Besluiten college 15 november 2022

1. Beantwoording raadsvragen Septembercirculaire 2022

Van: Z.726222
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van VVD inzake Septembercirculaire te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

2. Eigendomsoverdracht school de Wynbrekker in Oosterzee

Van: Z.723520 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit om samen met het schoolbestuur Kyk de akte te ondertekenen, zodat het schoolgebouw van de Wynbrekker in Oosterzee formeel in eigendom wordt overgedragen van schoolbestuur Kyk naar gemeente De Fryske Marren.

3. Principeverzoek herontwikkeling locatie Pampusstraat en Parkstraat in Lemmer door woningcorporatie Dynhus

Van: Z.725960 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. In beginsel in te stemmen met de herontwikkeling van locatie Pampusstraat en Parkstraat in Lemmer door woningcorporatie Dynhus.
 2. Pas vervolgstappen te zetten na het sluiten van een intentieovereenkomst met Dynhus.
 3. Dynhus te berichten in overeenstemming met de bijgevoegde brief.

4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022

Van: Z.717457 – bestuur en concernadvies
Het college besluit:

 1. In te stemmen met inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 en dit voor te leggen aan de raad ter vaststelling;
 2. De gemeentesecretaris/algemeen directeur te mandateren om afwijkingen van dit beleid goed te keuren.

5. Uitvoeringsprogramma 2022-2026

Van: Z.719558 – directie, staf en control
Het college besluit in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 en dit in lijn met de afspraken in het Coalitieakkoord De Fryske Marren 2022-2026 ‘Fûnemint foar moarn’ ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

6. Flexwonen

Van: Z.700433 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het raadsvoorstel over flexwonen met
  • een voorstel voor een onderzoek naar de effecten, randvoorwaarden en risico’s van flexwonen op de A7 zone zoals in de “Startnotitie Flexwonen op de A7 zone” beschreven.
  • een voorstel om een inventarisatie van andere aanvullende geschikte locaties binnen De Fryske Marren voor flexwoningen op te starten.
 2. akkoord gaan met concept persbericht
 3. Het college besluit om het onderwerp flexwonen A7 zone te beleggen bij wethouder Boelsma.

7. Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren

Van: Z.655386 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de reactienota voor de zienswijzen op het programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren;
 2. in te stemmen met de verwerking van de zienswijzen in het programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren;
 3. aan de raad voor te stellen in te stemmen met de reactienota op het programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren;
 4. aan de raad voor te stellen het programma Recreatie en Toerisme vast te stellen.

8. Beleidsregels parttime ondernemerschap Participatiewet De Fryske Marren 2022

Van: Z.712227 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De beleidsregels parttime ondernemerschap Participatiewet De Fryske Marren 2022 vast te stellen;
 2. Het collegebesluit en de daarbij behorende richtlijnen vastgesteld op 2 mei 2018 met zaaknummer 1940119823 te laten vervallen.

9. Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle

Van: Z.726248/Z.722669 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. De ‘Nota inspraak, overleg en ambtshalve wijzigingen voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle’ vast te stellen;
 2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lemmer – De Polle (na verwerking van de in de Nota voorgestelde aanpassingen) en hiervoor de formele procedure te starten.
 3. In afwijking van het besluit van de gemeenteraad (d.d. 13-04-2022) – op verzoek van de initiatiefnemer – geen uitvoering te geven aan de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 Wro.
 4. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan ‘De Polle te Lemmer’ en deze als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
 5. In te stemmen met het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarde geluid Lemmer – De Polle’ en deze samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
 6. Op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Lemmer De Polle’ vast te stellen dat voor de in het bestemmingsplan Lemmer – De Polle opgenomen ruimtelijke ontwikkeling geen Milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

10. Vaststellen uurtarief en koptarief peuterwerk en Voorschoolse Educatie 2023

Van: Z.707585 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit voor het subsidiejaar 2023:

 1. De gemeentelijke subsidie peuterwerk vast te stellen op € 9,14 per uur;
 2. Het koptarief voor peuterwerk vast te stellen op € 1,27 per uur;
 3. De gemeentelijke subsidie voor Voorschoolse Educatie vast te stellen op € 11,57 per uur;
 4. Het koptarief voor Voorschoolse Educatie vast te stellen op € 3,70;
 5. De gemeentelijke subsidie voor Voorschoolse Educatie voor het derde en vierde dagdeel vast te stellen op € 12,68 per uur;
 6. De subsidie voor de VE coach vast te stellen op € 47,66 per uur.

11. Vaststellen Wmo-verordening

Van: Z.725204 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente De Fryske Marren 2023’ voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. Kennis te nemen van de ‘Nadere regels maatschappelijk en ondersteuning De Fryske Marren 2023’ en deze ter informatie naar de gemeenteraad toe te sturen.