Wet WOZ

In de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat alle panden (en bouwgronden) jaarlijks worden getaxeerd door de gemeente. Alle panden worden getaxeerd naar één waardemoment (waardepeildatum). Voor belastingjaar 2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016.

Uw WOZ-waarde staat in het WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde van woningen is openbaar en via het WOZ-waardeloket te raadplegen. Naast de WOZ-waarde toont het loket ook gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het bouwjaar, woonfunctie en de oppervlakte zijn gegevens afkomstig uit de BAG. Kloppen de gegevens in de BAG volgens u niet? Doe dan een terugmelding op de website van het Kadaster.

Wie gebruiken de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt door overheidsinstanties om belastinggelden te innen. Ook andere instanties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en woningcorporaties gebruiken de WOZ-waarde. In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties de waarde gebruiken bij het bepalen van de maximale huurprijs. Een huurder heeft ook belang bij de WOZ-waarde.

Hoe wordt de waarde van een woning bepaald?

Via een methode van vergelijking met verkooptransacties van andere woningen. Er worden transacties gebruikt van woningen die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. Met de verschillen in grootte, bouwperiode, luxe e.a. wordt rekening gehouden. Zie daarvoor het taxatieverslag. Dit is gratis beschikbaar via de website. U heeft hier DigiD voor nodig.

Wat gebeurt er als ik de woning verbouw?

Is uw woning in 2016 veranderd door een verbouwing dan heeft dit effect op de WOZ-waarde. De taxateur kijkt dan naar de situatie van het pand op 1 januari 2017. Uw woning wordt wel getaxeerd naar het waardemoment van 1 januari 2016.

Wordt er ook rekening gehouden met vergunningsvrij bouwen?

In bepaalde gevallen kunt u zonder vergunning bouwen. De Wet WOZ regelt dat ook deze bouwwerken moeten worden getaxeerd. Niet in alle gevallen is een vergunningsvrij bouwwerk bij de gemeente bekend. Daardoor kan de waarde van uw woning minder goed worden bepaald. U kunt uw vergunningsvrije bouwwerk aan de taxateur doorgeven via de mail.

Meld uw vergunningsvrij bouwwerk

U heeft uw woning verbouwd/uitgebreid zonder dat u hiervoor een bouwvergunning nodig was. Voor de taxatie in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) kunt u de gemeente vragen om bij een volgende taxatie hiermee rekening te houden. Hiervoor vult u het meldformulier vergunningsvrij bouwwerk in.

Meldformulier vergunningsvrij bouwwerk