Onze gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer. De locatie van de camping is uniek en bij uitstek geschikt voor recreatie. Omdat de camping niet meer voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen van deze tijd, is er minimaal een grondige herinrichting nodig. Om een zorgvuldige keuze voor de toekomst te kunnen maken, heeft recreatieadviesbureau van der Reest de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. Op basis van het onderzoek geeft het college de voorkeur aan een volledig toeristische invulling van de camping.

Wethouder Irona Groeneveld: “Dit scenario biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. Bovendien is de camping op deze manier voor een breed publiek toegankelijk”.

Huidige inrichting voldoet niet meer aan veiligheid en kwaliteit

De camping is begin jaren 70 gestart, heeft 280 vaste staplaatsen en 30 toeristische plaatsen. Ongeveer 75% van de vaste bezoekers komt uit Duitsland. De camping heeft een oppervlakte van ruim 5 ha en ligt op een aantrekkelijke locatie aan het strand van Lemmer. Ondanks de investeringen van de laatste jaren, schiet de camping vooral nog tekort op het gebied van brandveiligheid, sanitair, regelgeving en handhaving, zo blijkt uit het onderzoek. Om de camping toekomstbestendig te maken, zijn ingrijpende maatregelen nodig, vooral omdat de huidige afstand tussen de stacaravans te klein is.

Haalbare invulling   

De gemeente wil een haalbare en aantrekkelijke invulling voor deze locatie. Van der Reest heeft een gedegen overzicht gemaakt van wenselijke en haalbare scenario’s, zodat een zorgvuldige keuze gemaakt kan worden voor de toekomst van de camping. Onderdeel van het onderzoek was een bijeenkomst voor vaste campinggasten, waar ruim 180 personen aanwezig waren. Vaste gasten willen hun plek graag behouden, maar erkennen de noodzaak tot meer kwaliteit, veiligheid en regelgeving.

Locatie bij uitstek geschikt voor toeristisch-recreatieve bestemming

Belangrijke conclusie is dat de locatie uniek is en zeer geschikt voor recreatie en toerisme. Er is dan ook geen aanleiding om voor een bestemming zoals woningbouw te kiezen. De onderzochte scenario’s door Van der Reest, hebben alle vier een recreatieve bestemming: de scenario’s variëren van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark.

Toeristische camping sluit aan bij recreatieve profiel van Lemmer

Het scenario ‘volledig toeristisch’ sluit volgens het college het beste aan bij het toeristisch-recreatieve profiel van Lemmer en de gemeentelijke ambities op het gebied van recreatie en toerisme. De toegevoegde waarde voor Lemmer en de regio zit in een gevarieerd aanbod, met aandacht voor campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties. Zo is de camping voor een breed publiek toegankelijk. Sociaaleconomisch verdient een toeristische invulling de voorkeur boven varianten met vaste plaatsen.

Grote gevolgen voor vaste standplaatsen

Voor alle vier scenario’s geldt dat de inrichting van en het aantal vaste standplaatsen op de huidige camping niet behouden kan blijven. De vaste campinggasten zijn hierover geïnformeerd. Het voornemen van burgemeester en wethouders is om aan de gemeenteraad voor te stellen om de overeenkomsten per 1 november 2021 te beëindigen, zodat dit ook duidelijkheid geeft.

Zienswijzen en besluitvorming

Het gaat om een voorgenomen besluit van het college. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen. Na ontvangst en beoordeling hiervan, neemt het college een besluit over het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Daarna is het aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit de vier scenario’s en over de beëindiging van de overeenkomsten voor de jaarplaatsen. Deze besluitvorming vindt na de zomervakantie plaats.


Das College bevorzugt einen vollständig touristischen Campingplatz für Lemmer

Unsere Gemeinde hat Untersuchungen zur Zukunft des Campings am Plattedijk in Lemmer durchgeführt. Die Lage des Campingplatzes ist einzigartig und sehr gut für Freizeitzwecke geeignet.
Da der Campingplatz nicht mehr den heutigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen entspricht, ist zumindest eine gründliche Renovierung erforderlich. Um eine sorgfältige Entscheidung für die Zukunft zu treffen, hat die Freizeitberatungsfirma Van der Reest die möglichen Szenarien identifiziert. Auf der Grundlage der Untersuchungen bevorzugt das College eine vollständig touristische Interpretation des Campingplatzes.

Beigeordnete Irona Groeneveld: “Dieses Szenario bietet die beste Perspektive für einen zukunftssicheren Campingplatz an diesem Standort. Darüber hinaus ist der Campingplatz auf diese Weise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich”.

Derzeitige Aufbau entspricht nicht mehr der Sicherheit und Qualität

Der Campingplatz begann in den frühen 1970er Jahren, hat 280 permanente Stellplätze und 30 Touristenplätze. Etwa 75% der Stammgäste kommen aus Deutschland. Der Campingplatz hat eine Fläche von über 5 ha. und liegt attraktiv am Strand von Lemmer. Trotz der Investitionen der letzten Jahre, ist der Campingplatz nach den Untersuchungen in den Bereichen Brandschutz, Hygiene, Vorschriften und Durchsetzung immer noch unzureichend. Um den Campingplatz zukunftssicher zu machen, sind weitreichende Maßnahmen erforderlich, hauptsächlich weil der aktuelle Abstand zwischen den Mobilheimen zu gering ist.

Machbare Ausgestaltung

Die Gemeinde möchte eine praktikable und attraktive Ausgestaltung für diesen Standort. Van der Reest hat einen gründlichen Überblick über wünschenswerte und machbare Szenarien gegeben, damit eine sorgfältige Auswahl für die Zukunft des Campingplatzes getroffen werden kann. Teil der Forschung war ein Treffen für feste Campinggäste, an dem mehr als 180 Personen teilnahmen. Stammgäste möchten ihren Platz behalten aber erkennen die Notwendigkeit für mehr Qualität, Sicherheit und Regulierung.

Die Lage ist sehr gut für Freizeitzwecke geeignet

Eine wichtige Schlussfolgerung ist das die Lage des Campingplatzes einzigartig ist und sehr gut für Freizeitzwecke geeignet. Es gibt daher keinen Grund, ein Ziel wie Wohnen zu wählen. Die von Van der Reest untersuchten Szenarien haben alle ein Freizeitziel: die Szenarien variieren von vollständig touristischen bis zu vollständig festgelegten Stellplätzen, einer Kombination aus diesen oder einem touristischen Bungalowpark.

Touristencamping entspricht Lemmers Freizeitprofil

Nach Angaben dem College passt das Szenario "voll touristisch" am besten zum touristischen Freizeitprofil von Lemmer und mit den Ambitionen der Gemeinde im Bereich Freizeit und Tourismus. Der Mehrwert für Lemmer und die Region liegt in einem vielfältigen Bereich, mit Aufmerksamkeit für Camper-Tourismus und flexible Mietunterkünfte. Dies macht den Campingplatz einem breiten Publikum zugänglich. Sozioökonomisch ist eine touristische Interpretation Varianten mit festen Plätzen vorzuziehen.

Große Konsequenzen für Gäste mit einem festen Stellplatz

Für alle Szenarien gilt Folgendes: das Layout und die Anzahl der permanenten Stellplätze auf dem
aktuellen Campingplatz können nicht beibehalten werden. Die festen Campinggäste werden darüber informiert. Der Bürgermeister und die Beigeordneten beabsichtigen, dem Gemeinderat vorzuschlagen, die Vereinbarungen zum 1. November 2021 zu kündigen, damit dies auch Klarheit schafft.

Ansichten und Entscheidungsfindung

Es ist eine beabsichtigte Entscheidung des Kollegiums. Die betroffenen Personen haben die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Nachdem die eingegangenen Ansichten erhalten und bewertet sind, werden der Bürgermeister und die Beigeordneten über den Vorschlag entscheiden den sie dem Gemeinderat vorlegen werden. Danach ist es Sache des Gemeinderats, aus den vier Szenarien zu wählen und über die Kündigung der jährlichen Standortverträge zu entscheiden. Diese Entscheidung wird nach der Sommerferien getroffen.