken van een aantal leges door verhoging van het tarief.

De complete lijst met maatregelen ‘begroting in balans’ vindt u in bijlage 1 en 2 van de kadernota 2019

Het petear hierover in de raad is op woensdag 19 juni. Het debat en beslút zijn op 3 woensdag 3 juli.

Te downloaden: