Het college adviseert een volledig toeristische invulling voor de toekomt van camping Lemmer. Het advies wordt nu voorgelegd aan de raad. De ingediende zienswijzen hebben niet tot nieuwe inzichten geleid. Wethouder Irona Groeneveld: “Een volledig toeristische invulling biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. We vinden het belangrijk dat de camping variatie biedt en voor een breed publiek toegankelijk is”.

Sociaaleconomisch verdient toeristische invulling de voorkeur  

De onderzochte toekomstscenario’s variëren van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark. Sociaaleconomisch gezien verdient een toeristische invulling de voorkeur boven varianten met vaste plaatsen.  
Irona Groeneveld: “We beseffen dat deze keuze een grote impact heeft op de vaste gasten. Dat geldt voor alle vier scenario's. Het volledig opnieuw inrichten van de camping is in alle gevallen noodzakelijk, omdat de huidige situatie vanuit veiligheidsoogpunt niet kan blijven bestaan”.

Grote impact

Er zijn 70 zienswijzen ingediend. De meesten pleiten ervoor om vast te houden aan de huidige opzet met overwegend vaste jaarplaatsen. De zienswijzen gaan in op kwaliteit, handhaving, regelgeving en veiligheid. Er is teleurstelling over het collegevoorstel om de camping om te vormen naar een volledig toeristische camping, waar geen plaats meer is voor vaste jaarplaatsen. De vaste recreanten willen hun plek graag behouden, maar erkennen ook dat het huidige aantal vaste plaatsen zo niet kan blijven.

In de zienswijzen zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen die bij het college tot andere inzichten hebben geleid. De genoemde argumenten zijn al meegewogen in het eerste, voorgenomen collegebesluit van mei jl. Daarom houdt het college vast aan de voorkeur voor scenario 3 ‘volledig toeristisch’. De vaste campinggasten zijn hierover in een brief geïnformeerd.

Aansluiting bij recreatieve profiel van Lemmer

“Het scenario ‘volledig toeristisch’ sluit het beste aan bij het toeristisch-recreatieve profiel van Lemmer en de gemeentelijke ambities op het gebied van recreatie en toerisme”, zegt wethouder recreatie en toerisme Frans Veltman. “We zien toegevoegde waarde voor Lemmer en de regio in een gevarieerd aanbod, met aandacht voor campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties met een hoge belevingswaarde. Zo is de camping voor een breed publiek toegankelijk”.

Beëindiging overeenkomsten vaste jaarplaatsen en financiële regeling

Onderdeel van het advies aan de raad is om de huurovereenkomsten met de vaste recreanten per 31 oktober 2021 te beëindigen. Het college wil op dit punt aansluiten bij de Recronvoorwaarden en stelt voor om een financiële regeling vast te stellen voor het beëindigen van de huurovereenkomsten en voor het weghalen/opruimen van de stacaravans en de aan- en bijbouwen.

Besluitvorming en vervolg

Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over het voorstel van het college. Op maandag 5 oktober is het Petear over de toekomst van camping Lemmer; de besluitvorming staat gepland op 28 oktober. Na besluitvorming in de raad over welk scenario de voorkeur geniet, wordt de gekozen variant verder uitgewerkt. Dat geldt ook voor de beëindiging van de overeenkomsten met de vaste gasten.

Te downloaden: