Ongewenste bezuinigingsopties

Welke maatregelen houden de begroting in balans, maar zijn niet gewenst?

Programma 1: Bestuur en organisatie

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
44a Halveren openingstijden servicepunten in Balk en Lemmer (€ 56.000). En de telefonische bereikbaarheid gelijkstellen   
met de openingstijden van de balies; van 17.00 uur naar 16.00 uur (€ 20.000).
€   76.000
44b Als beide servicepunten in Balk en Lemmer worden gesloten, levert dit een extra bezuiniging op t.o.v. bezuinigingsoptie 44a
van € 61.000. Totale besparing 44a + 44b = € 137.000.    
  61.000
 
45 Verlagen vergoeding stembureauleden van € 205 naar € 155. Dat levert € 12.000 op. Daarnaast samenvoegen van
de stembureaus Goingarijp en Terkaple, Tjerkgaast en Sloten, Oudega en Elahuizen (van 6 naar 3 stembureaus).
Besparing van € 3.000.  Totale bezuiniging € 15.000.
   15.000
46 Extra inkomsten vanuit bestuurlijke boetes voortaan begroten. €     8.000
47 Stedenband met Drolshagen en Medias stopzetten (na 2020).   10.000
48 Budget PR en promotie naar 0; dit betekent ook stoppen met sponsoring van evenementen en organisaties.    75.000
49 Slachtofferhulp: subsidieregeling beëindigen.   12.000
50 Monumentenzorg: subsidieregeling onderhoud monumentale molens afbouwen en beëindigen.    13.000
51 Sociale veiligheid: geen eigen inzet meer bij sociale problematiek/overlast.    23.000
52 Maandblad met gemeentelijke informatie (Tusken de Marren): na contractperiode van 3 jaar dit stopzetten.   35.000


Programma 2: Ruimte

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
53a Kleine pontjes: gemeentelijke bijdrage laten vervallen.                                                                                                                     25.000
53b Kleine pontjes: tariefsverhoging op een enkele overtocht pont Langweer.

€   20.000

54 Stoppen met natuur- en milieu-educatie (vanaf 2021).    25.000
55 Minimaliseren uitgaven ambities en doelen duurzaamheidsvisie.    10.000
56 Groot onderhoud wegen: minimaliseren uitgaven. € 180.000
57a Openbare verlichting: verwijderen/uitschakelen 5% van de lichtmasten.   28.000
57b Openbare verlichting (zie optie hiervoor): investering van € 100.000 resulteert in jaarlijkse kapitaallasten van € 6.000.  - €  6.000
Minder bomen: 6% minder bomen in het buitengebied.   40.000
58a Minder bomen (zie optie hiervoor): investering van € 125.000 resulteert in jaarlijkse kapitaallasten van € 7.500.        - €  7.500
59 Gemeentelijke havens: verhoging passanten en beroepsvaartgelden. €   23.000
60 Centrum Terherne, schrappen herinrichting.                                                                                                                                      €   23.970                    
61 Opwaarderen hoek Hollewei/Gaestwei Bakhuizen in samenwerking met Wonen ZWF niet uitvoeren.      2.040
62 Wandelstrook Tsjamkedykje Balk niet aanleggen. €     4.482
63 Herinrichting Straatweg Lemmer: het deel noordelijk van de Melkweg schrappen.         €   39.000
64 Driesprong Huisterheide/Langwarderdyk Sint Nicolaasga: herinrichting schrappen. €   12.000
65 Better Bakhuizen: herinrichting plein bij kerk schrappen. €      8.000
66 Entree museum Joure niet opwaarderen.      9.000
67 Herinrichting Van der Walplein Sloten schrappen.      3.000
68a Milieuterreinen: niet bouwen/aanleggen.    € 28.000
68b Milieuterreinen: lagere tarieven afvalstoffenheffing. -  € 28.000
69 Brug Wyldehoarne: brug vervangen door duurzame onderhoudsvriendelijke brug.    30.000
70 Minicontainers oud papier: kostenbesparing.     70.000
71 Geluidsscherm Haskerveldweg Joure: minder onderhoud, waardoor we het onderhoudsniveau niet halen.       4.000
72 Stoppen voorziening baggeren, alleen baggeren uit noodzaak. €  272.000

Programma 3: Economie

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
73 Bijdrage Marrekrite, begroting bijstellen naar afspraken.   € 14.000
74 Bedrijvencontacten: minimaliseren van uitgaven.                                                                                                                           5.000
75 Tariefsverhoging markten: 100% kostendekkend maken. € 17.000


Programma 4: Leefbaarheid en onderwijs

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
 
76 Kernenbeleid: het budget voor dorpen-, stad- en wijkenbeleid verlagen van € 265.000 naar € 190.000.                                               75.000
77 Bibliotheken: door het sluiten van de bibliotheek in Lemmer kan 100.000 bespaard worden.

€ 100.000

78 Kunstzinnige vorming: de subsidie van It Toanhûs met € 50.000 verlagen.    50.000
79 Kunstbeoefening: het incidenteel budget voor culturele activiteiten verlagen met € 7.000.      7.000
80 Dorpshuizen: er is een post van € 15.000 in de begroting opgenomen, maar er zijn geen uitgaven gedaan                  
(correctie op begroting).
   15.000
81 Sportbeleid: verminderen van de inzet van de beweeg- en cultuurcoaches door de subsidie te verlagen.    57.000
82 Musea: de subsidie aan de musea verlagen met € 10.000.    10.000
83 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): het rijksbudget is voldoende, hierdoor is de extra inzet van
gemeentelijke middelen niet meer nodig en kan € 50.000 bespaard worden.
  50.000


Programma 5: Sociaal domein

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
 
84 Wmo-voorzieningen, drie maatregelen: het verlagen van het PGB-tarief voor huishoudelijke hulp naar het minimumloon,               
het afschaffen van de financiële bijdrage voor de vervoersvoorziening en het uitbreiden van het aantal rolstoelpools.
€ 115.000
85 Doorzorgcoördinator ex-gedetineerden: de gezamenlijke professionele invulling hiervan met SWF beëindigen en dit weer
zelf gaan doen (de doorzorgcoördinator helpt (ex-)gedetineerden succesvol terug te keren in de samenleving). 
  10.000
86 Minder inzet op welzijnswerk: de subsidie voor welzijnswerk verlagen met € 65.000.   65.000
87 Afschaffen mantelzorgcompliment: mantelzorgers ontvangen geen mantelzorgwaardering van € 150 p.p. meer.
Per jaar wordt ongeveer € 90.000,- uitgegeven aan mantelzorgwaardering.
€   90.000
88 Afschaffen maatwerkbudget Jeugdgezondheidszorg: de samenwerking tussen Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
wordt stopgezet en de inzet op preventieve gezondheid wordt gereduceerd tot 0. 
€   80.000
89 Maatschappelijke participatie: het volledig afschaffen van de minimaregeling voor volwassen levert € 150.000 besparing op. Minima van 18 jaar en ouder krijgen dan geen bijdrage meer voor maatsch. participatie (sport, cultuur en internetaansluiting) € 150.000
90 Inwonersinitiatieven: verlagen van het subsidiebudget voor eenmalige inwonersinitiatieven € 268.000 naar € 50.000. € 218.000

Algemene dekkingsmiddelen

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
 
91 Afschaffen van kwijtscheldingen.                                                                                                                                                  €  275.000
92 Stoppen met Geo-coördinatie.    67.000
93 Niet vervangen van versleten, afgeschreven bureaustoelen.       5.000