Folders: Nederlands, Fries, Frans, Engels en Duits

Folder Nederlands
Folder Fries
Folder Frans
Folder Engels

Folder Duits

Samen spelen bevordert de ontwikkeling van uw kind. Door samen te spelen merken kinderen dat ze elkaar kunnen helpen. Dit zijn de eerste stapjes richting vriendschap. Op de opvang kan uw kind samen spelen met leeftijdgenootjes.

Ook leert uw kind met andere kinderen omgaan, rekening houden met een ander, op zijn beurt wachten en samenwerken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor kinderopvang.

Dagopvang en buitenschoolse opvang

Dit is opvang van uw kind terwijl u bijvoorbeeld aan het werk bent of een opleiding volgt.Dit kan tijdens schooltijd (dagopvang), maar ook voor en na schooltijd (buitenschoolse opvang). Kinderopvang en buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 0 jaar tot het voortgezet onderwijs.

Waar kan ik terecht?

Kinderopvangorganisaties
• De opvang is op een locatie bij u in de buurt
• De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers

Gastouders
• De opvang is kleinschalig
• De opvang vindt bij de gastouder thuis plaats
• De gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau

Wat kost kinderopvang?
De kosten zijn voor iedereen verschillend. Dit is afhankelijk van:

1. De prijs die een kinderopvangorganisatie vraagt:

• Kinderopvangorganisaties bepalen ieder jaar hun prijs per uur.

2. Het deel dat de overheid vergoedt:
• Alleenstaande ouders of ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk of een verplicht inburgeringstraject volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomen.
• Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Ga dan naar www.belastingdienst.nl en maak een proefberekening.

3. Eigen bijdrage:
• Ouders betalen altijd een eigen bijdrage.
De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven, na aftrek van de kinderopvangtoeslag.
• Ontvangt u een uitkering en volgt u (beide) een re-integratietraject of volgt u (beide)
een verplicht inburgeringstraject? Dan kunt u voor deze eigen bijdrage mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Kijk voor de mogelijkheden en het aanvraagformulier op: www.defryskemarren.nl/kinderopvang.

Peuteropvang
Als uw kind 2 jaar wordt, dan is het een peuter. Uw peuter mag dan 2 dagdelen per week naar de peuteropvang. Hier speelt uw kind samen met leeftijdsgenootjes tussen de 2 en 4 jaar én wordt voorbereid op de basisschool.

Waar kan ik terecht?

Peuter/kinderopvangorganisaties
• De opvang is op een locatie bij u in de buurt
• De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers

Wat kost peuteropvang?
De kosten voor peuteropvang zijn voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag
gelijk aan die van de kinderopvang. Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan wordt de peuteropvang voor maximaal 2 dagdelen per week vergoed door de gemeente. U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)
In bijzondere situaties met sociale, psychische of medische redenen kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Dit is mogelijk totdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Voor meer informatie over SMI, kijk op de website of neem contact op met het sociaal wijkteam jeugd en gezin.

VVE – extra (taal)ondersteuning
VVE is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie: een programma voor kinderen van 2-4 jaar en kinderen van 4-6 jaar. Er is veel aandacht voor spelen met andere kinderen en voor het kennismaken met taal en nieuwe woorden.

Waarvoor is deze extra (taal)ondersteuning?
Het is de bedoeling dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Voor veel kinderen is het goed om hier een extra steuntje bij te krijgen. Als dit ook belangrijk is voor uw kind, hoort u dit op het consultatiebureau.

Uw kind krijg dan een VVE-indicatie.
Met een VVE-indicatie is er meer tijd om te spelen en te leren omdat uw kind 4 dagdelen naar de peuteropvang gaat. U als ouder wordt ook betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

Waar kan ik terecht?
Vraag dit na bij het consultatiebureau of uw peuter/kinderopvang. Niet elke peuter/kinderopvang locatie biedt VVE aan. Is uw gewenste locatie niet een VVE-locatie? Dan kunt u met het consultatiebureau of de peuter/kinderopvang van uw voorkeur, in overleg om een oplossing hiervoor te vinden.

Wat kost deze extra (taal)ondersteuning?
De twee extra dagdelen zijn per 1 januari 2023 gratis.

Zoekt u een peuteropvang, dagopvang, buitenschoolse opvang of een gastouder bij u in de buurt?
Kijk dan op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) www.landelijkregisterkinderopvang.nl en zoek op gemeente De Fryske Marren.
Hier vindt u alle organisaties die voldoen aan de Wet op de Kinderopvang.

Meer weten?
Stel uw vragen bij een peuter/kinderopvang, consultatiebureau of kijk op de site van de gemeente.

GGD Fryslân (Consultatiebureau)
Telefoon 088 – 22 99 444
www.ggdfryslan.nl

Kinderopvanglocaties
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Belastingdienst
Telefoon 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Gemeente De Fryske Marren
Telefoon: 14 05 14
www.defryskemarren.nl/kinderopvang
info@defryskemarren.nl

It meielkoar boartsjen is goed foar de ûntwikkeling fan jo bern. It kriget dan yn de gaten dat se elkoar helpe kinne. Dit binne de earste stapkes rjochting freonskip. Op de opfang kin jo bern boartsje mei leeftiidsgenoatsjes.

Jo bern leart dan ek om te gean mei oare bern, rekken te hâlden mei in oar, op syn beurt te wachtsjen en gear te wurkjen. Der binne ferskillende mooglikheden foar berne-opfang.

Dei-opfang en bûtenskoalske opfang
Dit is opfang fan jo bern wylst jo bygelyks oan it wurk binne of in oplieding folgje. Dat kin ûnder skoaltiid (dei-opfang ), mar ek foar en nei skoaltiid (bûtenskoalske opfang ). Berne-opfang en bûtenskoalske opfang is foar bern fan 0 jier ôf oant it fuortset ûnderwiis.

Wêr kin ik telâne?

Berne-opfangorganisaasje
• de opfang is op in lokaasje by jo yn ’e buert
• de bern wurde begelaat troch pedagogysk meiwurkers

Gastâlden
• de opfang is lytsskalich
• de opfang fynt by de gastâlder thús plak
• de gastâlden binne oansletten by in gastâlderburo

Wat kostet berne-opfang?
De kosten binne foar elkenien ferskillend.

Dit is ôfhinklik fan:
1. De priis dy ’t in berne-opfangorganisaasje freget:

• berne-opfangorganisaasjes bepale alle jierren harren priis yn ’e oere.

2. It part dat de oerheid fergoedet:
• Allinnichsteande âlden of âlden dy ’t beide wurkje, studearje, in trajekt nei wurk of in ferplichte ynboargeringstrajekt folgje, hawwe rjocht op berne-opfangtaslach. Hoefolle oft dat is, hinget ôf fan jo ynkommen.
• Wolle jo witte oft jo berne-opfangtaslach krije kinne? En hoefolle? Gean dan nei www.belastingdienst.nl en meitsje in proefberekkening.

3. Eigen bydrage:
• Alden betelje altyd in eigen bydrage.
De eigen bydrage binne de kosten dy’t oerbliuwe, nei it ôflûken fan de berne-opfangtaslach.
• Untfange jo in útkearing en folgje jo (beide) in re-yntegraasjetrajekt of folgje jo (beide) in ferplichte ynboargeringstrajekt? Dan kinne jo foar dizze eigen bydrage mooglik in temjittekomming fan de gemeente krije. Sjoch foar de mooglikheden en it oanfraachformulier op: www.defryskemarren.nl/kinderopvang.

Pjutte-opfang

As jo bern 2 jier wurdt, dan is it in pjut. Jo pjut mei dan 2 deidielen yn ‘e wike nei de pjutte-opfang. Dêr boartet jo bern mei leeftiidsgenoatsjes tusken de 2 en 4 jier én wurdt taret op de basisskoalle.

Wêr kin ik telâne?

Pjutte/berne-opfangorganisaasjes
• de opfang is op in lokaasje by jo yn’e buert
• de bern wurde begelaat troch pedagogysk meiwurkers

Wat kostet pjutte-opfang?

De kosten foar pjutte-opfang binne foar âlden dy ’t rjocht hawwe op berne-opfangtaslach gelyk oan dy fan de berne-opfang. As jo net yn ‘e beneaming komme foar berne-opfangtaslach, dan wurdt de pjutte-opfang foar maksimaal 2 deidielen yn ‘e wike fergoede troch de gemeente. Jo betelje in eigen bydrage, ôfhinklik fan jo ynkommen.

Sosjaal Medyske Yndikaasje (SMY)

Yn bysûndere situaasjes mei sosjale, psychyske of medyske redenen kinne jo mooglik yn oanmerking komme foar in temjittekomming út de gemeente wei. Dat is mooglik oant jo bern nei it fuortset ûnderwiis giet. Foar mear ynformaasje oer SMY, sjoch op de webside of nim kontakt op mei it sosjaal wykteam jongerein en gesin.

VVE – ekstra (taal)stipe
VVE is de ôfkoarting fan Voor- en Vroegschoolse Educatie: in programma foar bern fan 2 -4 jier en bern fan 4 -6 jier. Der is in soad omtinken foar boartsjen mei oare bern en foar it yn ‘e kunde kommen mei taal en nije wurden.

Wêr is dizze ekstra (taal)stipe foar?
It is de bedoeling dat alle bern in goede start meitsje kinne op de basisskoalle. Foar in soad bern is it goed om hjir in ekstra steuntsje by te krijen. As dit ek wichtich is foar jo bern, hearre jo dit op it konsultaasjeburo. Jo bern krijt dan in VVE-yndikaasje. Mei in VVE-yndikaasje is der mear tiid om te boartsjen en te learen omdat jo bern 4 deidielen nei de pjutte-opfang giet. Jo as âlder wurde ek belutsen by de ûntwikkeling fan jo bern.

Wêr kin ik telâne?

Freegje dat nei by it konsultaasjeburo of jo pjutte / berne-opfang. Net elke pjutte / berne-opfanglokaasje biedt VVE oan. Is de lokaasje dy’t jo op it each hawwe net in VVE-lokaasje? Dan kinne jo mei it konsultaasjeburo of de pjutte / berne-opfang fan jo foarkar, yn oerlis om in oplossing te finen.

Wat kostet dizze ekstra (taal)stipe?
De twa ekstra deidielen binne mei yngong fan 1 jannewaris 2023 fergees.

Sykje jo in pjutte-opfang, dei-opfang, bûtenskoalske opfang of in gastâlder by jo yn ‘e buert?
Sjoch dan op it Lannelik Register Berne-opfang (LRK) www.landelijkregisterkinderopvang.nl en sykje op gemeente De Fryske Marren. Hjir fine jo alle organisaasjes dy ’t foldogge oan de Wet op de Kinderopvang.

Mear witte?

Stel jo fragen by in pjutte/berne-opfang, konsultaasjeburo of sjoch op de webside fan de gemeente.

GGD Fryslân (Konsultaasjeburo)
Telefoan 088 – 22 99 444
www.ggdfryslan.nl

Berne-opfanglokaasjes
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Belestingtsjinst
Telefoan 0800 – 0543 (fergees)
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Gemeente De Fryske Marren
Telefoan: 14 05 14
www.defryskemarren.nl/kinderopvang
info@defryskemarren.nl

Jouer ensemble favorise le développement de votre enfant. En jouant ensemble, les enfants s’aperçoivent qu’ils peuvent s’entraider. Ceux sont les premiers pas vers l’amitié. À la garderie, votre enfant peut jouer avec ses pairs. Ainsi votre enfant apprendra également à interagir avec les autres enfants, à être attentif aux autres, à attendre leur tour et à coopérer. Il existe plusieurs options pour la garde des enfants.

La garderie et la garde périscolaire
Il s’agit de la garde de votre enfant pendant que vous êtes au travail ou aux études, par exemple. Cela peut se faire pendant les heures de classe (garderie du jour), mais aussi avant et après l’école (garderie périscolaire). La garderie du jour et la garderie périscolaire s’adressent aux enfants de 0 à l’école secondaire.

Où puis-je aller ?

• Garderies d’enfants

 • la garde se situe près de chez vous
• Les enfants sont gardés par du personnel qualifié

Assistance maternelle
• La garde est à petite échell
• L’accueil se fait au domicile de l’assistant maternel (ou assistante maternelle)
• L’assistant(e) fait partie d’une agence d’assistance maternelle

Combien coûte la garderie ?
Les frais diffèrent pour chaque personne et dépendent de plusieurs facteurs:

Le prix pratiqué par la garderie:
Les garderies fixent leur prix horaire chaque année.

La partie remboursée par le gouvernement:
Les parents isolés ou les parents qui travaillent tous les deux, étudient, suivent le « traject naar werk » ou un programme d’intégration civique obligatoire ont droit à l’allocation de garde d’enfants. Le montant dépend de vos revenus.
Voulez-vous savoir si vous pouvez bénéficier de cette allocation ? Et si c’est le cas, combien d’argent ? Allez sur www.belastingdienst.nl et faites un calcul provisoire.

Contribution propre:
Les parents paient toujours une contribution personnelle. La contribution est le coût restant après déduction de l’allocation de garde d’enfants.

Recevez-vous des prestations et est-ce que vous suivez le « re-integratietraject » ou suivez-vous un programme d’intégration civique obligatoire ? Vous pourriez avoir droit à une récompense de la commune pour votre contribution. Visitez www.defryskemarren.nl/kinderopvang pour découvrir toutes les possibilités et pour le formulaire de demande.

Accueil tout-petits
Lorsque votre enfant atteint 2 ans, il est un tout-petit (« Peuter »). Votre enfant peut fréquenter l’accueil des tout-petits 2 demi-journées par semaine. Ici, votre enfant joue avec d’autres enfants âgés de 2 à 4 ans et est préparé à l’école primaire.

Où puis-je aller ?
Organisations d’accueil des tout-petits/enfants :

  1. La garde d’enfants est assurée dans un lieu proche de chez vousLes enfants sont encadrés par du personnel pédagogique
Combien coûte la garde des tout-petits ?

  • Les coûts de la garde des tout-petits pour les parents ayant droit à l’allocation de garde d’enfants sont les mêmes que les coûts pour la garde d’enfants.

Si vous n’avez pas droit à l’allocation de garde d’enfants, la garde des tout-petits pour un maximum de 2 demi-journées par semaine seront remboursés par la municipalité. Vous payez une cotisation, en fonction de vos revenus.

Indication médicale sociale (IMS)
Dans des situations particulières, pour des raisons sociales, psychologiques ou médicales, vous pouvez bénéficier d’une allocation de la municipalité. Cela est possible jusqu’à ce que votre enfant entre dans l’enseignement secondaire.

Pour plus d’informations sur la SMI, consultez le site web ou contactez le « Sociaal Wijkteam Jeugd en Gezin ».

VVE – support (linguistique) supplémentaire
VVE est l’abréviation de “éducation de la petite enfance” : un programme pour les enfants de 2 à 4 ans et les enfants de 4 à 6 ans. L’accent est mis sur le jeu avec d’autres enfants et l’initiation au langage et aux nouveaux mots.

À quoi sert ce support (linguistique) supplémentaire ?
L’objectif est que tous les enfants aient un bon départ à l’école primaire. Pour de nombreux enfants, il est bon d’obtenir du soutien supplémentaire. Si cela est également important pour votre enfant, on vous le dira au centre d’accueil. Votre enfant recevra alors une indication VVE.

Avec une indication VVE, il y a plus de temps pour jouer et apprendre parce que votre enfant fréquente la garderie pendant 4 demi-journées. En tant que parent, vous êtes également impliqué dans le développement de votre enfant.

Où puis-je aller ?
Vérifiez auprès de la garderie ou de votre centre d’accueil.
Tous les établissements d’accueil des tout-petits et des jardins d’enfants ne proposent pas la VVE.

Votre garderie préférée n’est pas un lieu VVE ? Vous pouvez alors consulter le centre d’accueil ou le centre d’accueil des tout-petits/enfants pour trouver une solution.

Combien coûte ce soutien (linguistique) supplémentaire ?
Les deux demi-journées supplémentaires sont gratuites à partir du 1er janvier 2023.

Où puis-je trouver une garderie pour mon enfant? 
Vous cherchez une école maternelle, une crèche, l’accueil extrascolaire ou une assurance maternelle près de vous ?

Jetez alors un coup d’œil au Landelijk Register Kinderopvang (LRK). www.landelijkregisterkinderopvang.nl et recherchez la municipalité « De Fryske Marren ». Vous trouverez ici toutes les organisations qui respectent la loi sur la garde d’enfants.

Voulez-vous en savoir plus?
Posez toutes vos questions chez une garderie, un centre d’accueil ou jetez un coup d’œil au site de la municipalité.

GGD Fryslân (centre d’accueil)
Tel. 088 – 22 99 444
www.ggdfryslan.nl

Garderies
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Administration fiscale
Tel. 0800 – 0543 (gratuit)
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Municipalité De Fryske Marren
Tel. 14 05 14
www.defryskemarren.nl/kinderopvang
info@defryskemarren.nl

Playing with other kids is beneficial for the development of your child. By playing together, children realize they can help each other. These are the first steps towards friendship. In daycare, your child can play together with peers. Children also learn how to interact with others, to wait for their turn, to work together and how to be considerate of each other.

Day-care and after-school care
This is your child’s day care while you are for example at work or following a course.
This can be possible during school hours (daycare) but also after school hours (after school care).
Day care and after school care is available for children from age zero until secondary school.

Where can I go?

Childcare centre
Daycare is at a location near you
• Children are supervised by pedagogically trained employees

How much does it cost?
The costs of Toddler/childcare are the same as regular childcare for parents that are entitled to childcare benefits.

If you are not eligible for childcare allowance, than toddler care can be covered by local municipality for maximum of two partial days (a week)? You will pay a contribution depending on your income.

The costs are different for everyone and depend on:
1. The price a daycare centre charges:
• Daycares determine the hourly rate every year.
2. The part the government reimburses:
• Single parents or parents that both work, study, are following a reintegration programme or a civic integration course are entitled to childcare benefits.

How much this is exactly depends on your income.
• Would you like to know if you are entitled to these benefits? And if so, how much this would be? Please go to www.belastingsdienst.nl and make trial calculation.

Own contribution:
• Parents always pay a personal contribution. This contribution is the remaining cost after deduction of the childcare benefits.
• Do you receive benefits and are you (both) following a reintegration programme or civic integration course? In this case you may possible receive compensation from the municipality.
Visit www.defryskemarren.nl/kinderopvang for available options and application form.

Care for toddlers
Once your child turns two, it’s called a toddler. Your toddler may attend toddler care for 2 partial days a week. Here your child will play together with peers aged 2 to 4 and is prepared for primary school. 

Where can I go?
• Toddler/childcare centres:
• Daycare is at a location near you
Children are supervised by pedagogically trained employees

 How much will it cost?
The costs of Toddler/childcare are the same as regular childcare for parents that are entitled to childcare benefits.

If you are not eligible for childcare benefits, then you may be reimbursed for a maximum of 2 partial days a week by the municipality. You pay a contribution, depending on your income.

Social medical Indication (SMI)
In special circumstances for social, medical or psychological reasons, you may be eligible for additional allowances from your municipality. This is possible until your child starts secondary school. For more information on SMI, check the website or contact the “sociaal wijkteam jeugd en gezin”.

VVE – extra (language) support
VVE is short for Early childhood education: a programme for children aged 2-4 and 4-6 years. It focusses on playing with other children and being introduced to the Dutch language and new words.

Who is this extra (language) support for?
The aim is for all children to have a good start at primary school. Many children may benefit from some additional support. If this applies to your child, you will be notified by the consultation office. Your child will then receive a VVE-indication.

With a VVE-indication, there is more time to play and learn because your child can attend day care for 4 partial days. As a parent, you will be involved in your child’s development.

 Where can I go?
Check with the consultation office or local day care provider. Not every toddler/day care location offers VVE. Is your preferred location not a VVE location?

Then you can consult with the consultation office or your local day care provider to find a solution.

 How much does this extra (language) support cost?
The two extra partial days are free of charge from 1 January 2023.

Where can I find daycare for my child?
Are you looking for preschool, day care, after school care or a childminder in your neighbourhood?

Have a look at the “Landelijk Register Kinderopvang (LRK)” at www.landelijkregisterkinderopvang.nl and search for the municipality of “De Fryske Marren”. Here you will find all organizations in compliance with Dutch childcare laws.

Ask your questions at a childcare centre, a counselling centre or visit the municipalities website.

GGD Fryslân (consultation office)
Tel. 088 – 22 99 444
www.ggdfryslan.nl

Childcare centres
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Tax and Customs Administration
Tel. 0800 – 0543 (free of charge)
www.belastingdienst.nl/toeslagen

Municipality De Fryske Marren
Tel. 14 05 14
www.defryskemarren.nl/kinderopvang
info@defryskemarren.nl