Weblog burgemeester

 • Reces

  De gemeenteraad behandelde deze week een lange agenda. Teveel onderwerpen voor één avond, dus werden het er twee. Het wel of niet openbaar houden van de Omkromte in Joure, het ambitiedocument IJsselmeerkust, de startnotitie voor een nieuw sportbeleid, een zonnepanelenpark bij Vegelinsoord en nog veel meer. Over heel verschillende onderwerpen moest de raad een besluit nemen.

 • Nog éénmaal zin

  In de afgelopen dagen was ik bij verschillende afscheidsrecepties. Blijkbaar is deze periode van het jaar een passend moment om met pensioen te gaan of te kiezen voor een nieuwe stap in je loopbaan. Binnen onze gemeentelijke organisatie ging één afdelingshoofd met pensioen en koos een ander voor een mooie vervolgstap bij de provinsje Fryslân.

 • Zin

  Wanneer je het hebt over: er zin in hebben, er zin aan geven en zinvol zijn (zie mijn blog van vorige week), dan zijn er ook deze week weer onderwerpen waarop die begrippen van toepassing zijn. En hoewel er al heel veel over geschreven en gezegd is kan ik ook niet om Maarten van der Weijden heen. Hij had er duidelijk zin in, want anders zwem je geen 200 kilometer. Hij gaf ook zin aan zijn bijna bovenmenselijke prestatie door zijn Elfstedentocht te zwemmen in het kader van de strijd tegen kanker. En daardoor werd zijn prestatie zinvol voor velen.

 • Zin hebben en geven

  De burgemeester van Barneveld stuurde deze week een brief aan alle deelnemers aan het congres van de vereniging van Nederlandse Gemeenten dat eerder deze maand in zijn gemeente werd gehouden. In die brief herhaalde hij nog eens wat hij tijdens de opening van het congres zei. “Besturen is mensenwerk” was het thema. En volgens collega Van Dijk betekent dit dat je er als bestuurder zin in mag hebben, dat je zin aan je werk mag geven en dat het daardoor ook zinvol wordt. Iets om over na te denken: drie maal zin, in een aantal betekenissen van het woord.

 • We zijn gelukkig

  Toch wel een bijzonder bericht in het nieuws van deze week: de Friezen zijn de gelukkigste mensen in ons land. Maar liefst 92% zegt gelukkig te zijn. En 89% is tevreden met hun leven. En tegelijkertijd is de welvaart in onze provincie lager dan gemiddeld, zijn we lager opgeleid dan elders in het land en ligt het gezondheidsniveau van de Fries onder dat van andere Nederlanders. Deskundigen noemen het de Friese paradox. Het gaat lang niet zo goed als elders maar we voelen ons wel goed.

 • Besturen is mensenwerk

  Onder die titel verzamelden enkele duizenden raadsleden, wethouders en burgemeesters zich deze week in Barneveld. Daar werd het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden. Ieder jaar weer een soort reünie van het lokaal bestuur. Hét moment om collega’s uit alle delen van het land te ontmoeten en ervaringen te delen. Dat gebeurt in een gezellige, voor een deel zelfs feestelijke sfeer, maar er wordt ook gewerkt. Met sprekers, workshops en excursies is de titel van het congres nader uitgewerkt. Shakespeare schreef al behartenswaardige woorden over besturen en leiderschap legde Gijs Scholten van Aschat uit.

 • Een paar bijzondere dagen

  Meestal verschijnt mijn blog op vrijdag. Deze keer een uitzondering op die gewoonte. Want vandaag kan ik terugkijken op het afgelopen weekend. Een weekend waarin we een grote groep gasten uit onze partnergemeente uit Duitsland mochten verwelkomen. Samen met de delegatie uit Drolshagen hebben we aandacht besteed aan de 50-jarige vriendschapsband die er is tussen Drolshagen en De Fryske Marren. In 1969 ontstond de relatie tussen de beide gemeentebesturen, bij ons toen nog Haskerland. Al sinds 1963 reisden sportverenigingen op en neer voor toernooien, maar in 1969 sloten ook de beide gemeentebesturen een vriendschapsverdrag.

 • Aha-erlebnisse

  Een Duits woord als kop boven deze blog. Volgende week vieren we de 50-jarige vriendschapsrelatie met Drolshagen en komt er een grote groep Duitse gasten naar onze gemeente. Dat betekent dat ik moet oefenen op mijn Duits. Maar deze week had ik ook echt een paar aha-erlebnisse. Gebeurtenissen waarbij ik dacht dat ik zeker wist dat ik het al eens eerder had meegemaakt. Ik mocht de eerste bewoners van het azc in Balk welkom heten. In september 2016 gebeurde dat ook al. Een bijzondere gang van zaken, ik schreef er eerder over. Maar omdat het blijkbaar niet mogelijk is om snel over de asielaanvragen van een grote groep mensen te beslissen, hebben we opnieuw extra opvangruimte nodig. En daarom ben ik blij dat de gemeenteraad hier unaniem mee instemde. Het personeel van het  azc in Balk staat ook opnieuw klaar om de bewoners goed op te vangen. Ik hoop dat deze nieuwe periode van openstelling van het  azc ook weer een goede periode zal zijn, waarbij er een samenwerking met allerlei organisaties en mensen in Balk kan ontstaan.

 • Alweer verkiezingen!

  Volgende week is het weer zover. Alweer verkiezingen. Op donderdag 23 mei kunnen we naar de stembus  voor het Europees Parlement. Die verkiezingen leven nog niet echt. De aanplakborden komen deze keer niet vol. Europa is blijkbaar niet heel interessant. Een behoorlijke groep mensen moet zelfs niets van Europa hebben. En toch is Europa heel belangrijk en speelt het een grote rol in ons dagelijks leven. In onze gemeente hebben we zelfs een wethouder die de portefeuille “Europa” heeft. Er is ook een Fries wethoudersoverleg waarin wordt gesproken over actuele ontwikkelingen in Europa die voor gemeenten van belang zijn.

 • Belangrijk nieuws

  Woensdagavond zijn de jaarrekening 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor de gemiddelde lezer misschien niet iets om op puntje van de stoel te zitten, maar voor gemeente zijn het belangrijke stukken in de verantwoording naar de raad en dus naar de samenleving. Ondanks alle (ook landelijk) gedoe over bijvoorbeeld de jeugdzorg heeft onze gemeente een overschot over 2018. Een bedrag van 1,4 miljoen euro. Dat is grotendeels te danken aan zaken als grondverkoop én aan grotere uitstroom uit de bijstand. En dat heeft beiden met de groeiende economie te maken. In 2018 was er een daling van 13% in het aantal bijstandsuitkeringen. In 2017 was er ook al daling van 10%. Het lukt dus om mensen uit de bijstand te krijgen.

 • In vrijheid kiezen

  Morgen is het weer 4 mei. Dan staan we, 74 jaar na 1945, opnieuw stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze week werd de uitslag van het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek gepubliceerd. Daaruit bleek dat niet alleen ouderen, maar ook kinderen en jongeren hechten aan een respectvolle herdenking met traditionele rituelen zoals het trompetsignaal, het zingen van het volkslied en vooral de twee minuten stilte. Jongeren vinden daarnaast dat er tijdens herdenkingen meer aandacht moet zijn voor mensen die nu door oorlogsgeweld om het leven komen. Het perspectief op de oorlog en het herdenken van slachtoffers wordt internationaler.

 • Een klein buitje, het mag best harder regenen

  Nee, deze blog gaat niet over de regenbuien die de afgelopen dagen zijn gevallen. Die zijn goed, heel goed zelfs voor de landbouwsector en voor onze tuinen. Ook die buien zouden er overigens best wat meer mogen vallen. Deze blog gaat over die andere regen die vandaag in ons land viel, de lintjesregen. Overal in het land zijn vandaag, de dag voor Koningsdag, mensen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. In tegenstelling tot vorig jaar was het in De Fryske Marren maar een heel bescheiden buitje. Drie mensen kregen een onderscheiding en zijn vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Alleen maar feest?

  De opening van de Koningsspelen in Lemmer door Koning Willem-Alexander was een prachtig feest. Voor de ruim 400 leerlingen van de school, voor Lemmer en eigenlijk voor de hele gemeente. Want het gebeurt niet zo vaak dat ons staatshoofd een bezoek aan onze gemeente brengt. Directeur Sietske de Jong en haar team, de medewerkers van de Koningsspelen en van de gemeente hebben er voor gezorgd dat alles volgens het draaiboek verliep. Iedereen kon volop genieten van de aanwezigheid van de Koning. En hijzelf niet het minst, gelet op de vele informele gesprekjes die de majesteit met leerlingen en mensen van de school en de organisatie voerde. Het was koud, maar hartverwarmend. We kunnen er met een goed gevoel op terugkijken.

 • Serieus openbaar bestuur

  De partijen die in onze gemeente onderhandelen over een nieuw college deden vorige week een oproep. Iedereen die een punt wil inbrengen in het coalitieakkoord kan zich melden bij de formateur. Maar liefst 34 mensen hebben zich aangemeld. De formateur moet extra bijeenkomsten organiseren om iedereen te woord te kunnen staan. Voorafgaand aan onze gemeenteraadsvergaderingen ontvangen we regelmatig een groep inwoners. Ze zijn “gast van de raad”. Behalve een gesprek over onze gemeentelijke democratie en de inhoudelijke agenda voor die avond komen er ook vaak allerlei zaken aan de orde die men graag wil voorleggen aan de aanwezige raadsleden of aan mij. Twee voorbeelden van burgerparticipatie, van de manier waarop inwoners in onze gemeente betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Prima om dit zo te doen. En zo hebben we nog allerlei andere mogelijkheden voor het contact tussen inwoners en politici en hebben inwoners volop de gelegenheid om invloed op de besluitvorming uit te oefenen.

 • Het is al weer april

  Het voorjaar is echt begonnen. En dat betekent dus ook dat het culturele en evenementenseizoen weer van start gaat. Vorige week was ik bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in ons mooie museum in Sloten. Daar zijn dit jaar prachtige schilderijen van Marten Sijbesma te zien. Sijbesma is een Friese schilder die zich richt op de mooie dingen van het leven. Het bekijken meer dan waard. Het komend weekend wordt in Museum Joure een tentoonstelling geopend met het werk van Gerard de Lange die zich heel lang heeft ingespannen voor het Fries Grafisch Museum dat onderdeel van het Jouster Museum uitmaakt.

 • Water

  Twee bijzondere aankondigingen deze week. En allebei hebben ze met water te maken. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte bekend dat Koning Willem-Alexander op 12 april in Lemmer het startsein geeft voor de Koningsspelen. Dat is een grote eer voor onze gemeente, voor Lemmer en natuurlijk in het bijzonder voor Christelijke Basisschool De Arke. Want op die school gaat het gebeuren. Sinds 2013, het jaar van de inhuldiging van de Koning, worden de Koningsspelen gehouden. Duizenden basisscholen en meer dan een miljoen kinderen doen er ieder jaar aan mee. De dag begint met een gezond ontbijt en daarna is er sport en spel. En ieder jaar is de Koning er ergens in het land, bij.

 • Verkiezingen

  Het waren geen verkiezingen voor de gemeenteraad. In onze lokale democratie is er na woensdag niets veranderd. Maar we hebben er wel mee te maken. De politieke verhoudingen in het provinciaal bestuur en het wetterskipsbestuur zijn gewijzigd. En de nieuwe Eerste Kamer zal ook tot andere landelijke verhoudingen leiden. In het Provinsjehûs en het Wetterskipskantoor zal de komende weken worden onderhandeld over een nieuwe coalitie. (Dat doen we in eigen huis op dit moment overigens ook. Wie weet kunnen de (in)formateurs nog wat ervaringen uitwisselen).

 • Week van uitersten

  Zo nu en dan heb je als burgemeester een week waarin alle onderdelen van deze mooie baan aan de orde komen. Niet alleen de reguliere college- en raadsvergaderingen, de interne overleggen, het nemen van beslissingen in handhavingskwesties en het ondertekenen van allerlei brieven en contracten, maar ook de zaken die dit werk echt bijzonder maken. En dan heb ik het over het mogen vertegenwoordigen van de gemeente. Dan ben je soms de ambassadeur, soms de burgervader en een andere keer degene die namens de gemeente iets ceremonieels mag doen.

 • Het kan nog beter

  Het Algemeen Dagblad publiceerde afgelopen weekend de jaarlijkse Misdaadmeter. Hoe scoren de Nederlandse gemeenten als het gaat om veel voorkomende criminaliteit als inbraken, overvallen, mishandelingen en vernielingen. Tot mijn verrassing scoorde onze gemeente als de meest veilige van de provincie. Maar de cijfers liegen niet. Ze zijn lager dan alle andere gemeenten op de Friese vaste wal. Afgezien van de prima plaats in de rangorde is het feit dat we in een relatief veilige gemeente wonen geen verrassing. De misdaadcijfers in De Fryske Marren dalen. En uit een recente inwonerspeiling blijkt dat heel veel inwoners zich ook veilig voelen.

 • Van de gebaande paden af

  Na de coalitiebreuk van vorige week is een verkenner aan de slag gegaan om de mogelijkheden voor een nieuwe, werkbare coalitie te onderzoeken. Roelof Bos doet zijn werk in alle stilte, maar hij zit niet stil is mijn indruk. De lokale politiek wacht in spanning af wat zijn advies zal zijn. En ook buiten het gemeentehuis zijn mensen daar benieuwd naar. De gemeentepolitiek leeft wel degelijk. Ondertussen gaat het bestuurlijke werk gewoon door. Binnen het college zijn de taken tijdelijk opnieuw verdeeld.

 • Wat een rustige week had moeten worden….

  Het is voorjaarsvakantie. Dat betekent dat het rustig is in het gemeentehuis. De wintersport lokt. Of anders de zon wel. Zelf had ik dan misschien niet op een vrije week, maar toch wel op een paar rustige dagen gerekend. Van bestuurlijke rust is echter geen sprake deze week. Niet alleen de reguliere media schrijven pagina’s vol, ook op social media komt onze coalitiecrisis volop aan bod. En lang niet altijd positief. Veel mensen vragen zich af waarom dit gedoe nu allemaal nodig is.

 • De blog die je niet wilt schrijven

  Ik had een blog willen schrijven die alleen gaat over een afwisselende dag die ik deze week had. ’s Morgens in Den Haag voor een vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ’s middags een bijeenkomst van de ouderensoos in Terkaple en omstreken waar ik iets over mijn werk en het functioneren van de gemeente mocht vertellen. Twee uitersten op één dag.

 • Achter de schermen

  Twee keer reed ik deze week naar Buitenpost waar het gemeentehuis van Achtkarspelen staat. Dinsdag nam collega Germ Gerbrandy afscheid en donderdag werd zijn opvolger Oebele Brouwer geïnstalleerd. In zijn toespraak bij de installatie ging de Commissaris van de Koning in op het werk van een burgemeester. Een aantal onderdelen is voor iedereen zichtbaar. Maar veel is dat ook niet. Dat geldt dus ook voor mij. En daarom is het goed daar zo nu en dan iets over te zeggen of te schrijven.

 • Een nieuwe manier van vergaderen

  Op 16 januari zijn we in De Fryske Marren begonnen met onze nieuwe manier van vergaderen. Eerst het Petear, waarin de leden van de gemeenteraad in gesprek gaan met burgers en organisaties. En twee weken later het Debat en Beslút waarin de gemeenteraad debatteert en vervolgens een besluit neemt over de verschillende agendapunten. Hoewel we het idee hadden dat met dit model voortborduren op wat er in andere gemeenten al gebeurt, was het eerste Petear blijkbaar toch zo bijzonder dat er in het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een artikel aan is gewijd. Deze week vond het eerste Debat en Beslút plaats.

 • AZC in Balk binnenkort opnieuw open

  De politieke discussie in onze gemeente wordt op dit moment beheerst door twee grote onderwerpen. De noodzakelijke bezuinigingen én de beslissing over de zandwinning in het IJsselmeer. Onderwerpen die terecht veel aandacht krijgen. Maar er gebeurt zoveel meer. Bijvoorbeeld rond het Asielzoekerscentrum in Balk. Het ging in september dicht, maar een maand later kwam het verzoek om het weer te mogen openen. Het aantal vluchtelingen in ons land stijgt weer en procedures duren langer. Daarom is er behoefte aan meer opvangplekken. En omdat alle gebouwen er nog staan is het logisch om juist dit centrum weer te openen. Donderdagavond was er in Balk een informatieavond voor alle inwoners om hen te informeren over de plannen en over de procedures die de heropening mogelijk moeten maken.

 • Visie

  Visie. Dat stond er boven de column die Eelke Lok vorige week schreef in Groot de Fryske Marren. In die column noemt hij het initiatief van onze gemeente om maandelijks “yn petear” te gaan met de bevolking een prima in initiatief. Hij hoopt dat inwoners mee gaan doen en dat de gemeente voldoende informatie krijgt om aan visie te werken.

 • Van collegeprogramma tot Four Freedoms

  Vandaag twee zaken uit de afgelopen week. Iedereen in De Fryske Marren kreeg het collegeprogramma in de brievenbus. De gemeenteraad formuleerde na de verkiezingen in maart 2018 een raadsprogramma, de nieuwe coalitie schreef een stuk met de ambities voor de komende jaren en inmiddels ligt er ook een kadernota met concrete plannen voor het komende jaar.

 • 2019 is begonnen

  Ook in De Fryske Marren hebben we de jaarwisseling weer achter de rug. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik aandacht besteed aan een aantal gebeurtenissen tijdens oud en nieuw. Inmiddels is wel duidelijk dat het bij ons allemaal relatief rustig is verlopen. Dat was elders minder het geval. Het nieuws wordt nu even beheerst door de gevolgen van de losgeslagen containers die op de stranden van de eilanden en aan de waddenkust voor ellende zorgen. Maar anders hadden we nog lang gesproken over de branden op het strand bij Scheveningen. Of over het ongeval met illegaal vuurwerk in Morra waarbij iemand om het leven kwam. Trieste gevolgen van uit de hand gelopen situaties.

 • De laatste blog van 2018

  In een bijlage van de Leeuwarder Courant stond laatst een column met als titel De kracht van het verhaal. Volgens de schrijver hebben religie, politiek en marketing één ding gemeen: in de kern gaat het steeds over het vertellen van goede verhalen. Ik heb de column bewaard. Wie weet zou ik er ooit nog iets mee kunnen. Deze week moest ik aan die column denken toen ik las dat de kerken in Nederland per dag 267 leden verliezen. Blijkbaar vinden velen dat daar het goede verhaal niet meer te horen is. En wat foeteren we niet op heel veel reclamecampagnes. We twijfelen voortdurend aan de werking van de vrije markt. Of we via marketing de goede verhalen horen? Dan blijft de politiek dus over. Maar vertellen politici dan wel de juiste verhalen? Ook daar wordt vaak aan getwijfeld.

 • Naar het einde van het jaar

  We ontkomen er niet aan. Aan verschillende dingen merk je dat het einde van het jaar in zicht komt. De supermarkten doen hun uiterste best om zo creatief mogelijk hun etenswaar aan te prijzen. De centrumondernemers in allerlei plaatsen organiseren extra activiteiten om met een gezellig ingerichte dorpsstraat de klanten te trekken. In Lemmer is dit weekend weer het grote Dickensfestijn. In Joure ontvangen we vrijdagavond de kerstman en is er zondag een kerstmarkt. Op verschillende plekken zijn er kerstconcerten die voor ieder wat wils bieden.

 • Nederlander van het jaar

  Het weekblad Elsevier riep deze week “de burgemeester” uit tot Nederlander van het jaar 2018. En dan in het bijzonder de bedreigde burgemeester. Jos Wienen, collega in Haarlem, is daar op dit moment wel het meest uitgesproken voorbeeld van. Hij moet fors worden beveiligd omdat hij ernstig wordt bedreigd. En er zijn meer collega’s die dit is overkomen. Gelukkig hebben we in onze regio (nog) niet te maken met dit soort toestanden.

 • Afscheid van Johannes van der Pal

  Na ruim 16 jaar kwam er deze week een eind aan het wethouderschap van Johannes van der Pal. Heel veel mensen kwamen gisteren naar de afscheidsreceptie in Lemmer. Johannes van der Pal en Lemmer. Die twee horen bij elkaar. Een wethouder heeft een politieke functie. En in de politiek heb je meestal een vluchtig bestaan. Aan het eind van ieder jaar publiceert het blad Binnenlands Bestuur een overzicht van de wethouders die in dat jaar zijn afgetreden. Meestal is het een lange lijst. Een wethoudersloopbaan van 16 jaar is dus uitzonderlijk.

 • Dorpencarrousel

  Voor de tweede keer in het bestaan van onze gemeente was er deze week een dorpencarrousel. Een mooie naam voor een mooi evenement. Tijdens de dorpencarrousel ontmoeten vertegenwoordigers van al onze dorpen elkaar, wisselen ze ervaringen uit en presenteren ze verschillende projecten. En er is gelegenheid om kennis te maken met organisaties die iets te bieden hebben aan de dorpen. Natuurlijk zijn ook leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aanwezig.

 • Hoe gaan we het in de toekomst doen?

  In de Eerste Kamer werd deze week gesproken over de manier waarop burgemeesters worden benoemd. In de Grondwet staat al heel lang dat de burgemeester door de Koning wordt benoemd. Al jaren wordt over deze bepaling gedebatteerd. En het lijkt er op dat deze zin in onze Grondwet nu echt wordt geschrapt. Volgende week moet er nog worden gestemd, maar de uitslag is al duidelijk.

 • Jong en iets ouder

  Als burgemeester kom je overal in de gemeente. Het is bijzonder om te ervaren dat je (bijna) overal welkom bent. Mensen laten je toe in hun privé-omgeving , je mag  achter hun voordeur komen. En je hebt contact met mensen in alle levensfasen. Deze week is weer de week van het Nationaal Schoolontbijt. Overal in het land komt een schoolklas in de vroege ochtend op bezoek bij de burgemeester. Tijdens een ontbijt wordt er dan over van alles en nog wat gesproken.

 • Koers houden

  Zondag was ik in het Groninger Museum. In de hal kon je de pianomuziek al horen. Het duurde maar even voordat ik de melodie herkende. “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand”. Een in kerkelijke kringen zeer bekend lied. Aangekomen op de tweede verdieping bleek dat Freek de Jonge het lied speelde. Hij zong er een eigen tekst bij. Een tekst vol met woorden die zo uit het oude lied leken te komen, maar toch een heel eigen betekenis kregen.

 • Varen in de mist

  In de huis-aan-huis bladen van deze week stonden twee koppen naast elkaar. “Drie miljoen niet naar de zorg” boven een artikel over de kosten van het sociaal domein in onze gemeente. En “Mistige start met vorst” boven een mooie foto van een groep paarden in de mist. Bij mij kwam toen de titel van deze blog naar boven.

 • Er is veel te doen op veiligheidsterrein

  Binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten, is op dit moment veel te doen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Om in eigen huis te blijven; in de raadsvergadering van eind september is een nieuwe APV vastgesteld. Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Die regelt een heleboel onderwerpen. Veel op het terrein van openbare orde. Dat varieert van regels om onveilige verkeerssituaties te voorkomen tot regels voor de terrassen van de horeca.

 • Van bijzonder naar gewoon

  Vorige week kondigde ik al aan dat er op vrijdag nog iets bijzonders zou plaatsvinden. Omdat het tot het laatste moment een verrassing moest blijven mocht ik er nog niet over schrijven. Maar het werd wel weer een uniek gebeuren, op de Midstraat bij nr. 99. In de media is er al veel over geschreven. De KLM presenteerde in Joure het KLM-huisje. Ieder jaar wordt er een nieuw porseleinen huisje gemaakt. Dit jaar voor de 99e keer. Het is ieder jaar een replica van een bijzonder huis ergens in het land. En we mogen er best trots op zijn dat het nu een Jouster huisje met een lange geschiedenis is.

 • Een bijzondere week

  Vorige week beschreef ik één dag uit mijn agenda. Een aantal activiteiten en gebeurtenissen die je niet zo vaak mee maakt en die toevallig samenvielen op één dag. Daarom noem ik deze week een bijzondere week. Iedere dag gebeurde er wel iets dat die dag tot een bijzondere maakte en dat geldt dus helemaal voor deze week.

 • Een bijzondere dag

  Soms heb je van die dagen. Dagen die er volledig anders uitzien dan wat normaal gebruikelijk is Afgelopen donderdag was zo’n dag. Het was de vierde donderdag van september. Dat is traditioneel de dag van de Jouster Merke. Die werd dit jaar voor de 552e keer gehouden. Het is traditie dat de burgemeester om zeven uur ’s morgens de klok van de Jouster Toer luidt als startsein van deze feestelijke dag. En na de burgemeester mogen ook de andere aanwezigen de klok luiden.

 • Twee waarnemingen

  Terwijl in Leeuwarden duizenden mensen De Stormruiter bezoeken, een voorstelling waarin acteurs, muzikanten en paarden tot prachtig samenspel komen, hebben we in eigen gemeente ook een aantal culturele pareltjes. Wat hebben we genoten van Tommy, de Friese versie van de rockopera van The Who. Indrukwekkend. En wat is het park Herema State een mooie locatie voor dergelijke voorstellingen.

 • We zijn weer begonnen, het is dus tijd voor koffie

  De vakantieperiode is echt voorbij. Bijna twee maanden lag het tempo van het bestuurlijke werk een stuk lager dan normaal. Er was tijd om veel evenementen te bezoeken en daar heel veel mensen te ontmoeten. En er was tijd voor vakantie. Die van mij bestond dit jaar uit twee delen. Aan het begin van de zomer heb ik in Denemarken Aarhus en omgeving bezocht. Die stad was vorig jaar Culturele Hoofdstad.

 • Veel te doen

  Op de website van de Jouster Courant stonden twee berichten naast elkaar: Iepenloftspiel Weispield uitverkocht en Zaterdagavond van Beachrockers uitverkocht. Twee mooie evenementen in onze gemeente die heel veel publiek trekken.

 • Over Weispield en Maastricht

  Gisteravond was de première van Weispield. Een bijzonder openluchtspel op een bijzondere locatie. Op het eilandje de Marchjepôle in het Tjeukemeer wordt een theatervoorstelling gespeeld. Dat betekent dat alle bezoekers per schip moeten worden gebracht. Aan boord begint de voorstelling eigenlijk al. Met verhalen worden de bezoekers voorbereid op de voorstelling. Meer dan 150 mensen zijn betrokken bij Weispield.

 • Geweld hoort nergens thuis

  Een aantal weken geleden kwamen alle medewerkers van de gemeente die een taak hebben op het terrein van jeugd en jongeren bij elkaar voor een workshop over kindermishandeling. Er zijn voldoende protocollen en meldcodes, maar hoe zorg je nu dat die ook zo vroeg mogelijk in werking worden gezet bij een vermoeden van kindermishandeling. Daar ging het gesprek over.

 • Dienstverlening; we doen het best goed

  Tijdens een netwerkbijeenkomst met gemeentebestuurders en ondernemers vertelde iemand deze week dat het soms moeilijk is om met een burgemeester of wethouder in contact te komen. Wij, één van mijn Friese collega’s en ik, waren verbaasd. Het is onze ervaring dat het juist niet moeilijk is om een afspraak met een collegelid te maken. Goede contacten met inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn immers essentieel voor een goed functionerend gemeentebestuur.

 • Een week met veel nieuws

  Zo nu en dan geef mijn blog een kijkje in mijn agenda. Daar staan veel terugkerende activiteiten in, maar vaak ook bijzondere dingen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld was ik in Lelystad, te gast bij mijn collega Ina Adema. Samen met een stuk of tien andere collega’s hebben we in 2010 in het “klasje” voor beginnende burgemeesters gezeten. Ieder jaar komen we nog een dag bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bijzondere projecten in een gemeente te bekijken.

 • Bijna een nieuw college

  Gisteren was het dan zover. In de vergadering van de gemeenteraad kreeg ik het eerste exemplaar van het coalitieakkoord overhandigd. Op 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad gehouden. Daarna is er een informateur aan de slag gegaan om te onderzoeken welke partijen met elkaar een coalitie zouden kunnen vormen. Op 12 april lichtte informateur Sander de Rouwe zijn verslag toe in een extra vergadering van de gemeenteraad. Daarna is de formatiefase van start gegaan onder leiding van Wendy Zuidema.

 • Internationaal bezoek voor LF2018

  De voorbije week stond vooral in het teken van bestaande contacten versterken en nieuwe contacten leggen. Ik maakte kennis met een nieuwe bankdirecteur en een nieuwe politiechef en voerde de eerste overleggen met onze nieuwe gemeentesecretaris die volgende week met haar werk begint. Ook hadden we een “heidag” met de gemeenteraad en het college om elkaar beter te leren kennen en werkafspraken voor de komende jaren te leggen.

 • Sociaal domein of sociale onrust

  We stonden er weer mooi op in de (social) media. Heel veel gedoe over het tekort op het sociaal domein. Maar ging alles wat we lazen niet vooral over de randverschijnselen en veel minder over de inhoud? Ik krijg, net als raadsleden, ook vragen van inwoners. Men wil graag weten wat er nu precies aan de hand is. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp. Voor 2015 waren rijk en provincie (financieel) verantwoordelijk voor deze taken. Nu doet de gemeente dat. Maar het budget werd vanaf het begin gekort.

 • In Sloten gebeurt het

  Als ik naar mijn agenda kijk dan is Sloten op dit moment de plek met de meeste activiteiten. Sloten is ook niet voor niets de enige stad binnen De Fryske Marren. En dit jaar is het ook onze eigen culturele hoofdstad. Afgelopen weekend lag de Tromp in Sloten. Een prachtig zeilschip met aan boord een tentoonstelling over de 11 fonteinen die binnenkort in gebruik worden genomen.

 • Feest, herdenken en vrijheid

  Vorige week vierden we Koningsdag. In eigen gemeente in allerlei dorpen met vrijmarkten, muziek en andere activiteiten. De Koninklijke familie was op bezoek in Groningen. De viering van Koningsdag kreeg daar een nieuwe dimensie. Er was in het programma ruim aandacht voor de aardbevingsproblematiek in de provincie. Feest werd zo vermengd met inhoud. Mooi dat onze Koning op deze manier zijn verbindende rol in onze samenleving wil invullen.

 • Een goed gesprek over Lelystad Airport

  Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht maandag een bezoek aan Lemmer. De minister van Infrastructuur en Waterstaat sprak daar met een delegatie bestuurders en inwoners uit Friese en Drentse gemeenten. De gemeenten die te maken hebben met de routes van en naar vliegveld Lelystad. Ik mocht als burgemeester van de gastgemeente het gesprek in goede banen leiden. Na afloop meldde ik via twitter dat het een goed gesprek was geweest. Op dat bericht kreeg ik veel  reacties. En een groot deel was nogal negatief. In de trant van: hoe kun je een goed gesprek hebben terwijl straks 40000 van je inwoners in de herrie zitten.

 • Is De Fryske Marren veilig?

  In de collegevergadering van deze week kwam het veiligheidsprogramma voor dit jaar aan de orde. Ook de politiecijfers over 2017 lagen op tafel. Het is altijd interessant om te kijken naar de cijfers: heeft het ingezette beleid gewerkt of moeten we er een tandje bijzetten? In onze gemeente hebben we op veiligheidsgebied een aantal prioriteiten gesteld. Onderwerpen waar we extra aandacht aan geven. Dat zijn woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, woninginbraken en jeugdoverlast. En vorig jaar hebben we de ondermijnende criminaliteit aan het rijtje toegevoegd.

 • Opstartfase

  Namen we vorige week afscheid van de oude gemeenteraad en installeerden we de nieuwe, deze week waren er al de eerste activiteiten. In onze gemeenteraad, die 31 leden telt, zijn er 12 leden die nieuw zijn. En dat is best even wennen, voor de nieuwelingen, maar ook voor degenen die er al wat langer zitten. Wanneer je nog niet zoveel ervaring hebt met de manier van werken in zo’n raad dan val je misschien van de ene verbazing in de andere.

 • Het was kort, maar goed

  Het bericht dat het AZC in Balk wordt gesloten was voor veel mensen een verrassing. Balk overleefde in 2017 de reorganisatieronde van het COA, maar moet er in 2018 alsnog aan geloven. Na de zomer gaat het centrum dicht. Als je kijkt naar de instroom van asielzoekers in ons land dan moet je vaststellen dat het logisch is dat er minder asielzoekerscentra nodig zijn. In Nederland wonen nu 20000 mensen in een AZC. Daarvan hebben 8000 mensen al een verblijfsvergunning. Zij kunnen dus doorstromen naar een woning ergens in ons land.

 • Hoogtepunten

  Het was een week met enkele bijzondere gebeurtenissen. In Leeuwarden vonden de BusinessContactDagen plaats. Een jaarlijks evenement waar bedrijven zich presenteren. Er is volop gelegenheid om contacten te leggen en zaken te doen. Als gemeentebestuur hechten we er veel waarde aan dat de bedrijven uit onze gemeente goed vertegenwoordigd zijn. Het grootste plein op deze beurs is daarom het Fryske Marrenplein. Ook dit jaar met 25 ondernemers die samen met de gemeente twee dagen lang de economische sector in ons gebied presenteren. En op dinsdagavond kwamen er net al vorig jaar weer drie bussen met andere ondernemers uit de gemeente langs om met een grote groep te laten zien dat De Fryske Marren economisch iets te bieden heeft. Het bedrijfsleven bloeit en ook deze keer werd ik weer verrast door creatieve plannen die er worden ontwikkeld.

 • Het laatste referendum?

  Dat er volgende week gemeenteraadsverkiezingen zijn weten we inmiddels allemaal wel. Partijen doen hun uiterste best zoveel mogelijk kiezers te winnen. En zelf heb ik ook via diverse media geprobeerd tot een zo hoog mogelijke opkomst te komen. Want dat zou goed zijn. De lokale democratie is van groot belang. De verkiezingen verdienen het om veel aandacht te krijgen. Maar er is op 21 maart nog een stembus in ieder stembureau.

 • Van burgemeestersklas tot schoolklas

  Terwijl in eigen gemeente het eerste lijsttrekkersdebat werd gehouden mocht ik deze week naar de jaarlijkse burgemeestersdagen in Lochem. Van dinsdagavond tot donderdagmiddag met een groep collega’s in gesprek met deskundigen en met elkaar over onderwerpen waar we in ons dagelijks werk mee te maken krijgen. Deze keer ging het over de stand van zaken van onze democratie en over de positie van burgemeesters bij de collegevorming. Maar ook over de wijzigingen in de wetgeving rond geestelijke gezondheidszorg en de taken die burgemeesters hebben bij de acute zorgverlening aan mensen met verward gedrag.

 • Rome in verkiezingstijd

  Vorige week schreef ik geen blog. Ik weet niet of iemand mijn wekelijkse stukje heeft gemist, maar ik vond dat ik een reden had om een week over te slaan. Ik was namelijk een lang weekend in Rome. Qua weer had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Het schijnt in de eeuwige stad zelden zo te regenen als in de afgelopen week. We hebben besloten maar een paar nieuwe paraplu’s aan te schaffen.

 • Stem wijzer

  De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart komen steeds dichterbij. Vorige week hebben alle negen partijen die mee doen hun kandidatenlijsten ingeleverd. Ze staan op de website van de gemeente onder het kopje Verkiezingen. Negen partijen, met samen 165 kandidaten, gaan strijden om de gunst van de kiezer. Voor sommige kiezers is het niet zo moeilijk om een keuze te maken; je bent lid van een partij, je voelt je verbonden met een partij, of je kent iemand die op de lijst staat.

 • Een nieuwe secretaris

  Vandaag op websites en morgen in de krant: De Fryske Marren vraagt een nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris. Een interessante vacature. Ik verwacht dat er veel reacties zullen komen. Onze vorige gemeentesecretaris is naar de provincie Drenthe gegaan om daar provinciesecretaris te worden. Een mooie nieuwe taak. Maar dat betekent wel dat er bij ons een vacature is ontstaan die we graag op korte termijn willen invullen. Voor iedereen die niet dagelijks op het gemeentehuis komt zal de gemeentesecretaris een onbekende persoon en een onbekende functie zijn. Maar het is wel een heel belangrijke functie binnen de gemeentelijke organisatie.

 • Inclusief op zijn Fries

  Alle gemeenten in Nederland ontvingen deze week een brief van het Humanistisch Verbond. Het verbond wijst in deze brief alle kandidaat-gemeenteraadsleden op een opgave die ze na hun verkiezing mogelijk kunnen maken. Het gaat om het werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen samen met anderen zijn leven kan vormgeven, midden in die samenleving en ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen en dergelijke.

 • Deze week

  Donderdag besteedde mijn favoriete ochtendblad drie pagina’s aan LF2018. En dan, gelukkig, niet alleen heel positief over de komende gebeurtenissen, maar ook met aandacht voor landschap, biodiversiteit en taal. Lezenswaardig. We gaan een mooi jaar tegemoet. Maar daar ging de blog van vorige week ook over. Dus nu iets anders. Deze week mocht ik op bezoek bij een echtpaar dat het 65-jarig huwelijk vierde. Er was een naturalisatieceremonie waarbij iemand na een lange procedure te hebben gevolgd eindelijk Nederlander mocht worden. En in het kader van de Nationale voorleesdagen mocht ik een mooi verhaal voorlezen aan een groep peuters bij de kinderopvang van SKIK. Leuke, en voor de betrokkenen ook bijzondere momenten. Maar daarnaast was er ook een heleboel “normaal” bestuurlijk werk, zaken die moeten gebeuren maar het nieuws niet zullen halen.

 • Over een week is het zover

  Het komt steeds dichterbij. Op 26 en 27 januari gaat LF2018 officieel van start. Leeuwarden-Fryslân 2018. Hoofdstad en provincie zijn samen een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa. De opening komt nog, maar intussen gebeurt er al een heleboel. Ook in onze gemeente. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik al verschillende culturele evenementen voorbij laten komen die dit jaar binnen onze gemeentegrenzen zijn te zien. En enkele daarvan zijn ook al begonnen of geopend.

 • De Omgevingswet op komst

  Na een paar rustige weken rond de jaarwisseling is er nu weer volop drukte. En ook het politiek-bestuurlijke werk is weer van start gegaan. Fracties vergaderen, volgende week weer een raadscommissievergadering en deze week een informatiebijeenkomst. Deze keer in een bijzondere samenstelling. Tijdens informatiebijeenkomsten die met enige regelmaat worden gehouden worden de leden van de gemeenteraad door eigen medewerkers of externe deskundigen geïnformeerd over allerlei actuele ontwikkelingen.

 • Wat haalde de nieuwjaarstoespraak niet?

  In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik alle Fryske Marders een goed en gezond 2018 gewenst, oftewel Folle lok en seine. Dat herhaal ik hier graag nog een keer. Voor het overige is deze eerste blog van 2018 gevuld met opmerkingen die de definitieve versie van die nieuwjaarstoespraak niet hebben gehaald.

 • De laatste van 2017

  Het is vandaag 22 december. Eén van de donkere dagen voor Kerst. En het is deze week buiten ook echt donker en triest. Ik hoop dat we de komende dagen letterlijk en figuurlijk van het licht mogen genieten. Net als andere jaren bereiden we ons dit jaar weer op allerlei manieren voor op de kerstdagen. Kerstborrels, kerstconcerten, kerstmarkten, kerstvieringen.

 • Nog maar 20

  In deze laatste weken van dit jaar wordt er afscheid genomen van vijf Friese gemeenten. Op 1 januari ontstaat de nieuwe gemeente Waadhoeke en worden Leeuwarden en Súdwest-Fryslân een stukje groter. In 2018 telt onze provincie nog 20 gemeenten. Dat waren er in 2010, nog maar zeven jaar geleden, nog 31. In die relatief korte periode verdween dus een fors aantal gemeenten van de kaart. Eind 2018 zullen er nog maar 18 zijn, omdat er dan in Noord-Oost Fryslân een herindeling plaats zal vinden. En of dat de laatste herindeling zal zijn? Ik denk het niet. Er zullen de komende jaren aan de oostkant van de provincie vast nog nieuwe ontwikkelingen komen.

 • Brunssum ligt in Limburg, maar is dat ver weg?

  In bestuurlijk Nederland ging het deze week vaak over Brunssum. In die Limburgse gemeente kondigde de burgemeester zijn ontslag aan. En dat deed hij omdat een recent benoemde wethouder blijft zitten. Ondanks een integriteitsonderzoek waaruit blijkt dat de wethouder een risico vormt voor de gemeente.

 • Feest bij de brandweer

  Het bijzondere van de brandweer is dat het werk vooral door vrijwilligers wordt gedaan. Vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor uw en mijn veiligheid. Ze zijn een onmisbare schakel in de veiligheidsketen in ons land. De brandweermannen- en vrouwen rukken niet alleen uit bij brand en ongevallen, maar ze moeten er ook veel voor oefenen en ze volgen allerlei cursussen om bij de tijd te blijven. En ik merk dat heel veel vrijwilligers daarnaast ook nog bereid zijn om allerlei extra taken en klussen op zich te nemen.

 • De foto krijgt kleur

  In een groot deel van Fryslân waren er deze week gemeenteraadsverkiezingen. Die hangen samen met een aantal gemeentelijke herindelingen die op 1 januari tot nieuwe gemeenten leiden. De opkomst bij deze verkiezingen was niet hoog. Maar 40-45% van de kiezers heeft ook daadwerkelijk de gang naar de stembus gemaakt. Dat is weinig. Te weinig om nog van een levendige democratie te kunnen spreken?

 • Geketend aan het werk

  Veel mensen kennen de burgemeester vooral van de gelegenheden waarbij hij, voorzien van ambtsketen, zijn representatieve taken uitvoert. Bij bezoeken aan schoolklassen krijg ik vaak de vraag of ik die keten (geen ketting!) altijd om heb. Nee, eigenlijk helemaal niet zo vaak. Maar deze week mocht ik op één dag drie keer iets doen waarbij de keten nodig was. En dat komt ook niet zo vaak voor.

 • K.A.N.S.

  Het was een week van uitersten. Een grote brand met een dodelijk slachtoffer, een moeilijke handhavingskwestie die ingreep op het persoonlijk leven van gemeentebestuurders, en zo nog een paar, soms emotionele, zaken. Daartegenover stonden enkele gebeurtenissen die energie gaven. Persoonlijk vond ik het mooi om afgelopen zaterdagavond mee te mogen doen met het concert van Excelsior uit Ouwsterhaule.

 • Afscheid met toekomstvisie

  Deze week nam Bert Roman, de directeur van de Rabobank Sneek Zuidwest Friesland, afscheid van de bank waaraan hij lange tijd leiding heeft gegeven. Hij gaat nu dezelfde functie vervullen in Groningen. Bert zorgde er voor dat zijn bank zich ook op allerlei maatschappelijke terreinen liet zien. Ondersteuning van de zeilsport, van het skûtsjesilen, culturele activiteiten bijvoorbeeld. Maar ook organiseerde hij bijeenkomsten met mensen uit het bedrijfsleven en de overheid om samen te spreken over ontwikkelingen in onze regio. Ik heb hem dan ook van harte bedankt voor zijn inzet, ook in onze gemeente. En ik was niet de enige die naar het afscheid was gekomen.

 • Opnieuw naar Brussel

  Vorig jaar hebben wethouder Veltman en ik de European Week in Brussel bezocht. We waren toen heel tevreden over het programma en de mogelijkheid om met een heleboel collega’s uit binnen- en buitenland in contact te komen. Daarom zijn we er vorige week opnieuw een paar dagen geweest. En deze keer gingen we niet met zijn tweeën, maar met een forse delegatie uit De Fryske Marren.

 • Wat betekent het regeerakkoord voor De Fryske Marren?

  Deze week werd, na lange onderhandelingen, een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. De Tweede Kamer benoemde VVD-leider Rutte tot formateur. Hij gaat nu een nieuwe ministersploeg samenstellen zodat we over een week of twee dan echt een nieuw kabinet hebben dat gaat werken aan de uitvoering van het regeerakkoord. Onze gemeente wordt niet bij name genoemd in het nieuwe regeerakkoord. En ook het Skarster Rien aquaduct waar we al lang voor lobbyen wordt niet genoemd.

 • Congres met afscheid van minister

  Op 5 oktober heb ik het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters bezocht. Ik was er twee keer niet geweest, dus het werd ook weer eens tijd. Zo’n congres bezoek je immers niet alleen om nieuwe inzichten op te doen, maar ook om oude contacten te vernieuwen. Het congres werd gehouden in Lelystad. Met een kort filmpje maakten we kennis met die stad en de omgeving. Het vliegveld kwam ook even voorbij. Een collega uit Limburg vertelde dat hij niet wist dat er bij Lelystad een vliegveld ligt. Ik kon hem melden dat we dat in onze omgeving inmiddels heel goed weten. De inhoudelijke bijdragen gingen vooral over ontwikkelingen op het terrein van openbare orde en veiligheid.

 • Democratie en tevreden burgers

  In De Fryske Marren zijn we deze week begonnen met het zogenaamde Fotoproject. We maken een foto van onze lokale democratie. En dat doen we niet alleen. In nog negen andere gemeenten is men met hetzelfde bezig. We doen met zijn tienen mee met een Democratie Testlab van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vraag waar het om gaat is of we als gemeente klaar zijn om te voldoen aan de eisen die de moderne burger aan zijn gemeentebestuur stelt.

 • Geen lege agenda

  Mijn vakantie, twee weken in een huisje op het Franse platteland, ligt twee weken achter mij. Maar het lijkt veel langer geleden. Er gebeurde namelijk in de afgelopen twee werkweken zoveel dat die vakantie helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Als ik er aan terugdenk was die vakantie overigens een prima periode.

 • Respect

  Het was een bijzondere week. Terwijl het buiten stormde en regende werd de politiek in onze gemeente beheerst door de discussie over het leerlingenvervoer. En daarbij gingen de zeeën hoog. Vooral in de pers, op social media en via de mail. In felle bewoordingen ging een aantal mensen tekeer. Te felle bewoordingen. Normaal gesproken moeten bestuurders en politici er tegen kunnen wanneer ze kritisch worden bejegend. Maar wat mij betreft zijn er grenzen. Die werden nu overschreden.

 • Van vergaderen naar zomeren

  Vorige week schreef ik dat bijna iedereen die betrokken is bij de gemeentepolitiek hijgend onderweg is naar de vakantieperiode. In de afgelopen weken is er wel heel veel vergaderd en gesproken over het jaarverslag en de kadernota. Deze week hebben we dat tijdens twee raadsvergaderingen tot een goed einde gebracht. Er zijn besluiten genomen. Maar dat ging niet zomaar.

 • Gediplomeerden op de tribune en hijgend naar de vakanties

  Tijdens iedere raadsvergadering is er in onze gemeente een groep Gasten van de Raad. Iedere maand krijgt een aantal inwoners een uitnodiging om de vergadering bij te wonen met daaraan voorafgaand een kort introductieprogramma dat wordt verzorgd door enkele raadsleden en de griffier. En iedere maand is er weer belangstelling voor. Soms zijn er vijf mensen, vorige maand waren het er negentien.

 • Veteranendag

  De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar gehouden op 24 juni. In Den Haag is er een officiële bijeenkomst, een defilé, een vliegshow en allerlei andere activiteiten. De manifestatie is bedoeld om de meer dan 115.000 veteranen die ons land kent te bedanken voor hun inzet, nu en in het verleden. Veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden die hebben deelgenomen aan missies van het Nederlandse leger. Van de Tweede Wereldoorlog tot Mali. Van al die militairen zijn er 30.000 nog steeds in dienst.

 • Ingezonden stukken en communicatie, deel 2

  Deze blog had over het VNG-congres dat deze week werd gehouden moeten gaan. In Goes kwamen ruim tweeduizend gemeentebestuurders bij elkaar om te vergaderen, te netwerken en te luisteren naar een aantal interessante sprekers. Generaal Van Uhm sprak over leiderschap. Over dienen, over je moreel kompas en over de noodzaak jezelf iedere dag weer te verbeteren. Bestuurskundige Paul ‘t Hart ging in op de waardering (of het gebrek daaraan) dat mensen voor de overheid hebben. De overheid doet veel goed, maar de laatste fout wordt onthouden. Dat vraagt ook een andere houding van bestuurders. Enerzijds moeten ze weerbaarder zijn dan enkele decennia geleden, anderzijds moeten ze meer verbinden, openstaan voor gesprek en vooral ook luisteren. Er is nog veel meer te zeggen over het VNG-congres. Maar dat komt een andere keer misschien terug.

 • Ingezonden stukken en communicatie

  In de media, in kranten en op internetsites, verschijnen regelmatig ingekomen stukken. Soms met oprechte en gefundeerde kritiek op allerlei gemeentelijke plannen. Daar heb je iets aan. Vaak zijn ze echter ook heel negatief over overheidshandelingen of -beleid en niet gebaseerd op feitelijke kennis. In de krant staat er meestal wel een afzender onder. Op websites ook wel eens niet. Wanneer je als wethouder of burgemeester dit soort stukken leest is de eerste opwelling: ik ga een reactie schrijven, ik wil de schrijver en alle lezers uitleggen wat er aan de hand is. Maar in de praktijk doen we dit niet.

 • Blij met oldtimers

  Vandaag viel bij ons de Kampioen, het clubblad van de ANWB, op de mat. Dat is zo'n tijdschrift dat ik altijd gelijk even doorblader en dan een paar dagen later nog eens beter lees. Mij vielen een paar foto's op van bijzondere oldtimers. Een prachtige auto uit 1910 die nu in een Haags museum staat en een verwaarloosd exemplaar dat na restauratie voor tonnen verkocht zou kunnen worden. De foto's deden mij terugdenken aan een gebeurtenis van vorige week.

 • Hoe veilig is het in De Fryske Marren?

  Het Algemeen Dagblad publiceerde vandaag de jaarlijkse Misdaadmeter. Aan de hand van de  criminaliteitscijfers van de politie worden alle gemeenten op een rij gezet. De Fryske Marren is ten opzichte van vorig jaar gedaald op de ranglijst. De onveiligste gemeente (Amsterdam) staat op de eerste plaats. Vorig jaar stonden wij op de 314e plaats, nu op nummer 289.

 • If mayors ruled the world

  Vandaag mocht ik een grote groep voormalige collega's ontvangen. De vereniging van oud-burgemeesters in Fryslân organiseerde een excursie naar onze gemeente. Daar hoort natuurlijk een ontvangst op het gemeentehuis bij. En in ons geval een bezoek aan Knooppunt Joure, om een beeld te geven van dit enorme project dat steeds meer vorm krijgt.

 • 4 en 5 mei

  Op 4 mei stonden we met een grote groep mensen, kinderen en volwassenen op de plek voor de dodenherdenking in Joure. 72 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog stonden we daar om te herdenken. Om te luisteren naar gedichten en muziek. Om kransen te leggen en om stil te zijn. Ik was voor het eerst bij de herdenking in Joure. En ik was onder de indruk van de manier waarop Joure herdenkt. Net als vorig jaar in Balk overigens. Maar ik was ook, zoals ieder jaar opnieuw, onder de indruk van het waarom van de herdenkingen op 4 mei.

 • Tijd van vieren en herdenken

  De laatste weken van april en de eerste dagen van mei vormen ieder jaar weer bijzondere periode. We vieren op 27 april Koningsdag, maar daar gaat ook een aantal activiteiten aan vooraf. De Koningsspelen worden dit jaar bijvoorbeeld op 21 april gehouden. Heel veel kinderen zijn die dag sportief bezig. En op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Al ruim 70 jaar vrijheid in Nederland. Dat is het waard om te vieren, zeker als je naar de situatie in veel andere landen kijkt.

 • Openbaar Vervoermuseum en veel meer

  Deze week mocht ik een nieuw onderdeel openen van het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Ouwsterhaule. In NOV Touring zijn alle rijdende activiteiten van het museum ondergebracht. Want je kunt er ook gewoon met je familie of vereniging een bus huren. Het Nationaal Openbaar Vervoermuseum. En dat in onze gemeente. De naam duidt op iets groots.

 • Dekkingsplan Brandweer: Samen Paraat

  Vorige week presenteerde de Veiligheidsregio het nieuwe dekkingsplan voor de brandweer in Fryslân. Waar moeten de brandweerposten staan en hoe moet het materieel worden verspreid om zo snel en effectief mogelijk bij een brand of ongeval te kunnen komen? Daar gaat het dekkingsplan over. Een jaar of vijf geleden stond dit onderwerp ook op de agenda. De heersende mening was toen dat we wel met minder posten toe zouden kunnen. In een aantal situaties is het aantal uitrukken immers niet zo groot en hier en daar ligt de dichtstbijzijnde post op korte afstand.

 • 500 jaar Protestantisme

  Volgende week wordt er in Fryslân aandacht besteed aan het feit dat het protestantisme 500 jaar geleden is ontstaan. In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kapel in Wittenberg in Duitsland. Hij protesteerde daarmee tegen de manier waarop de Katholieke kerk functioneerde. Uit de actie van Luther ontstond het protestantisme, naast het katholicisme de tweede stroming binnen het Christendom.

 • Verborgen krachten bundelen

  In het WTC in Leeuwarden zijn deze week de Business Contactdagen Noord, de BCDN, gehouden. Twee dagen lang presenteerden meer dan 350 bedrijven zich aan de vele bezoekers en aan elkaar. Twee dagen lang is er gelegenheid geweest om op een informele manier met heel veel ondernemers en overheidsmensen in contact te komen. Natuurlijk waren we er ook deze keer bij.

 • Op naar de volgende verkiezingen

  De Tweede Kamerverkiezingen liggen weer achter ons. De uitslag is bekend. Hoewel, volgende week wordt door de Kiesraad de definitieve uitslag vastgesteld en weten we ook of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Achter het politieke deel van de verkiezingen ligt een grote logistieke operatie. In onze eigen gemeente hebben we 45 stembureaus. Ieder bureau heeft vijf leden en daarnaast een aantal extra tellers. En in het gemeentehuis is een groot aantal ambtenaren bezig om het verkiezingsproces voor te bereiden en na de sluiting van de stembussen te zorgen voor een goede verwerking van alle uitslagen.

 • Stemmen mag (of moet) op 15 maart

  De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen nu wel heel dichtbij. Nog vijf nachtjes slapen en dan mogen we naar de stembus. Mogen we? In Nederland hebben we al heel lang geen opkomstplicht meer, maar eigenlijk zouden we natuurlijk allemaal naar de stembus moeten gaan. Want het gaat wel ergens over, het gaat immers over de koers die ons land de komende jaren gaat varen. Net als veel collega’s heb ik daarom ook de nieuwe kiezers, de jongeren die voor het eerst mogen stemmen, opgeroepen gebruik te maken van hun kiesrecht. Er is deze keer wel degelijk iets te kiezen.

 • Gaan en komen

  Op woensdag 1 maart was er de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. In een aantal opzichten een heel bijzondere bijeenkomst. Er waren deze keer maar liefst 16 inwoners die zich hadden gemeld om gast van de raad te zijn. Hoewel we iedere maand een aantal mensen ontvangen en hen voorafgaand aan de raadsvergadering een informatief programma bieden, waren er nog nooit zoveel gasten als deze keer.

 • Hennepteelt legaliseren?

  Vorige week schreef ik een blog over ondermijnende criminaliteit. De onderwereld mag niet doordringen in de bovenwereld en daarom moet hard worden opgetreden tegen zaken als hennepteelt. Ik wist niet dat er deze week in de Tweede Kamer zou worden gesproken over een wetsvoorstel van D66 om wietteelt te legaliseren. En het wetsvoorstel is aangenomen. Met 77 stemmen voor en 72 tegen.

 • Ondermijning, ook in De Fryske Marren?

  Een maand geleden verscheen het boek "De achterkant van Nederland" van Pieter Tops en Jan Tromp. Het geeft een onthutsend beeld van de situatie in Brabant waar de criminaliteit steeds meer verweven raakt met de reguliere economie.

 • Verkiezingen en perspectief

  Volgende week gaan de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart de deur uit. De bemensing van onze 45 stembureaus is geregeld. Extra maatregelen worden genomen nu de uitslag met de hand moet worden berekend. Als gemeente zijn we er dus klaar voor.

 • Het verhaal gaat verder

  Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een besluit over Het verhaal van De Fryske Marren. De gemeente bestaat nu drie jaar. Er is veel tijd besteed aan de integratie van de drie oude organisaties tot één nieuwe. We hebben ons uiterste best gedaan om te zorgen dat inwoners, verenigingen en bedrijven zo goed mogelijk worden bediend.

 • Veiligheidsgevoel

  Veiligheid is een groot goed. Wanneer iemand zich in eigen huis of in eigen straat niet meer veilig voelt dan is dat zorgwekkend. De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid. Wanneer er dus signalen zijn dat mensen zich onveilig voelen, dan moet de overheid hier iets aan doen. Er zal dan moeten worden gesproken over het hoe en waarom van het gevoel dat mensen hebben. Er zullen feiten op tafel moeten komen die het gevoel verklaren of wegnemen. En er moeten maatregelen worden genomen wanneer het gevoel reëel blijkt. Dan zijn gemeente en politie aan zet om te zorgen dat het positieve gevoel terug gaat komen.

 • Bevolkingskrimp, en nu?

  De provincie Fryslân stelt eens in de drie jaar een bevolkingsprognose op. Deze week verscheen de nieuwste. En de cijfers vallen opnieuw lager uit dan in de vorige prognose. Alleen voor Leeuwarden wordt tot 2014 nog groei verwacht. In alle andere gebieden in de provincie gaat de bevolking dalen. In de noordelijke helft met bijna 12%. Maar ook in ons gebied, de Zuidwesthoek, wordt een daling van 5,2% voorspeld.  In 2040 zullen er 7000 mensen minder wonen in Súdwest Fryslân en  De Fryske Marren. Het gebied daalt van 135.000 naar 128.000 inwoners.

 • Na de nieuwjaarsrecepties

  De nieuwjaarsrecepties zijn nu echt voorbij. Twee weken lang hebben we op allerlei plekken oude bekenden en nieuwe contacten het allerbeste voor 2017 kunnen wensen. En konden we getuige zijn van nieuwjaarstoespraken.

 • De eerste van 2017 en een nieuwe hofleverancier

  Graag wil ik deze eerste blog van 2017 beginnen met een nieuwjaarswens voor alle lezers: een goed en gezond 2017 gewenst! In de eerste dagen van het nieuwe jaar is het gebruikelijk om tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Dat ga ik ook doen in mijn nieuwjaarstoespraak die ik op 10 januari ga houden tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Fryske Marren. Iedereen is vanaf 16.00 uur welkom in het gemeentehuis in Joure.

 • Op weg naar 2017

  Deze week beleefden we de kortste dag van het jaar. Vanaf nu worden de dagen langer en de nachten korter. Het wordt weer lichter. En de kerstdagen komen nu heel dichtbij. Voor de één is dat een periode van gezelligheid, al dan niet in familiekring. Een ander beleeft daarnaast ook nog de komst van het Licht. Ik hoop dat we de periode van kerst en jaarwisseling op een aangename manier met elkaar kunnen beleven. Dat we thuis, op een kerstmarkt, in de kerk of bij een kerstwandeling de saamhorigheid zullen voelen die eigenlijk bij deze periode van het jaar hoort. Mensen hebben daar immers behoefte aan.

 • Naturalisatiedag

  Donderdag 15 december. Voor de meeste mensen een gewone dag. Maar het was ook Naturalisatiedag. Sinds een jaar of 10 wordt er op deze dag speciale aandacht besteed aan medelanders die Nederlanders worden. Overal in het land vinden op 15 december naturalisatieceremonies plaats. Vandaag ook weer. In Den Haag  was de Koning er bij aanwezig om het belang van de gebeurtenis te benadrukken. Tijdens zo'n ceremonie leggen mensen een eed of belofte af waarmee ze plechtig verklaren zich voortaan als een Nederlands staatsburger te zullen gedragen. De ceremonie is het sluitstuk van een periode die vaak jaren heeft geduurd en waarbij de betrokkenen uiteindelijk het inburgeringsproces met goed gevolg hebben doorlopen.

 • Beroepspolitici afschaffen?

  Wat een grote kop in de Leeuwarder Courant van vanmorgen: “Schaf beroepspolitici af”. Een citaat van een Belgische filosoof, maar toch. Onze LC zet het als kop over twee pagina’s in de krant. Menig provinciaal of lokaal politicus en bestuurder zal zich even in het ontbijt hebben verslikt. Gaat dat over mij? De filosoof vindt dat politici genoeg schade hebben aangericht. Politiek is voor hen een carrière geworden en is geen roeping meer. Politici verdienen topsalarissen, hebben veel privileges en vergeten de burger. Het staat er. En het klopt, want het staat immers in de krant.

 • Het tweede jaar is begonnen

  Op 1 december was het al weer een jaar geleden dat ik werd beëdigd als burgemeester van De Fryske Marren. En wat is er in dat jaar veel gebeurd. In de gemeenteraad gingen we van de telkwestie naar de taalkwestie. In de gemeente heb ik inmiddels alle dorpen, en natuurlijk Sleat, gezien en op veel plekken mensen ontmoet. Ik heb het idee dat ik me thuis begin te voelen. En dat we inmiddels ook in De Fryske Marren wonen helpt daarbij.

 • Brandweervrijwilligers

  Vorige week twitterde ik een aantal keren over de brandweer. Over de onderscheidingen die vrijwilligers kregen omdat ze na meer dan 25 jaar afscheid namen. En over het gesprek dat nodig was omdat de hulpverlening bij alweer een ernstig ongeval ook op de vrijwilligers zelf veel indruk maakte. Op die tweets werd veel vaker dan gemiddeld gereageerd. Blijkbaar voelen veel mensen een zekere betrokkenheid met de brandweer.

 • De derde vrijdag van november

  Vanaf vandaag hebben we er een nieuwe bijzondere dag bij. De derde vrijdag van november is vanaf nu de Dag van de Ondernemer. Al in meer dan 150 landen is er deze week aandacht voor de Global Entrepeneurship Week. Vanaf dit jaar wordt er dus ook in ons land aandacht aan besteed. MKB Nederland heeft daarom besloten vrijdag 18 november tot de eerste Dag van de Ondernemer uit te roepen.

 • Sinterklaas en ernstiger zaken

  Morgen is het weer zover. Sinterklaas doet zijn intocht. En de grote vraag is wie hij meeneemt. Welke kleur zullen zijn assistenten hebben? Vinden we ergens tussen zwart en wit een nieuw evenwicht? Die vragen houden de gemoederen bezig. En zelfs zo dat de bezoekers van de landelijke intocht in Maassluis door een detectiepoortje moeten voordat ze op de kade naar de Goedheiligman kunnen zwaaien.

 • Samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid

  Het uitzicht vanaf de toren van Spannenburg is spectaculair. Deze week mocht ik er voor de tweede keer in korte tijd van genieten. Je kijkt uit over onze hele gemeente, maar je ziet ook de Noordoostpolder, Heerenveen en Súdwest Fryslân. Je ziet de dorpen, meren, wegen en kanalen prachtig liggen en krijgt een mooie indruk van de kwaliteiten van ons gebied.

 • Democratie in ontwikkeling

  Op 25 november ben ik samen met een aantal leden van de gemeenteraad in de bibliotheek van Joure. We gaan daar met iedereen die dat wil in gesprek over onze democratie. In november is namelijk weer de campagne Nederland Leest en dit jaar wordt daarbij de democratie in ons land tegen het licht gehouden. Je kunt er tijdens de campagne een aantal interessante boeken over lezen, maar dus ook, zoals in Joure, het gesprek met elkaar aangaan. Ik heb daar zin in, het lijkt me leuk en inspirerend. En ik zie om me heen dat er mensen interesse hebben in dit onderwerp.

 • WIJlanden

  Kent u de Friese WIJlanden? Ik moet bekennen dat ik er tot voor kort nog nooit van had gehoord. Maar de laatste weken kunnen we er niet meer omheen. De WIJlanden zijn er en zijn zelfs genomineerd als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Nog tot eind van deze maand kunnen we stemmen om dit  gebied, “ons” gebied ook daadwerkelijk die wedstrijd te laten winnen.

 • 24 uur in Brussel

  Deze week vond in Brussel de European Week of Regions and Cities plaats. Een jaarlijkse oploop waar vanuit heel Europa bestuurders en ambtenaren naar Brussel komen om kennis op te doen over Europese ontwikkelingen, om “good practices” van elkaar te horen en natuurlijk ook om veel te netwerken. Vanuit het Samenwerkingsverband Noord Nederland werden ook diverse lezingen en workshops georganiseerd.

 • Dag van de ouderen

  Ik mocht deze week in Sint Nicolaasga een zaal vol ouderen toespreken. Ze waren bij elkaar gekomen omdat het de Internationale Dag van de Ouderen was. Een dag die in 1990 door de Verenigde Naties is ingesteld als eerbetoon aan alle oudere personen op de wereld.  Eén dag in het jaar stil staan bij het belang van de ouderen in onze samenleving. Maar ook een dag om stil te staan bij de problematiek van de toenemende vergrijzing van onze samenleving.

 • Dienstverlening

  Wanneer je gaat verhuizen naar een andere gemeente dan moet je dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden bij je nieuwe gemeente. Daarom stond ik deze week ook bij de balie van het gemeentehuis om onze verhuizing van Franeker naar Goingarijp door te geven. Dat had ook digitaal of per post gekund, maar omdat ik (bijna) dagelijks in het gemeentehuis ben leek een wandeling naar de balie de gemakkelijkste methode. En dus mocht ik zelf ook eens ervaren hoe het met de dienstverlening van de gemeente is gesteld.

 • Agrarische Schouw 2016

  In de vorige blog keek ik vooruit naar het feest in Joure van deze week. Dat feest begon met een symposium als opening van de Agrarische Schouw. Tijdens dit symposium gingen vertegenwoordigers vanuit de landelijke en Europese politiek, landbouworganisaties en banken met elkaar in debat. Voor mij een mooie kennismaking met de landbouwsector in onze gemeente. Ik mocht ook het openingswoord verzorgen. In deze blog een samenvatting daarvan. 

 • Feest

  Mijn blog van vorige week over het welkom heten van de nieuwe bewoners van het AZC in Balk riep veel reacties op. Het Friesch Dagblad nam hem zelfs integraal over in de krant. Verreweg de meeste reacties waren heel positief, een enkeling stelde een kritische vraag. Je zou toch iedere nieuwe inwoner welkom moeten heten?

 • Weblog burgemeester: oranjekoek

  Deze week mocht ik in het nieuwe asielzoekerscentrum in Balk de eerste bewoners welkom heten. Dat gebeurde met oranjekoek en een knuffel voor de kinderen. In de media was er veel aandacht voor.

 • Nieuw vergaderseizoen; blijft alles bij het oude?

  Het is september. Het vergaderseizoen begint weer. In De Fryske Marren zijn de agenda’s voor de eerste vergaderingen van de raadscommissies vastgesteld. Alles gaat weer zijn normale gang. Dat is in Achtkarspelen wel anders. Voor de zomer werd het vertrouwen in het college opgezegd. In de vakantie is er een nieuwe coalitie gevormd. Maar toen er deze week over de kandidaten voor het wethouderschap moest worden gestemd, bleven maar 11 van de 21 raadsleden zitten. De rest verliet de zaal uit protest tegen de gang van zaken.

 • Opnieuw de Kanteling

  Vanmorgen viel het nieuwe nummer van Binnenlands Bestuur weer op de deurmat. In dit blad voor het lokaal bestuur staat nu een artikel over de organisatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Men heeft daar alle afdelingen en leidinggevenden afgeschaft en werkt in wisselende groepen aan de opgaven die de gemeente heeft. Eén van de wethouders geeft aan waarom: “Wij zijn geen overheid met onderdanen, maar een onderheid met overdanen." 

 • Vakantiewerk

  Zo voelt het nog steeds. Ook de afgelopen weken heb ik mogen genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. De kennismaking met het skûtsjewereldje is hernieuwd. Prima gesprekken gevoerd, maar ook met de snelle boten van de SKS en de KNRM de Fluessen en het IJsselmeer op. De PC in Franeker was dit jaar spannend, maar de strijd tussen de skûtsjes is ook een imponerend gezicht. En we kunnen nog een paar dagen van de IFKS-wedstrijden in Lemmer genieten.

 • Werken, maar dan anders

  Mijn vakantie is weer voorbij. Een paar weken letterlijk en figuurlijk afstand nemen van het dagelijks werk is een prima manier om even tot rust te komen. Maar ook in het buitenland kan ik het overigens niet laten om even een gemeentehuis binnen te lopen of om me te verbazen over de enorme omvang van een brandweeropleidingscentrum.

 • Drukte voor het reces

  Je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, maar de vakantieperiode begint al snel. In de gemeentepolitiek is het voor het zomerreces altijd heel druk. In alle gemeenteraden wordt gedebatteerd over de jaarstukken van het vorig jaar en over de plannen van het college van BenW voor het volgend jaar. In De Fryske Marren staan die plannen in de Kadernota.

 • Friese Dorpentop

  Twee weken geleden schreef ik in mijn blog over het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar werden ideeën gepresenteerd over de toekomst van het lokaal bestuur. Wat gaan we doen om het ongenoegen in de samenleving te verminderen, de opkomst bij verkiezingen te vergroten en meer verbinding tussen bevolkingsgroepen te krijgen. En er werd een rapport gepresenteerd over de gemeenteraad van de toekomst. Hoe kan de aansluiting tussen kiezer en gekozene worden verbeterd?

 • Vliegtuig in het IJsselmeer

  Een week of zes geleden werd door allerlei media, waaronder het NOS-journaal, aandacht besteed aan de vele vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog die nog her en der liggen. Het zijn er waarschijnlijk meer dan duizend. In veel van die wrakken zullen ook nog stoffelijke overschotten of munitie aanwezig zijn. Desondanks worden deze wrakken vaak niet geborgen. Ze liggen niet in de weg. En een berging is duur. Ook heeft een berging voor bijvoorbeeld de Britse regering weinig prioriteit.

 • VNG-congres 2016

  Deze week werd het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gehouden. Twee dagen kwamen meer dan 2500 wethouders, burgemeesters en gemeenteraadsleden bijeen in de Haarlemmermeer. Zoals ieder jaar een aantal sprekers, excursies, discussiebijeenkomsten, de ledenvergadering en natuurlijk ruimte voor ontmoeting en netwerken. Ook De Fryske Marren was met een delegatie aanwezig.

 • Zes maanden verder

  Deze week ben ik al weer een half jaar burgemeester van De Fryske Marren. De tijd vliegt. En deze week kreeg ik er ook twee nieuwe collega’s bij. Marja van Bijsterveldt wordt burgemeester van Delft en John Jorritsma gaat naar Eindhoven. Een oud-minister en onze eigen Commissaris van de Koning. Ook zij vinden het burgemeesterschap blijkbaar een zo bijzondere functie dat ze het graag (opnieuw) willen worden.

 • Verandering van tijdperk

  Een tijd geleden raakte ik geïnteresseerd in de visie van Jan Rotmans. Deze Rotterdamse hoogleraar schrijft en spreekt veel over veranderingen, over transities. En hij begeleidt in de praktijk allerlei veranderingsprocessen bij bedrijven en instellingen.

 • Volop afwisseling

  Veel variatie; dat kenmerkt mijn agenda deze week. En dat ondanks het feit dat Tweede Pinksterdag de werkweek een dag korter maakte.

 • Economische cijfers

  Het is weer de tijd van het jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde de kwartaalcijfers van de Nederlandse economie. Een groei van 0,5 procent. Het ondernemersvertrouwen is hoog en we geven als consumenten meer uit aan onder andere horeca en recreatie. Hoewel het aantal banen is afgenomen is de werkloosheid gedaald en stijgt het aantal openstaande vacatures.

 • In het zonnetje

  Dinsdag 26 april was het weer zover. Overal in het land, ook in De Fryske Marren, werd een aantal mensen in het zonnetje gezet. Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden traditioneel heel veel koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Onderscheidingen voor mensen die heel lang, vaak tientallen jaren actief zijn geweest in de samenleving.

 • Keek op de week

  Jaren geleden was het voor veel mensen een wekelijks ritueel: Van Kooten en De Bie, de heren van het Simplisties Verbond, gaven bij de VPRO hun visie op de gebeurtenissen van de afgelopen week. Hun keek op de week. Mensen  van mijn generatie, en daar ben ik geen uitzondering op, vinden het onbetwist een hoogtepunt in de vaderlandse televisiegeschiedenis. 

 • Tijd van herdenken

  Vanaf de tweede week van april begint ieder jaar weer de periode van herdenken. Zo rond de 15e april wordt op verschillende plaatsen herdacht dat Fryslân in 1945 werd bevrijd en op 4 mei herdenken we in het hele land de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna om op 5 mei vervolgens de bevrijding te vieren.

 • Wat doet de burgemeester wel, en vooral ook niet

  Ik merk regelmatig dat niet iedere inwoner een goed beeld heeft van wat de inhoud van de functie van burgemeester in de praktijk is. Vaak hoor ik dat mijn dagen vul met bezoekjes aan mensen die 100 jaar of ouder worden of aan echtparen die 60 of 65 jaar zijn getrouwd. Die bezoekjes breng ik natuurlijk.

 • Zomertijd, evenemententijd

  De lente is nog maar net begonnen en nu is de zomertijd alweer ingegaan. En dat merken we in onze gemeente meteen. Want zomertijd betekent ook evenemententijd.

 • Geen gewone week

  Ik zou kunnen schrijven over de Business Contactdagen in Leeuwarden waar we de afgelopen dagen heel veel mensen mochten ontvangen op het Fryske Marrenplein. Of over de informatieavond voor de gemeenteraad over gemeenschappelijke regelingen waarin de politieke beïnvloedingsmogelijkheden werden verkend. Of over het onderwijshuisvestingsplan dat deze week in het college van B&W werd besproken.

 • Politie, brandweer en vluchtelingen

  Deze week stond grotendeels in het teken van openbare orde en veiligheid. Overleggen met de brandweercommandant en de politiechef, een bestuursvergadering van de KNRM, enkele vergaderingen bij de veiligheidsregio, maar ook gesprekken over de opvang van vluchtelingen. En het beleidsmatige werd afgewisseld met gesprekken over enkele concrete situaties waarin gemeentelijk ingrijpen nodig is.

 • De eerste honderd dagen

  Deze week was ik al weer 100 dagen burgemeester van De Fryske Marren. En die dagen zijn wat mij betreft voorbij gevlogen. Een volle agenda zorgde ervoor dat ik me geen moment heb verveeld. Het eind van zo'n eerste periode leidt tot enige bezinning.

 • Bijzondere ontmoetingen en gesprekken

  Zo nu en dan probeer ik de lezers van mijn blog een kijkje in mijn agenda te geven. Waar houdt een burgemeester zich nu de hele dag mee bezig. En ondanks het feit dat het deze week voorjaarsvakantie was en de agenda daarom iets minder vol was dan gebruikelijk, was er toch een aantal bijzondere afspraken, die het vermelden meer dan waard zijn.

 • De KNRM

  Vandaag was ik op bezoek bij het hoofdkantoor van de KNRM in IJmuiden. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De kritische lezer zal vragen wat ik daar te zoeken had. Het bezoek had te maken met het feit dat ik ben gevraagd om voorzitter te worden van het KNRM-station in Lemmer.

 • Gemeente en politie

  Je hebt als burgemeester van die weken. Weken waarin er heel veel aandacht is voor openbare orde en veiligheid. Deze week was er zo één. Niet alleen kreeg ik iedere dag weer een overzicht van de zaken waarmee de politie in onze gemeente te maken krijgt, ook waren er verschillende overleggen waarbij ik met vertegenwoordigers van politie en openbaar ministerie om tafel zat.

 • De Fryske Marren heeft nu ook een alcoholpreventieplan

  Afgelopen maandag mocht ik voor het eerst als portefeuillehouder spreken in en met de raadscommissie Bestuur. Hoewel het voor mij door een forse griep fysiek een hele opgave was hebben we flink gediscussieerd over een aantal belangrijke onderwerpen. Eén daarvan was het voorstel van het college over de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

 • AZC in Balk een stap dichterbij, maar is het genoeg?

  Deze week diende het COA de bouwvergunningsaanvraag voor het AZC in Balk in bij de gemeente. Eindelijk. Want de gemeenteraad nam al in augustus 2015 het besluit om een opvanglocatie voor 500 mensen in Balk mogelijk te maken. Het is jammer dat het zo lang duurde voordat de volgende stap is gezet. Jammer voor de vluchtelingen omdat we langer van allerlei noodopvangplekken gebruik moeten maken. Jammer voor de vele vrijwilligers in Balk en omgeving die al lang klaar staan om te helpen. Jammer vanwege het politieke klimaat dat op veel plekken in het land minder positief is dan een half jaar geleden.

 • Gast van de raad en andere ontmoetingen

  De gemeenteraad van De Fryske Marren vergaderde deze week. Er is een besluit genomen over de uitgangspunten die B en W zullen betrekken bij de verdere discussie over de huisvesting van statushouders. Dat zijn de mensen de na een asielprocedure in ons land mogen blijven. Iedere gemeente heeft de opdracht een aantal statushouders van een woning te voorzien.

 • Een bijzondere vraag uit Sint Nyk

  Vrijdagmorgen was ik op bezoek bij de openbare basisschool in Sint Nicolaasga. U weet het misschien nog: in het kader van mijn benoeming in De Fryske Marren mochten de kinderen van de basisscholen een tekening maken of een brief schrijven. Mooie, lieve en soms zelfs kritische brieven heb ik gekregen. En prachtige tekeningen.

 • Een bijna gewone week

  Vorige week schreef ik het al: deze week gewoon aan het werk. En toch valt daar ook veel over te zeggen. Want wat is het gewone werk van een burgemeester? Er is mij wel eens gevraagd of ik nog meer doe dan het bezoeken van 100-jarigen en mensen die 60 jaar of langer zijn getrouwd.  Want daarmee kwam ik, in ieder geval in mijn vorige gemeente, vaak in de krant.

 • Het nieuwe jaar is begonnen, en hoe..

  De eerste week van het nieuwe jaar was heel bijzonder. Maandag begonnen we vol goede moed. Korte nieuwjaarsbijeenkomsten voor personeel en bestuurders op vier locaties van de gemeente, daarna aan het werk en aan het eind van de middag naar de nieuwjaarsreceptie bij de buren in Sneek.

 • Wisselwerking

  Deze week mocht ik voor het eerst de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren voorzitten. Er waren veel agendapunten en dus was het een boeiende vergadering. Eén van de punten ging over een gemeenschappelijke regeling, een GR.

 • De eerste in De Fryske Marren

  Ik ben gewend om iedere week een weblog bij te houden. Vaak gaat het over een onderwerp dat die week in de gemeenteraad of het college van B&W aan de orde is geweest. Of bijvoorbeeld over iets dat ik heb gedaan of waarbij ik aanwezig was. En dat doe ik vooral om de lezers een indruk te geven van het werk van het gemeentebestuur. Ik wil daar in De Fryske Marren maar gewoon mee doorgaan.