Milieu & duurzaamheid

Iedere activiteit die door mensen wordt uitgevoerd heeft invloed op de leefomgeving. De ene keer is die invloed beperkt, maar er zijn ook activiteiten die een grotere invloed hebben op de leefomgeving. Die invloed kan ook ongunstig zijn voor mens, plant en dier die zich in die leefomgeving bevinden. Het gevolg is dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat. Om de negatieve gevolgen van die ongunstige invloed voor mens, plant en dier zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, zijn voor vele activiteiten milieuregels opgesteld.

Duurzaamheid

Activiteiten die een gunstige invloed hebben op de leefomgeving zijn toekomstbestendig en dus duurzaam. Gemeente De Fryske Marren werkt via het stellen van milieuregels en het stimuleren van duurzaamheidsprojecten aan een beter milieu.

Tûk Wenjen

Tûk Wenjen is het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Wij helpen woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en (verder) verduurzamen van hun woning.

CO2-prestatieladder

Wij hebben ons als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee wij inzicht krijgen in onze CO2-uitstoot.

Bodemenergiesystemen

Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen.

Bodemonderzoek

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met een bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging, een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen of milieu. Of bij het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

Milieuvergunning en milieumelding

De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwet vergunning).

Grondverzet en toepassen van grond

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen.

Klachten of overlast bedrijven

Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Geef dit door aan de gemeente.