Het college presenteert deze week de Begroting 2022 aan de raad. Naast de aanmeldingen die zijn opgenomen in de perspectiefnota in juli 2021, is er nu meer ruimte voor nieuwe investeringen in omgeving, zorg en duurzaamheid. Dit is mogelijk doordat we vanuit het rijk de komende jaren extra financiële middelen krijgen. In de begroting is door het college nu voor ruim € 3,5 miljoen aan nieuw beleid meegenomen. Dit is € 2 miljoen meer dan dat bij de perspectiefnota gepland was.

Jos Boerland, wethouder financiën: “Na een periode van bezuinigen en weinig ruimte voor nieuwe ambities, zijn we blij met deze verandering en de erkenning vanuit het rijk. Het geeft de mogelijkheid om investeringen te doen voor inwoners en ondernemers van onze gemeente”.

Duidelijkheid over projecten

Een aantal projecten waarvan het investeringsbedrag bij de perspectiefnota in juli nog niet helemaal duidelijk was, is nu concreet. Bovendien is er voldoende financiële ruimte om deze projecten als prioriteit in de begroting mee te nemen: budget voor het nieuwe Brûsplak in Joure, een voorbereidingskrediet voor de huisvesting van verenigingen in Balk en de investering in een gezamenlijk sportpark voor de voetbalverenigingen Renado Sint Nicolaasga en VVI Idskenhuizen. Daarnaast investeren we in nieuw beleid met de notitie Sport en bewegen en de uitvoering van de Cultuurnota 2022-2028.

Meer structurele ruimte

Ten opzichte van de perspectiefnota in juli kunnen we in de Begroting 2022 nu meer plannen en ontwikkelingen meenemen. De financiële ruimte die we krijgen vanuit het rijk gaat omhoog, vooral door een groter aandeel vanuit het programma jeugd. Het rijk erkent de gemeentelijke rol hierin en kent gemeenten nu structureel meer geld toe. Op dat terrein hebben we de laatste jaren een deel vanuit de algemene middelen moeten dekken.
Bovendien zijn de bezuinigingen die gepland waren vanaf 2023, in de nieuwe begroting niet meer nodig. Het voorstel van het college aan de raad is dan ook om deze te laten vervallen. Jos Boerland: “We zijn blij dat het niet meer nodig is om te bezuinigen op bestaand beleid”. Omdat er nog onzekerheid is over de herverdeling van het gemeentefonds, zijn de mogelijke positieve effecten hiervan niet meegenomen in de Begroting 2022.

Energietransitie en duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is de komende jaren een speerpunt in de begrotingsplannen. Om de doelen gesteld in het klimaatakkoord te behalen wordt veel gevraagd van gemeenten. Zo gaan we de eerste stappen zetten om woningen en andere gebouwen af te koppelen van het gasnet. Naast de doelen uit het klimaatakkoord hebben we ook onze eigen ambities op het gebied van duurzaamheid. Deze komen terug in verschillende beleidsvelden in de begroting. Het college maakt geld vrij voor de Transitievisie warmte waarin per wijk een plan komt voor het aardgasvrij maken en het verduurzamen van ons vastgoed. Ook het onderzoek naar mogelijkheden om woningen in Balk collectief te gaan verwarmen door aquathermie, is daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast investeert het college onder meer in maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, in de uitbreiding van openbaar groen, het onderhoud van stranden, de vervanging van de hockey kunstgrasmat in Lemmer en het verduurzamen van openbare verlichting.

Toeristische ambitie  

We zijn een actieve en recreatieve gemeente en blijven daarin investeren. VVV Waterland van Friesland verzorgt in een gezamenlijke opdracht van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren de informatievoorziening en marketing in de regio Zuidwest-Friesland. Om de ambities op het gebied van toerisme waar te maken zetten we in op een gezamenlijke subsidieverhoging voor de komende vier jaar.

Sociaal domein en digitalisering

In 2022 willen we inzetten op jeugdhulp, Wmo en een inclusieve samenleving. Op 1 januari 2022 wordt de Wet inburgering van kracht. De gemeente krijgt de regie op de uitvoering van deze nieuwe wet en wordt verantwoordelijk voor zaken als het financieel ontzorgen van de statushouders en de maatschappelijke begeleiding. Een andere belangrijke ontwikkeling is digitaal werken en digitaal zaken regelen. Inwoners kunnen al veel producten en diensten digitaal bij ons aanvragen. Om dit nog vlotter te laten verlopen, digitaliseren we ook de interne werkprocessen.

Ontwikkeling belasting, leges en tarieven

Een financieel gezonde gemeente is het uitgangspunt voor ons financiële beleid. In lijn met het coalitieakkoord, baseert het college de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), net als de laatste paar jaar, alleen op de inflatie- en loonontwikkeling. Dit betekent een beperkte verhoging van 1,4% in 2022. Naast deze reguliere verhoging, is er geen verdere verhoging van de OZB. Daarnaast streeft het college naar kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven.

Raad behandelt de begroting in november

Het raadsbrede Petear over de Begroting 2022 is op 1 november 2021. De besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 10 november.