Besluiten college 6 december 2022

1. Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede – Witgoedruil – correctie artikel 6 subsidieregeling

Van: Z.719289 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit artikel 6 van de subsidieregeling ‘Witgoed ruil’ gewijzigd vast te stellen.

2. Beantwoording raadsvragen VVD inzake projecten Sint Nicolaasga

Van: Z.727204
Het college besluit de vragen van de fractie van VVD inzake projecten Sint Nicolaasga te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

3. Benoemen leden GR Businesspark 2022-2026

Van: Z.728639 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de volgende leden te benoemen als DB-lid van de GR Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure:
  Burgemeester F. Veenstra;
  Wethouder R. van Iddekinge;
 2. de volgende leden te benoemen als AB-lid van de GR Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure:
  Burgemeester F. Veenstra;
  Wethouder R. van Iddekinge;
  Wethouder C. van Hes;
  Wethouder I. Groeneveld.

4. Subsidieregeling onderwijsachterstanden 2023

Van: Z.722272 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en Vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023.

5. Bestemmingsplan Beuckenswijkstraat 48 Sondel

Van: Z.713563 – VTH
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 48 ongewijzigd vast te stellen.

6. Vragen raadscarrousel jeugdketen

Van: Z.728579 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen over het jeugdketenbeleid;
 2. de raad te informeren door middel van bijgaande raadsmemo.

7. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en hogere waarde geluid Hoge Dijk 9A Rotsterhaule

Van: Z.702907 – VTH
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Hoge Dijk 9A Rotsterhaule en de procedure op te starten;
 2. in te stemmen met het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarde geluid’ vanwege wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning op het perceel Hoge Dijk 9A Rotsterhaule en het ontwerpbesluit ter inzage te leggen.