Ingezonden stukken en communicatie (09-06-2017)

Dit item is verlopen op 09-06-2018.
Foto burgemeester Fred Veenstra

In de media, in kranten en op internetsites, verschijnen regelmatig ingekomen stukken. Soms met oprechte en gefundeerde kritiek op allerlei gemeentelijke plannen. Daar heb je iets aan. Vaak zijn ze echter ook heel negatief over overheidshandelingen of -beleid en niet gebaseerd op feitelijke kennis. In de krant staat er meestal wel een afzender onder. Op websites ook wel eens niet. Wanneer je als wethouder of burgemeester dit soort stukken leest is de eerste opwelling: ik ga een reactie schrijven, ik wil de schrijver en alle lezers uitleggen wat er aan de hand is. Maar in de praktijk doen we dit niet.

Het is niet gebruikelijk om als overheidsorgaan via de krant te reageren op allerlei uitlatingen. De plek om te spreken en te debatteren over de belangrijke zaken in de gemeente is immers in principe de raadzaal in het gemeentehuis. Daar beantwoordt het college de vragen vanuit de raad en wordt het debat aangegaan. En in diezelfde zaal hebben inwoners de gelegenheid om tijdens de commissievergaderingen hun zegje te doen over de onderwerpen die aan de orde zijn. In het openbaar en transparant. Zo hoort het in een democratie.

Maar niet iedere inwoner of organisatie zit iedere maand op de publieke tribune bij de raadsvergadering. En niet iedereen volgt die vergaderingen via de rechtstreekse uitzending op internet. En dus is het logisch dat mensen niet altijd precies weten welke plannen de gemeente heeft en welke besluiten de gemeenteraad neemt. Dat leidt regelmatig tot "klok en klepel-gesprekken". Ik merk bijvoorbeeld bij de vele bezoeken die ik afleg dat mensen iets hebben gelezen of gehoord, maar daar hun volstrekt eigen interpretatie aan geven. En dan heeft de gemeente al heel snel heel rare besluiten genomen. Je moet dan veel uitleggen om de zaak weer in het juiste perspectief te plaatsen.

Daar willen we structureel wat aan doen. Het college stelt daarom voor om zoiets als een eigen gemeentelijk magazine uit te gaan geven. Dat zou iedere maand kunnen verschijnen en huis aan huis worden verspreid. Er zijn meer gemeenten die zo'n magazine hebben. In een dergelijk blad kan achtergrondinformatie over allerlei projecten en actuele zaken worden gegeven. Maar je kunt ook een podium bieden aan verenigingen om bijzondere activiteiten onder de aandacht te brengen. En er is de mogelijkheid voor de gemeenteraad of de fracties om informatie te geven over de zaken waar men mee bezig is. Dit zou een goede manier kunnen zijn, zeker nu we merken dat de lokale media minder mogelijkheden voor achtergrondinformatie hebben, om de onderwerpen die er in de gemeente toe doen bij iedereen bekend te maken. Informatie leidt tot begrip en betrokkenheid. En daar worden we allemaal beter van.

Weblog burgemeester Fred Veenstra