Subsidieregeling nationaal programma onderwijs

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs voor scholen die gevestigd zijn in de gemeente De Fryske Marren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het inlopen van ontstane onderwijsachterstanden en/of onderwijsvertraging als gevolg van COVID-19.

Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van ontvangen vergoedingen voor de kosten van deze activiteiten en voor kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het NPO, voor leerlingen vanaf groep 1 van de basisschool en worden uitgevoerd in het schooljaar 2022 – 2023 en/of 2023 – 2024. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

  1. (Bovenschoolse en/of buitenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertraging in te halen;
  2. Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school om vertragingen op het gebied van sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen;
  3. Activiteiten gericht op het inlopen van de COVID-19 vertraging op cognitief en executief vlak;
  4. Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertraging als gevolg van COVID-19.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt 100% tot en maximumbedrag van € 20.000. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond voor scholen in het primair onderwijs is vastgesteld op € 200.810 en voor scholen in voortgezet onderwijs is het subsidieplafond vastgesteld op € 69.120.

Subsidie aanvragen

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Let op!

Subsidie wordt aangevraagd door het schoolbestuur en bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd, de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daar aan bijdragen en een begroting en dekkingsplan.