De gemeente heeft besloten deel te nemen aan een Testlab van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit traject is onderzocht hoe het staat met de betrokkenheid van de inwoners en hoe de gemeente hier aandacht voor heeft en er klaar voor is.

De gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan uit drie kleinere gemeenten. Naast het feit dat de gemeente groot is wat betreft omvang, het aantal dorpen én het aantal inwoners, zien we dat de lokale democratie om ons heen zich ontwikkelt. Inwoners zijn mondiger, hebben een mening en nemen zelf initiatieven. Dat waarderen we zeer. Maar; wij moeten ons daar als gemeente wel op instellen, en misschien op aanpassen. Dat doen we graag, maar hoe doen we dat en waar is behoefte aan? Dat gaan we onderzoeken door onder andere goed te luisteren naar en in gesprek te gaan met onze inwoners en ondernemers. Samen met negen andere gemeente doen wij daarom mee aan dit Democratie Testlab

Er zijn drie bijeenkomsten geweest met inwoners, raad, college en ambtenaren met als onderwerpen het bespreken van de “foto” op 25 oktober en een verdiepingsbijeenkomst op 22 november 2017. Op 24 januari 2018 heeft de “ontwerp” bijeenkomst plaats gevonden. Van deze bijeenkomsten kunt u de verslagen downloaden.

Inmiddels is de gemeente verder gegaan met het bespreken van de onderwerpen die in het Democratie Testlab zijn benoemd. Tijdens een Heidag met raad en college zijn de onderwerpen verder uitgediept om concreter te worden in de uitvoering van de genoemde zaken. Zo is er in het format voor raadsvoorstellen een kopje opgenomen “overheidsparticipatie”, waarbij de schrijver van het stuk aangeeft op welke wijze in een voorstadium de inwoners c.q. belanghebbenden zijn betrokken bij het onderwerp of in een later stadium nog worden betrokken. Daarnaast is na de verkiezingen door de gemeenteraad een Raadsagenda opgesteld, waarin aandacht is voor het vervolg geven aan de resultaten van het Democratie Testlab.

Gemeenteraad en college hebben dus een continue opgave om met elkaar vorm te geven aan het doorontwikkelen van de resultaten uit het Democratie Testlab.