Subsidieregeling ondersteuning sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona

De gemeente biedt aan vrijwillige sportieve, culturele en welzijnsorganisaties financiële ondersteuning om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en/of om activiteiten opnieuw op te starten.

Let op: Het subsidieplafond voor de ‘subsidieregeling ondersteuning sport, cultuur en welzijn tijdens en na corona’ is bereikt. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen en verenigingen) en samenwerkingsverbanden van vrijwilligers die zich bezighouden met sport & beweging, welzijn en kunst & cultuur. Deze organisaties en samenwerkingsverbanden zijn gevestigd in gemeente De Fryske Marren en richten de activiteiten op inwoners van de gemeente.

De regeling is niet bedoeld voor:

 • Organisaties, waaronder de dorpshuizen, die al eerder coronasteun van de gemeente hebben ontvangen.
 • Organisaties die zich met letteren en/of media bezig houden.

Wat houdt de regeling in?

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

 1. De coronabijdrage: dit is een bijdrage als compensatie voor de financiële schade die ontstaan is als gevolg van de coronapandemie.
 2. De herstartsubsidie: als steuntje in de rug willen we sportieve, welzijns- en culturele activiteiten subsidiëren waarmee organisaties en verenigingen geholpen worden met de herstart van de activiteiten én die een bijdrage leveren aan hun vitaliteit en weerbaarheid.

De activiteit moet uiterlijk 1 oktober 2023 uitgevoerd zijn.

Hoe hoog is de subsidie?

Aanvragen vanaf 1.000 euro nemen wij in behandeling. Dit is het totale bedrag van de coronabijdrage en de herstartsubsidie bij elkaar opgeteld. Voor beide onderdelen is de maximum bijdrage per aanvrager 10.000 euro. In totaal kunt u dus 20.000 euro aanvragen.

Voorbeelden van activiteiten en/of kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage of subsidie

De coronabijdrage

Voorbeelden van extra kosten in verband met corona:

 • Kosten voor de aanschaf van hygiënemaatregelen zoals spatschermen, mondkapjes, schoonmaakmiddelen etc.
 • Kosten voor afstandsmaatregelen (de huur van extra ruimte om de afstand te kunnen bewaren, of de extra huur om in kleinere groepen te kunnen repeteren, spelen, zingen, sporten, maar ook de kosten voor het maken van éénrichtingverkeer, bewegwijzering etc.
 • Extra kosten van docenten, dirigenten, trainers vanwege de kleinere omvang van groepen en de verplichte regels voor het houden van afstand.

Voorbeelden van lagere inkomsten als gevolg van corona:

 • Inkomsten uit contributies, lesgelden en entreekaarten omdat activiteiten niet, of maar beperkt mochten doorgaan.
 • Inkomsten van sponsoren en fondsen.
 • Baromzet.
 • Prijzengeld.
 • Inkomsten van acties die niet door konden gaan (de jaarlijkse verkoop van producten zoals bloembollen, oliebollen etc.).

De herstartsubsidie

Voorbeelden van activiteiten:

 • Het maken van een gratis voorstelling of het organiseren van een benefietwedstrijd.
 • Een cursus, een masterclass, een clinic o.i.d. voor (nieuwe) leden of geïnteresseerden.
 • Een publiekscampagne, ledenwerfactie.
 • Activiteiten voor nieuwe doelgroepen, b.v. jeugdigen.
 • Aanschaf van materialen waarmee de activiteiten worden uitgevoerd.

Voorbeelden van kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • Kosten en lagere inkomsten die niet direct het gevolg zijn van de coronapandemie.
 • Consumpties.
 • Reis- en verblijfkosten.
 • Activiteiten die tot het reguliere jaarprogramma van de aanvrager behoren.

Hoe werkt het?

U kunt voor één of voor beide onderdelen een aanvraag doen. Dit kan meerdere keren tot het maximumbedrag per onderdeel is bereikt.

Bijlagen om toe te voegen

Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand hebt, voordat u het formulier invult. 

Coronabijdrage

 • Een overzicht van de hogere kosten.
 • Een overzicht van de lagere inkomsten in 2020 en daarna.
 • Als onderbouwing kunnen jaarstukken worden meegestuurd.

Herstartsubsidie

 • Omschrijving van de activiteit(en), waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Begroting van de inkomsten en uitgaven.

Wanneer is de regeling geldig?

De regeling gaat per 1 november 2022 en eindigt op 1 mei 2023 of als het subsidieplafond van 400.000 euro is bereikt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Lees ook de Subsidieregeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona op overheid.nl.