Besluiten college 20 december 2022

1. Beslissing op bezwaar inzake een verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks/broodjes op woensdag en vrijdag op 2 locaties (het Haskeplein en het F.J. Hoekstraplein) in Balk

Van: Z.701894 – VTH
Het college besluit om bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang bij de verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks/broodjes op woensdag en vrijdag op 2 locaties (het Haskeplein en het F.J. Hoekstraplein) in Balk.

2. Bestuurlijk Jaarplan P&C 2023

Van : Z.729375 – middelen
Het college besluit kennis te nemen van het Bestuurlijk Jaarplan P&C 2023

3. Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D

Van: PV20220033/Z.719903 – VTH
Het college besluit:

 1. dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Lemmer – Straatweg 52D’ en de beslissing middels bijgevoegde brief aan initiatiefnemer kenbaar te maken;
 2. de ‘Nota inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D’ vast te stellen;
 3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D (na verwerking van de in de Nota voorgestelde aanpassingen) en hiervoor de formele procedure te starten;
 4. tot het voornemen een hogere grenswaarde geluid vast te stellen conform het ‘ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Lemmer – Straatweg 52D’ en deze samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

4. Routeboekje Omgevingswet De Fryske Marren

Van: Z.730725 – directie, staf, control
Het college besluit:

 1. het Routeboekje Omgevingswet De Fryske Marren voor kennisgeving aan te nemen;
 2. het Routeboekje Omgevingswet De Fryske Marren via de nieuwsbrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

5. Ruimtelijke ontwikkeling Troelstraweg 27 in Teroele

Van: OV 20220215/Z.697665 – VTH
Het college besluit in principe planologische medewerking te willen verlenen aan:

 1. het deels wijzigen van de geldende bestemming van het perceel Troelstraweg 27 in Teroele naar de bestemming ‘Wonen – voormalig boerderij’ waarbij de realisatie van een extra inpandige woning wordt toegestaan;
 2. het uitoefenen van een kleinschalig kampeerterrein met maximaal 25 standplaatsen in de periode 15 maart – 31 oktober en het in stand houden van de bestaande recreatiewoning op het perceel.

6. Inrichten voorziening verlofsparen

Van: Z.730067 – middelen
Het college besluit:

 1. een voorziening in te richten ter dekking van toekomstige financiële gevolgen van het verlofsparen;
 2. de hoogte van deze voorziening te bepalen in januari 2023 en mee te nemen in de jaarrekening 2022 bij het onderdeel resultaatbestemming.

7. Raadsvragen KFM, VVD, BP DFM, NCPN en FvD inzake bezwaarschriftencommissie

Van: Z.730441
Het college besluit de vragen van de fracties van KFM, VVD, BP DFM, NCPN en FvD inzake de bezwaarschriftcommissie te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

8. Vaststellen bouwplan en begroting renovatie basisschool De Toekomst in Bakhuizen

Van: Z.726758 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het bouwplan en begroting renovatie van basisschool De Toekomst in Bakhuizen;
 2. een vergoedingsbedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie van € 1.906.000,-;
 3. toestemming te verlenen aan de Bisschop Möller Stichting om 207 m2 leegstaande ruimten in basisschool De Toekomst te Bakhuizen te verhuren aan kinderopvang SKIK voor gebruik als kinderopvanglocatie;
 4. indien eventueel in de toekomst de te verhuren 207 m² nodig is voor onderwijscapaciteit de resterende boekwaarde van de aanvullende investering van het schoolbestuur te vergoeden;
 5. de Bisschop Möller Stichting te informeren door middel van bijgevoegde brief.

9. Stand van zaken Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025

Van: Z.726016 – ruimtelijk beheer
Het college besluit de gemeenteraad via bijgaand raadsmemo over de stand van zaken Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025 te informeren.

10. Voortgang nieuwbouw Zuyderzee Lyceum Lemmer

Van: Z.728409 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsmemo

11. Dienstverleningsovereenkomst GR Businesspark

Van: Z.729670 – ruimtelijk ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst voor de werkzaamheden t.b.v. de GR Businesspark.

12. Rapportage Q3-2022 en prognose 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en NV Empatec

Van : Z.730029 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het raadsmemo met de kwartaalrapportage Q3-2022 en prognose 2022;
 2. de raad met het raadsmemo en bijhorende bijlagen te informeren.

13. Startnotitie voor een nieuw duurzaam Integraal Huisvestingsplan onderwijs

Van: Z.730430 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de startnotitie voor een nieuw duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs vast te stellen;
 2. een onafhankelijk adviesbureau te vragen voor het opstellen van het IHP;
 3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsmemo.

14. Verlenging overeenkomsten Hulp bij het huishouden 2023

Van: Z.724332 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de Relationele en Deelovereenkomsten Maatwerkvoorziening Ondersteuning Wmo 2015 voor de voorziening Hulp bij het huishouden met een jaar te verlengen tot 1 januari 2024;
 2. de addenda voor de relationele en deelovereenkomst vast te stellen;
 3. de inkoop huishoudelijke hulp voor 2024 en volgende jaren te heroverwegen.

15. Jaarplan vGRP 2023

Van: Z.729806 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. het ‘Jaarplan vGRP 2023’ vast te stellen en in te stemmen met de daarin genoemde werkzaamheden voor 2023;
 2. in te stemmen met de dekking van de kosten vanuit de Egalisatievoorziening Riolering en het verantwoorden van de uitgaven in de managementrapportage over 2022.

16. Reactienota Programma Recreatie en Toerisme de Fryske Marren

Van : Z.655386 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde reactienota voor de zienswijzen op het programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren en die ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.