Deze pagina is verlopen.

Besluiten college 1 november 2022

1. Het vaststellen van beleid voor de publicatie van onroerende zaken in het kader van het zogenaamde Didam-arrest

Van: Z.722484 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het beleid voor de publicatie van aan te bieden onroerende zaken vast te stellen overeenkomstig het aan dit advies gehechte voorstel.

2. Beslissing op bezwaar inzake verzoek om handhaving tegen de aanleg van een ontsluitingsweg van De Bûterkamp 3 naar het Huningspaed in Oudemirdum

Van: Z.709799 – VTH
Het college besluit om bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren bij het verzoek om handhaving tegen de aanleg van een ontsluitingsweg van De Bûterkamp 3 naar het Huningspaed in Oudemirdum.

3. Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede

Van: Z.719289 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de wijze waarop de Specifieke Uitkering aanpak energiearmoede wordt verdeeld;
  2. de subsidieregeling “Witgoed ruil” vast te stellen;
  3. de raad per memo te informeren over de voornoemde regeling.

4. Nota Levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM

Van: Z.724909 – ruimtelijk beheer
Het college besluit in te stemmen met de “Nota Levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM” en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad, overeenkomstig bijgaand conceptraadsvoorstel.

5. Principeverzoek voor het bouwen van 6 tweekappers en 6 schuurwoningen aan de Koarte Ekers 2 te Joure

Van: Z.704370 – VTH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het bouwen van 6 tweekappers en 6 schuurwoningen aan de Koarte Ekers 2 te Joure.

6. Inventarisatie concrete woningbouwinitiatieven dorpen

Van: Z.720358 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de tussenrapportage inventarisatie concrete woningbouwinitiatieven in dorpen;
  2. in de dorpen Tjerkgaast, Ouwsterhaule, Harich en Oudega op basis van een projectmatige aanpak de woningbouwinitiatieven nader te verkennen op haalbaarheid;
  3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegd raadsmemo.

7. Vervolg handhavingstraject over een tweede woning in de bijgebouwen aan de Buorren 45 a en 45 b in Langweer

Van: Z.710279 – VTH
Het college besluit om in te stemmen met verzending van de brief gericht aan de eigenaresse van Buorren 45 a en 45 b in Langweer in het kader van het handhavingstraject dat niet wordt voortgezet.

8. Raadsmemo proces Woonvisie De Fryske Marren 2023 – 2027

Van: Z.723665 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de procesaanpak Woonvisie De Fryske Marren 2023 – 2027;
  2. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegd raadsmemo.

9. Verzoek voorlopige voorziening in de beroepszaak tegen de door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat verleende omgevingsvergunning voor gaswinning vanuit Oldelamer

Van: Z.723588 – VTH
Het college besluit een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen in de beroepszaak tegen de door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat verleende omgevingsvergunning voor gaswinning vanuit Oldelamer.