Bedrijven Investeringszone (BIZ) Kernwinkelgebied Joure

Winkeliersvereniging Joure (WIH) heeft ons gevraagd om een BIZ in te stellen voor het Foto Midstraat Jourekernwinkelgebied van Joure. Dit om de bestaande activiteiten in het kernwinkelgebied te kunnen blijven organiseren, maar ook om het gebied door te ontwikkelen. Het college van gemeente De Fryske Marren is positief over dit voornemen en zal de gemeenteraad voorstellen om de BIZ-verordening Kernwinkelgebied Joure vast te stellen. Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarin bedrijven een vereniging of stichting oprichten om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen beheersen en waarborgen.

Hoe werkt een BIZ?

De gemeente int een BIZ-belasting bij alle betrokkenen in het gebied. Hieruit worden de activiteit van de voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting gefinancierd. De activiteiten van een BIZ moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van een BIZ. De BIZ-activiteiten zijn aanvullend op die van de diensten van gemeenten.

Wat is de hoogte van de BIZ heffing?

De gebruikers van onroerende zaken gelegen in het kernwinkelgebied Joure betalen in de periode 2018 – 2022 een percentage van de WOZ-waarde bovenop de gebruikelijke belastingen. De WIH heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de tariefdifferentiatie voor een drietal categorieën:

  • financiële instellingen;
  • verhuur van en handel in onroerend goed;
  • advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening.

Deze categorieën vallen onder SBI-code K, L en M van het Centraal bureau voor de Statistiek, ook de Kamer van Koophandel gebruikt deze codes. Bedrijven in deze categorieën betalen een lagere BIZ-bijdrage van 0,16% met een maximum van € 500 per jaar. De overige gebruikers betalen 0,325% met een maximum van € 1.000 per jaar. Gebruikers van onroerende zaken die zorg verlenen worden vrijgesteld van heffing.

BIZ-plan opgesteld door ondernemers

Het opstellen van een BIZ-plan is de verantwoordelijkheid van de ondernemers. De taak van de gemeente is er op toe te zien dat het BIZ-plan voldoet aan de wettelijke eisen. In een uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en ondernemers wordt beschreven dat ondernemers met het geld het BIZ plan uitvoeren. De gemeente houdt toezicht op het feit dat het BIZ-geld wordt uitgegeven aan het BIZ plan. Dit toezicht is wettelijk geregeld.

Gemeenteraad stelt een BIZ in

De gemeenteraad stelt een Bedrijveninvesteringszone in. De gemeenteraad doet dat alleen op verzoek van ondernemers. Wettelijk is bepaald dat een gemeenteraad de verordening vast moet stellen vóórdat de officiële draagvlakmeting onder ondernemers wordt gehouden. Een draagvlakmeting vindt schriftelijk plaats. De BIZ treedt pas in werking wanneer er voldoende draagvlak is en de, bij wet bepaalde, meerderheid is behaald.

Meer informatie: