Besluiten college 25 oktober 2022

1. Ingebrekestelling bij uitblijven beslissing op bezwaar Oasingaleane 4 Langweer

Van: Z.699893/Z.699557 – VTH
Het college besluit over te gaan tot toekenning van de van rechtswege ontstane
dwangsom naar aanleiding van de ingebrekestelling van de Oasingaleane 4 te Langweer.

2. Raadsvragen VVD inzake fabriek Sloten

Van: Z.722314
Het college besluit de raadsvragen van de fractie van VVD inzake fabriek Sloten te
beantwoorden door middel van bijgaand memo.

3. Raadsmemo – Huisvesting van de sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen
in Balk

Van: Z.717540 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de raadsmemo Huisvesting sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen Balk;
 2. de raad met deze raadsmemo en bijbehorende bijlage te informeren.

4. Voorschot op energietoeslag 2023

Van: Z.724208 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. in het jaar 2022 een bedrag van € 500,- van de energietoeslag 2023 uit te betalen aan de inwoners die de energietoeslag 2022 reeds hebben ontvangen;
 2. de kosten die voortvloeien uit de regeling energietoeslag 2023 in eerste instantie te dekken vanuit de te oormerken middelen van het Rijk via de algemene uitkering (decembercirculaire 2022);
 3. in de voorjaarsrapportage te rapporteren over een tekort of overschot ten opzichte van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen;
 4. de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsmemo informeren.

5. Besluitvorming raad over onderwerpen Omgevingswet

Van: Z.71539 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de gemeenteraad in overweging te geven het voorstel over delegatie, adviesrecht en participatie niet op 26 oktober 2022 te behandelen, maar op een later moment;
 2. de gemeenteraad in overweging te geven dit onderwerp en de onderwerpen participatiebeleid en omgevingsvisie te behandelen in de volgorde:
  a. omgevingsvisie;
  b. participatie beleid/-verordening (o.a. beantwoording van de vraag hoe een aanvrager inhoud moet geven aan participatie);
  c. delegatie, adviesrecht en verplichte participatie;
 3. een extra informatieronde in te plannen over de omgevingsvisie;
 4. een routeboekje voor de gemeenteraad op te stellen met een totaaloverzicht van beslismomenten over de Omgevingswet;
 5. over deze aanpak de bijgevoegde memo’s aan de raad voorleggen.