Voorgestelde bezuinigingsopties

Welke bezuinigingen zijn er voorgesteld? De complete lijst met maatregelen vindt u op deze pagina.

Programma 1 Bestuur en organisatie

Nr.  Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
1 Leges voor vergunningverlening APV en bijzondere wetten kostendekkend maken.                                                                  35.000
2 Leges omgevingsvergunningen kostendekkend maken door verhoging van het tarief. € 145.000
3 Diensten derden bij bestuursdwang: kosten verhalen op overtreder, dit als inkomsten opvoeren.    10.000
4 Leges huwelijken: meer opbrengst omdat er meer huwelijken worden voltrokken (tarief blijft gelijk).    10.000


Programma 2: Ruimte

Nr.  Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
5
 

Bestemmingsplannen: budgetverlaging naar het niveau van de gemiddelde uitgaven over de afgelopen jaren (€ 30.000)
en verhogen inkomsten uit wettelijk verplichte overeenkomsten, door een toename van initiatieven van derden (€ 10.000).

€   40.000
6 Planschadevergoedingen: budget bijstellen op basis van ervaring van recente jaren. €   30.000
7 Basisregistratie Grootschalige Topografie: budgetverlaging voor het bijhouden en actualiseren van de BGT. €     5.000
8 Verkeer en vervoer: uitgaven voor kleinschalige verkeersmaatregelen beperken tot het wettelijke minimum.      5.000
9 Volkshuisvesting: minimaliseren van de uitgaven. €     5.000
10 Minimaliseren uitgaven grondbedrijf op gronden niet in exploitatie. €   40.000
11 Verhoging inkomsten uit verhuren en verkopen van overhoekjes.   70.000
12a 10% van het gemeentelijk vastgoed afstoten. € 230.000
12b Verlaging storting in de voorziening vastgoed.    68.000
12c Binnensportaccommodaties: huidige tarieven stapsgewijs in 5 jaar tijd verdubbelen (eindbedrag is € 300.000 in 2024)
meer in balans met tarieven buitensport.
€ 240.000
13 Onderhoud wegen: 40% van veegwerk en onkruidbestrijding toerekenen aan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan
(VGRP).
€ 190.000
14 Verhoging van het abonnementstarief pont Langweer.    30.000
15 Terugbrengen pachtovereenkomsten openbare ruimte. We bekijken de noodzaak voor het pachten van water van
derden opnieuw; mogelijk kan een deel hiervan opgezegd worden.
       
   10.000
16 Herinrichting De Brink, Oudemirdum: in overleg met de betrokkenen de plannen zodanig uitgevoerd, dat er een
lagere kapitaallast resteert.
    6.000
17 Aanpassing Plattedijk Lemmer: verlaging van het beschikbare investerings- bedrag, daardoor een lagere kapitaallast.      9.900
18 Aanpassing Kerkhoflaan, Sintjohannesga:  het project is zodanig uitgevoerd, dat we een aantal  besparingen hebben
kunnen realiseren, hierdoor een lagere kapitaallast.
   
    3.300
19 Calamiteitensteiger beroepsvaart Lemmer: vervanging bleek niet nodig, aanpassingen betaald uit regulier budget.     4.000
20 Uit de nacalculatie 2018, van de financiële uitkomsten van het tijdschrijven op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling,
is gebleken dat de geraamde opbrengsten ruimschoots zijn gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk de geraamde
opbrengsten van de kostentoerekening met € 100.000 te verhogen. Met dit bedrag kan een deel van de geplande bezuinigingen worden gerealiseerd.
€ 100.000

 
21 Kunstwerken en bruggen: tariefsverhoging bruggeld. € 100.000


Programma 3: Economie

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
22  Economische zaken: minimaliseren uitgaven en financieringsmogelijkheden voor ontwikkelingen en activiteiten.                          5.000
23 Bijdrage VVV: budget corrigeren naar huidige overeengekomen bijdrage. € 11.000
24 Beleid & ontwikkeling R&T - Merk Fryslân: correctie begroting.    4.000


Programma 4: Leefbaarheid en onderwijs

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
25
 

Zwembaden: door een herijking van de afspraken met Mondeel Recreatie over het onderhoud van het strand                      
in Lemmer
, kunnen we € 18.000 besparen.

€ 18.000
 

26  Onderwijshuisvesting: correctie begroting.   5.000
27
 
Peuterspeelzaalwerk en VVE (voor- vroegschoolse educatie): Een bezuiniging van € 40.000 is mogelijk door
meer peuters met kinderopvangtoeslag op te vangen, hierdoor zijn er minder kosten voor de gemeente.
€ 40.000
 
28 Leerlingenvervoer: voorstel is om de post -sociale verstrekkingen in natura - iets bij te stellen. € 25.000
29 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting: huren kunnen iets minder. € 10.000


Programma 5: Sociaal domein       

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
30 Besparing inkoop 2020 Wmo-maatwerk vanaf 2023: door resultaatgericht aanbesteden verwachten we
vanaf 2023 € 200.000 te besparen door afschaling en efficiencyvoordeel.
€ 200.000
31  Subsidie vluchtelingenwerk: € 150.000 geraamd. Voorstel is om budget iets bij te stellen. €   20.000
32 Preventief jeugdbeleid: is in 2018 voordeel. Voorstel is om budget iets bij te stellen. €   15.000
33 Adviespool: is een kleine post. Nu € 5.000 voordeel. €     5.000
34 Innovatief Wmo-beleid: is in 2018 voordeel. Voorstel is om budget iets bij te stellen. €   15.000
35 Gebiedsgerichte aanpak: budget van € 50.000 is niet helemaal uitgegeven. Voorstel is om budget iets bij te stellen. €   15.000
36 Aanpak multi-problematiek: budget van € 50.000 is niet helemaal uitgegeven. Voorstel is om budget iets bij te stellen.          €   15.000


Algemene dekkingsmiddelen

Nr. Omschrijving Jaarlijkse
besparing/opbrengst
37  Baten deelnemingen: we verwachten van bank BNG structureel meer dividend te krijgen (vanaf 2019).                          € 112.000
38 Vennootschapsbelasting (VPB): uit een inventarisatie blijkt dat er niet veel activiteiten vallen onder de VPB (vanaf 2019).     5.000
39 Kapitaallasten: rentebudget drie leningen 1,2%. 150.000
40 Forensenbelasting: opbrengst over 2018 hoger dan geraamd, waardoor budgetaanpassing.    30.000
41 Precariorechten: budgetaanpassing na realisatie 2018.    18.000
42


 
Door in de buitendienst een groep van 12 medewerkers vanuit Empatec te detacheren, en 2 medewerkers in de binnendienst aan het werk te hebben, voldoen we aan ons quotum. Dit betekent dat we het overgebleven budget af kunnen romen t.b.v. de bezuinigingstaakstelling. Hierbij willen we graag € 30.000 beschikbaar houden om ervoor te kunnen zorgen dat wanneer wij iemand aan het werk kunnen helpen vanuit het doelgroepenregister, de financiële mogelijkheid er is. € 269.000


 
43 Budgetaanpassing na realisatie 2018. € 1.100.000