Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. In de zomer wordt het relatief koude grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt juist de warmte uit het grondwater gebruikt. Bodemenergie is duurzaam: het bespaart op het gebruik van fossiele brandstoffen.

We maken onderscheid tussen open en gesloten bodemenergiesystemen.

Open bodemenergiesysteem

Dit type bodemenergie is niet geschikt voor een individuele woning. Met een open bodemenergiesysteem wordt grondwater aan de bodem onttrokken. Bovengronds wordt de warmte of koude uit het grondwater gewonnen. Daarna wordt het grondwater teruggebracht in de bodem. Een open bodemenergiesysteem is pas rendabel als er veel warmte of kou nodig is.

Aanleggen open bodemenergiesysteem

Voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem heeft u een vergunning nodig. Als u minder dan tien vierkante meter grondwater per uur onttrekt (met een maximum van 5.000 vierkante meter per kwartaal) kunt u volstaan met een melding. Hierbij mag u boringen plaatsen tot maximaal 50 meter diepte. De vergunning voor een open bodemenergiesysteem regelt u in het omgevingsloket. Voor vragen hierover kunt u bij provincie Fryslân terecht.

Gesloten bodemenergiesysteem

Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit een gesloten leidingwerk dat in de bodem wordt aangelegd. In het systeem circuleert een vloeistof die de temperatuur van het grondwater overneemt. Bovengronds wordt deze temperatuur afgegeven aan een warmtewisselaar, die het gebouw verwarmt of koelt. Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt er geen grondwater onttrokken. Een gesloten bodemenergiesysteem kan al snel rendabel zijn voor de warmtewinning voor een individuele woning of een bedrijfsgebouw.

Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

U bent wettelijk verplicht om het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem te melden. Is het vermogen groter dan 70 kilowatt dan moet u een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.  

Melden bodemenergiesysteem kleiner dan 70 kilowatt voor particulier gebruik

Melden bodemenergiesysteem kleiner dan 70 kilowatt voor bedrijfsmatig gebruik

Aanvragen vergunning bodemenergiesysteem groter dan 70 kilowatt voor particulier en bedrijfsmatig gebruik