Frysk taalbelied /Fries taalbeleid

  • Frysk / Fries

    De Fryske Marren hat in saneamd folgjend taalbelied. Dat wol sizze dat jo sawol Frysk As Nederlânsk prate kinne mei de meiwurkers, krekt wat jo it bêste leit. Ek brieven, e-mails en oare berjochtsjes kinne jo yn it Frysk nei de gemeente stjoere. Jo krije dan antwurd yn it Frysk.

    De Fryske Marren heeft een volgend taalbeleid. Dat betekent dat u in gesprek met onze medewerkers zelf kiest of u Fries of Nederlands spreekt, afhankelijk van wat u het beste ligt. Ook brieven, e-mails en andere berichten mag u in de Friese taal naar de gemeente sturen. U krijgt antwoord van ons in dezelfde taal.