Besluiten college 10 januari 2023

1. Financieel toezicht begroting 2023

Van: Z.718460 – middelen
Het college besluit Kennis te nemen van de brief van de provincie Fryslân over het financieel toezicht begroting 2023 en de raad hierover te informeren door middel van bijgaand memo.

2. Evenementenkalender 2023

Van: Z.728318 – VTH
De burgemeester besluit de evenementenkalender 2023 vast te stellen.

3. Verzoek bestemmingswijziging Mutserd Lemmer

Van: Z.730651 – VTH
Het college besluit:

  1. Initiatiefnemers via conceptbrief informeren over afwijzing herhaald verzoek.
  2. In dit geval de raad informeren via raadsmemo over het ‘herhaald verzoek’ van de initiatiefnemers.

4. Raadsvragen KFM inzake afvalcoaches

Van: Z.730733
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van KFM te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

5. Aanmelding grondgebied De Fryske Marren voor Crisis- en herstelwet

Van: Z.730537 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de Crisis- en herstelwet-status aan te vragen voor het grondgebied van de
    gemeente De Fryske Marren met de bijgevoegde conceptbrief en het format dat daarbij hoort;
  2. de gemeenteraad over het aanvragen van die status informeren via de bijgevoegde memo.

6. Beroep instellen tegen Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden

Van: Z.731482 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. beroep in te stellen bij de rechtbank Noord-Nederland tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden, voor wat betreft artikel 8 van dat besluit dat gaat over de toevoeging van de habitattypen H7140 Overgangs- en trilveen en H91D0 Veenbossen aan het aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, de Fluessen en omgeving;
  2. ENVIR Advocaten te machtigen om namens het college van De Fryske Marren op te treden als (proces)advocaat in deze procedure en daartoe alle noodzakelijke handelingen te verrichten.

7. Fryske Regiovisie Jeugdhulp ‘Mei-inoar foar ús bern’

Van: Z.729793 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de concept Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 ‘Mei-inoar foar ús bern’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.