De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door corona met bestaande en nieuwe regelingen. Check wat je mogelijkheden zijn.

Corona-informatie voor werkgevers op een rij

Als werkgever wil je zorgen voor een gezonde, veilige werkplek. Dat doe je onder andere door de coronamaatregelen toe te passen, door preventief besmettingen te voorkomen en in geval van een besmetting adequaat te handelen. De maatregelen vragen in de praktijk best veel van ondernemers en werkgevers. De website van GGD Fryslân biedt overzicht en een handig stappenplan.

Overzicht en inzicht

Op de website van GGD Fryslân staat alle informatie voor werkgevers overzichtelijk bij elkaar. Denk aan mogelijkheden voor thuiswerken, het voorkomen van risico’s op de werkplek en het nemen van maatregelen bij een besmetting. Ook vind je hier nu een handig stappenplan voor als één of meerdere werknemers besmet blijken te zijn. Hiermee krijg je als werkgever vlot inzicht in de situatie en weet je welke acties er genomen moeten worden.


Praktisch stappenplan

Speciaal voor werkgevers is deze informatie toegevoegd aan de website van GGD Fryslân.

Handig overzicht voor ondernemers en bedrijven

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de gevolgen voor ondernemers en bedrijven door de uitbraak van het coronavirus.

Horecaregels

De horeca is binnen en buiten weer open. Er gelden wel voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.nl.

Nieuwsbrieven horeca

We versturen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de coronamaatregelen die gelden voor de horeca.

 

Supermarkten en winkeliers

De bevoorradingstijden voor supermarkten zijn in heel Fryslân verruimd naar 24 uur per dag. Dit om de bevoorrading op peil te kunnen houden in deze lastige tijd. Voor alle winkels geldt een deurbeleid, zodat we 1,5 meter afstand houden. Hierbij vragen we ieders medewerking. Winkeliers kunnen naar eigen inzicht de openingstijden aanpassen aan de situatie in deze periode.

Regeling zelfstandige ondernemers, zzp’ers

Het coronavirus heeft grote economische gevolgen, ook voor lokale ondernemers. Het kabinet neemt uitzonderlijke maatregelen om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen én de gevolgen voor ondernemers op te vangen. Aanvullend heeft onze gemeente een aantal regelingen vastgesteld om ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. Hiermee willen we ondernemers wat meer ruimte geven en de noodzakelijke liquiditeit versterken.

Tozo-regeling voor ondernemers nu aan te vragen

Het is nu mogelijk voor urgente situaties een voorschot op de regeling aan te vragen. Aanvragen kan via www.bureauzelfstandigenfryslan.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de regeling en het voorschot.

Let op: door de drukte kan het even duren voordat u het aanvraagformulier op de website van het BZF (Bureau Zelfstandigen Fryslân) kunt openen. Wacht dan 5 minuten en probeer het opnieuw.

Aanvraag voor inkomensondersteuning

Zowel gevestigde ondernemers, zzp‘ers en starters (gestart voor 1 januari 2020) kunnen een aanvraag voor inkomensondersteuning doen via het Bureau Zelfstandigen Fryslân. Dit kan in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers).

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud

Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe werkt dit:

 • De regeling is bedoeld als aanvulling op het inkomen tot het sociale minimum (dit minimum is netto per maand € 1.503,31 voor gezinnen en € 1.052,32 voor een alleenstaande).
 • De regeling geldt niet alleen voor zzp'ers, maar ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.
 • Je kunt de regeling aanvragen voor de periode van maart, april en mei 2020. Aanvragen met terugkerende kracht is mogelijk.
 • De ondernemer moet gevestigd zijn in Nederland en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Voor meer informatie over hoe dit criterium wordt toegepast wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.
 • De ondernemer moet zijn/haar onderneming voor 17 maart 2020 18.45 uur hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook een DGA (directeur grootaandeelhouder) van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA moet verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast moet hij/zij voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Er wordt maximaal € 1.503,31 netto per gezin per maand toegekend. Dit houdt in dat een man/vrouw VOF’s en twee zzp'ers in één gezin slechts één keer aanspraak kunnen maken op deze regeling. Ook al hebben beide partners een afzonderlijk inkomen uit de onderneming.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en wordt niet teruggevorderd.

Lening voor bedrijfskapitaal

De voorwaarden voor de lening voor bedrijfskapitaal zijn ook bekend.

 • Dit betreft een bedrag van maximaal € 10.157,- tegen een rente van 2% per jaar (dit is een lager rentepercentage dan normaal).
 • Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij.
 • De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
 • Om in aanmerking te komen voor de lening moet de ondernemer onderbouwen dat er sprake is van ernstige liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Dossiers moeten compleet zijn

Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangt bij de aanvragen ook veel niet-complete dossiers. Deze ondernemers kunnen geen voorschot ontvangen binnen de gewenste 14 dagen. Er wordt gebeld met de ondernemers, maar dit kost tijd. Probeer de dossiers dus bij de aanvraag al compleet te maken.

De TOZO-regeling is nog niet ingevoerd

De TOZO-regeling is voorbereid en aanvragen is alvast mogelijk, maar de daadwerkelijke invoering van de regeling door het parlement moet nog plaatsvinden. We verstrekken tijdelijk eerst een voorschot, in noodgevallen. Leningaanvragen kunnen we pas verstrekken na daadwerkelijke invoering van de regeling. Bij het bureau zelfstandigen Fryslân worden de eerste aanvragen wel alvast in behandeling genomen op basis van de informatie die nu binnen is, dan liggen deze dossiers/aanvragen vast klaar voor het moment dat de regeling klaar is voor verstrekking (mits er geen wijzigingen komen in de regeling).

Het voorschot is nog geen lening

Het voorschot dat u eventueel ontvangt, is nog geen lening. Het voorschot is een tijdelijke oplossing, dus als ‘voorschot’ op de lening waar u straks recht op heeft. Het is geen uitkering ‘om niet’.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen:

TOGS-regeling getroffen sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat hierbij om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet directe gevolgen ondervinden. De gezondheidsmaatregelen hebben directie gevolgen voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.

Uitbreiding regeling vanaf 15 april 2020

Het kabinet heeft op 7 april 2020 besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. De bijbehorende SBI-codes vindt u op de website van de rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo). De TOGS-regeling is alleen online aan te vragen. Hier kunt u de lijst met branches en sectoren bekijken en uw aanvraag indienen.

Lokaal maatregelenpakket ondernemers

Uitstel van belasting betalen

Eind januari 2021 heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 in uw (digitale) brievenbus ontvangen.

<Meer informatie en mogelijkheid om later te betalen.>

Toeristenbelasting

Het opleggen van de definitieve aanslag toeristenbelasting over 2019 wordt uitgesteld tot 1 juli 2020. Daarmee schuift ook de inning van deze aanslag op.

Leges en subsidies bij evenementen

Alle evenementen zijn verboden. In veel gevallen is de vergunningsprocedure al doorlopen en zijn er ook kosten betaald zoals leges. Hierin komen we u tegemoet: als een activiteit niet door kan gaan als gevolg van het coronavirus, betaalt u deze leges niet (en ontvangt u deze terug). Daarnaast is er vaak ook subsidie verleend, ook hiervoor hebben we een speciale regeling. Daarnaast zijn er nog aanvragen in behandeling en bestaat er onzekerheid over de betaling van leges bij de opstartprocedure van een toekomstig evenement. Meer informatie hierover vindt u bij ‘organisatoren van evenementen’.

Supermarkten en winkeliers

Supermarkten hebben ruimere bevoorradingstijden gekregen, dit na overleg met een aantal supermarkten in onze gemeente. De bevoorradingstijden voor supermarkten zijn nu in heel Fryslân verruimd naar 24 uur per dag. Dit om de bevoorrading op peil te kunnen houden in deze lastige tijd. Voor alle winkels geldt een deurbeleid, zodat we 1,5 meter afstand houden. Hierbij vragen we ieders medewerking. Winkeliers kunnen naar eigen inzicht de openingstijden aanpassen aan de situatie in deze periode.

Contact

Vanuit de bedrijvencontactfunctionarissen en de wethouders Frans Veltman en Jos Boerland, houden we contact met de bedrijven, winkeliers- en ondernemersverenigingen. We denken mee over maatregelen en kijken naar mogelijke oplossingen voor deze lastige periode.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen:

Regeling Stimulering innovatie

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen.

Op 8 oktober zijn de volgende subsidieregelingen opengesteld:

 • Innovatiematrix (gesloten)
 • Nieuwe economie challenge
 • Toekomstgericht investeren

Voor de regelingen was de aanvraagperiode tot en met 1 februari 2021.

Let op: Er is op dit moment meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Dat betekent dat nieuwe aanvragen waarschijnlijk geweigerd zullen worden.

Nieuwe economie challenge

Wil je een innovatief idee verder ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen.

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Toekomstgericht investeren

Met deze regeling kun je subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen.

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 per project.

1. Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?
Alle Friese KvK-geregistreerde organisaties kunnen een subsidie aanvragen bij de provincie Fryslân.

2. Hoe hoog is de subsidie?
De Innovatiematrix biedt per innovatief idee € 2.500. De overige regelingen bedragen 70% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 of € 15.000.

3. Waar mag ik de subsidie aan besteden?
De subsidie is te gebruiken voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een prototype of de toepassing van innovatie op productie- en bedrijfsprocessen.

4. Wat voor documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor deze subsidie?
Via de subsidiepagina van provincie Fryslân moeten in ieder geval de volgende documenten aangeleverd worden: - Een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel; - Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring; - Overige documenten die opgevraagd worden.

5. Wat voor verplichtingen zitten er aan deze subsidieregeling?
Afhankelijk van de subsidie die je aanvraagt en ontvangt, zijn er de volgende verplichtingen:

 • De gesubsidieerde activiteit moet binnen een jaar na de verzenddatum van het besluit zijn gerealiseerd;
 • Het gesprek met de innovatiematrix-tafel moet zo snel mogelijk na de datum van subsidieverstrekking plaatsvinden;
 • Op verzoek aantonen dat de activiteit conform aanvraag heeft plaatsgevonden.

 Meer informatie of aanvragen? www.fryslan.frl/herstelpakket.