Het college van b&w wil het voor boeren mogelijk maken om met kleine windmolens energie voor eigen gebruik op te wekken. De windturbines mogen een maximale as-hoogte van 15 meter hebben en er mogen maximaal drie windturbines worden geplaatst bij een agrarisch bedrijf. Hiervoor wil het college regels vastleggen die binnenkort ter inzage liggen. 

Eerst kijken naar zon

Belangrijk is dat er eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen, vindt het college. Wethouder duurzaamheid Frans Veltman: “Wy sjogge earst nei sinnepanielen op dakken als oplossing. Derneist wolle we it mooglik meitsje om mei lytse wynmûnen agraryske bedriuwen yn har eigen enerzjy te litten foarsjen.“

Passend binnen het landschap

Aan het plaatsen van de kleine windmolens zijn wel duidelijke voorwaarden verbonden over de plaatsing. Naast de maximale as-hoogte, zijn er ook regels voor de afstand tot het bouwvlak, ook maximaal 15 meter. In het weidelandschap met stuwwal en essen in Gaasterland mogen de windturbines alleen binnen het bouwperceel worden gebouwd. Die regels omschrijven we in welstandscriteria. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Roel de Jong: "Sa soargje wy dat de wynmûnen, al binne se lyts, gjin skea oan it lânskip tabringe.” 

Procedure

Het college legt binnenkort een paraplubestemmingsplan, deels gewijzigde beheersverordening en bijbehorende welstands-ontwikkelcriteria ter inzage. Iedereen die dat wil kan daarop reageren met een zienswijze. Het college legt daarna een eventueel aangepast voorstel voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Na die definitieve vaststelling kunnen aanvragen voor de kleine windmolens worden ingediend.