Besluiten college 13 december 2022

1. Startnotitie Woonvisie De Fryske Marren 2023 – 2027

Van: Z.729586 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de startnotitie Woonvisie De Fryske Marren 2023-2027 vast te stellen;
 2. de startnotitie te gebruiken als basis voor het consulterend Petear over de woonvisie;
 3. de startnotitie aan te bieden aan de raad ter bespreking.

2. Bekostigingsplafond en Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023

Van: Z.723521 – maatschappelijk ontwikkeling
Het college besluit:
Onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad op de aanvraag van CBO Meilân voor renovatie van basisschool Bloei en de aanvraag van Ambion voor renovatie van basisschool de Schakel in Rotsterhaule:

 1. voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor het jaar 2023 een bekostigingsplafond vast te stellen van € 6.454.055 voor de voorzieningen onderwijshuisvesting;
 2. het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2023 vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage 1;
 3. de aanvragen van CBO Meilân voor de Eben Haëzer in Oosterzee en De Paedwizer in Sint Nicolaasga, de aanvraag van de Bisschop Möller Stichting voor It Klimmerbled in Sint Nicolaasga zoals beoordeeld in het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2023 toe te kennen;
 4. de aanvraag van CBO Meilân voor de Trieme in Sint Johannesga zoals beoordeeld in het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2023 af te wijzen;
 5. de aanvragen voor duurzaamheidstoeslag van basisscholen It Klimmerblêd en de Paedwizer in Sint Nicolaasga niet in behandeling te nemen;
 6. de aanvragen voor duurzaamheidstoeslag van basisschool de Toekomst in Bakhuizen en het Zuyderzee Lyceum in Lemmer toe te kennen;
 7. de gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om de aanvraag van CBO Meilân voor renovatie van basisschool Bloei in Terherne en de aanvraag van Ambion voor renovatie van basisschool de Schakel in Rotsterhaule af te wijzen.

3. Opheffing openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske

Van: Z.713608 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het besluit van 11 oktober 2022 de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het recht om de openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske in stand te houden in te trekken;
 2. de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het recht om per 1 augustus 2023 de openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske in stand te houden.

4. Zienswijzen kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân

Van: Z.729975 – bestuur en concernadvies
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de Kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.

5. Complementaire ondersteuning

Van: Z.718186 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. vanaf 2024, aanvullend op de provinciale Inkoop voor jeugdhulp, complementaire ondersteuning beschikbaar te maken en dit via onderhands aanbesteden in te richten;
 2. aan te sluiten bij de provinciale afspraken rondom afronding van de Inkoop Jeugdhulp 2018.

6. Gevolgen einde bouwvrijstelling stikstof

Van: Z.727233 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de informatie over de gevolgen van het einde van de bouwvrijstelling stikstof;
 2. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept ‘Raadsmemo Gevolgen einde bouwvrijstelling stikstof’.

7. Deelname programma De Friese Aanpak 2023-2024

Van: Z.722509 – directie, staf en control
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024, als verwoord in het programmaplan (bijlage 1);
 2. een bijdrage van € 8.550,- voor 2023 en € 19.201,- voor 2024 beschikbaar te stellen;
 3. de benodigde personele inzet voor DFA op projectbasis beschikbaar te stellen;
 4. de Stuurgroep mandaat te verlenen voor de aansturing van De Friese Aanpak binnen de kaders van het programmaplan.

8. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Van:Z.728166 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit aan de raad voor te stellen om de ‘’Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren 2023’’ vast te stellen en stelt de raad voor om gebruik te maken van de maximale vrijstelling.

9. Beslissing op bezwaar tegen geweigerde aanvraag omgevingsvergunning De Ulekamp 29 Joure

Van: Z.716699 – VTH
Het college besluit:

 1. het ingediende bezwaar tegen de geweigerde aanvraag omgevingsvergunning De Ulekamp 29 Joure overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, onder een nadere motivering, in stand te laten;
 2. het verzoek om proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 Awb af te wijzen.

10. Onttrekking openbaarheid pad Dokter Hattinkstrjitte

Van: Z.679502 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het onttrekkingsbesluit voor te leggen aan de raad.

11. Uitslag BIZ draagvlakmeting Kernwinkelgebied Joure

Van: Z.717025 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de uitslag van de draagvlakmeting voor kennisgeving aan te nemen.

12. Recreatief gebruik bestaande woning Sondelerleane 2 Sondel

Van: OV 20220423/Z.710468 – VTH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor het recreatief mogen gebruiken van een bestaande woning op het perceel Sondelerleane 2 in Sondel;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

13. Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân

Van: 1940200272 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voorgestelde Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen;
 2. de raad voorstellen om eenmalig een bedrag van € 18.583,33 in de voorjaarsrapportage beschikbaar te stellen en structureel (2024-2030) een bedrag van € 26.333,33 bij de integrale afweging bij de perspectiefnota 2024 beschikbaar te stellen;
 3. de Reactienota van de zienswijzen op de ontwerp-funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân vast te stellen;
 4. de reactie op het advies van de Funderingstafel vast te stellen.

14. Ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55

Van: Z.727308 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Wijckel – Jachtlustweg 55 en hiervoor de formele procedure te starten;
 2. het bestreden voorbehoud en de bestreden voorwaarde bij het besluit om de toegekende planschade in natura te compenseren te wijzigen en dit schriftelijk te bevestigen.

15. Jaarrekening 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Van: Z.723423 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de jaarrekening 2021 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.