In meerdere opzichten was 2020 een bijzonder jaar, waarbij we een positief eindsaldo van bijna € 9  miljoen zien op onze jaarrekening. Dit komt vooral door het vrijvallen van voorzieningen vanuit wegen en vastgoed, meevallende opbrengsten vanuit het grondbedrijf - namelijk meer verkoop van bedrijfsterreinen wat € 1,7 miljoen oplevert - en € 1,8 miljoen minder kosten in het sociaal domein. Tot slot zijn ook de kosten van onze bedrijfsvoering € 1,2 miljoen lager dan begroot.

Jos Boerland, portefeuillehouder financiën: “We zijn blij met dit positieve resultaat over 2020. Structureel blijft er onzekerheid door het uitblijven van voldoende rijksgeld om de kosten in onder meer de zorg te betalen”.

Invloed van de coronacrisis

Daarnaast zien we de effecten van de coronacrisis terug, bijvoorbeeld door vertraging in de realisatie van plannen. Ook is er minder gebruik gemaakt van inkomensregelingen van de gemeente, onder meer omdat inwoners en ondernemers nu gebruik maken van steunmaatregelen van het rijk. Er is op tijd ingespeeld op de gevolgen van het coronavirus door een crisisnota te maken in plaats van de gebruikelijke voorjaarsnota. Hierdoor hadden we tijdig zicht op de financiële effecten van de pandemie. In 2020 hebben we € 2,3 miljoen extra kosten gehad door corona, hiervoor zijn we deels gecompenseerd door het rijk (€ 1,7 miljoen).

Financiën blijven onder druk

Ondanks het positieve resultaat over 2020 blijft er onzekerheid over de toekomstige gemeentelijke financiën. Dit omdat er vanuit het kabinet nog geen duidelijkheid is over belangrijke landelijke dossiers voor gemeenten, zoals structurele rijksmiddelen voor de jeugdzorg, de aanzuigende werking op de huishoudelijke hulp door een verlaging van het Wmo-abonnementstarief en de herverdeling van het gemeentefonds. We verwachten hier na de kabinetsformatie meer duidelijkheid over. In de programmabegroting 2022-2025 kunnen we hier als gemeente dan ook meer duidelijkheid over geven.

Bezuinigingstaak

In de perspectiefnota 2022 staan de plannen vanuit het college voor het nieuwe begrotingsjaar. Hierin is een aantal aanmeldingen meegenomen waar de komende tijd nog verder invulling aan wordt gegeven, waardoor de kosten nog niet exact bekend zijn. Denk aan lopende trajecten zoals Brûsplak Joure, huisvesting verenigingen Balk en realisatie sportpark VV Renado en VVI. Naast investeringsplannen is in de perspectiefnota 2022 een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 1,5 miljoen vanaf 2023. Een deel hiervan (€ 0,8 miljoen) is in de perspectiefnota 2022 ingevuld.

Besluitvorming financiële proces

De raad vergadert in het Petear van 16 juni over de perspectiefnota, op 21 juni over de jaarrekening en voorjaarsnota waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergaderingen van 30 juni en 7 juli.