Aanpak driesprong Huisterheide

De kruising van de Langwarderdyk en Huisterheide tussen Sint Nicolaasga, Scharsterbrug en Langweer is  opnieuw ingericht. Zowel door de plaatselijke belangen van Sint Nicolaasga en Langweer als de scholen uit de omgeving en het middelbaar onderwijs Joure was al jaren aangedrongen op de aanpak van de driesprong. De herinrichting is in november grotendeels afgerond

Totstandkoming voorlopig ontwerp

Voordat we met een nieuw ontwerp aan de slag gingen, hebben we gesproken met belangstellenden en gebruikers van deze driesprong. Waaronder met de plaatselijk belangen Langweer en Sint Nicolaasga. Maar ook met (direct) omwonenden die er regelmatig in de trekker, auto, bus, vrachtwagen of op de fiets langskomen. Dit om een goed beeld te krijgen wat er bij de inwoners speelt en wat zij als wenselijk zien voor de herinrichting. Hun input is voor zover mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

huisterheide-luchtfoto_0

Aanleiding herinrichting

Het kruispunt ligt midden in het recreatieve en historische karakter van onze gemeente en binnen het Nationaal landschap Zuidwest Friesland. Vanuit veiligheid, openbaar vervoer, landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt was het nadrukkelijk gewenst maatregelen te nemen op en dichtbij de driesprong.

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond

De komende tijd zullen we nog afrondende werkzaamheden uitvoeren zoals bijvoorbeeld  aanpassing van de verlichting, witte inleidende markering (driehoek) bij de versmallingen, fietsgeleidestrepen op de Langwarderdyk thv oversteek, Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zodra het wegdek droog genoeg daarvoor is.

Kruispuntplateau aansluiting met de Heide

Op de aansluiting met de Heide hebben we tevens een visueel kruispuntplateau aangebracht. Met het plateau is de voorrang opgeheven Dit sluit aan bij de richtlijnen voor inrichting van een 60 km per uur weg.

Monitoring gebruik

Na een nieuwe inrichting is het altijd wennen. De eerste indruk is dat de snelheid op de kruising flink is afgenomen. Over ongeveer een half jaar, als de nieuwe inrichting bij regelmatige gebruikers gewend is, zullen we de snelheid opnieuw gaan meten  zodat duidelijk wordt of de maatregelen inderdaad het gewenste effect hebben.

Financiële bijdrage provincie en rijk

De herinrichting is deels gefinancierd door een bijdrage van de provincie Fryslân vanuit de OV plus regeling en door een bijdrage vanuit het rijk voor verhoging van de verkeersveiligheid.

Te downloaden:

Joure, 23 augustus 2022

Onderwerp: herinrichting kruispunt Huisterheide

Beste meneer, mevrouw,

Maandag 12 september 2022 start Jansma Drachten B.V. in opdracht van gemeente De Fryske Marren met de herinrichting van kruispunt Huisterheide. De werkzaamheden worden op vrijdag 14 oktober 2022 afgerond.

Hoe ziet de herinrichting eruit?

De klinkerverharding van de Langwarderdyk wordt vervangen door een asfaltverharding, de kruising zelf wordt voorzien van wit asfalt (Reflexing White), welke in eerste aanleg zwart is. Na verloop van tijd wordt de zwarte laag eraf gereden door slijtage en mede als gevolg van de uv-stralen (afhankelijk van de intensiteit van het verkeer en de zon duurt dit minimaal 12 maanden). Er wordt een drempel gerealiseerd ter plaatse van de fietsovergang (zijde Scharsterbrug), de busopstelplaatsen worden verwijderd (bus halteert in de nieuwe situatie op de weg), een Kiss and Ride (haal- en brengvoorziening openbaar vervoer) wordt aangebracht en worden de drie aanrijpunten van de kruising voorzien van een inspringing. Zie bijgevoegde tekening.

We houden de overlast beperkt

De Langwarderdyk is gedurende de werkzaamheden gestremd, het verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde langs de werkzaamheden. Het verkeer tussen Scharsterbrug en
Sint Nicolaasga (vice versa) ondervindt gedurende de werkzaamheden enige vertraging, het verkeer wordt over één rijbaan geleid met behulp van verkeerslichten. Op vrijdag 7 oktober 2022 vanaf 23.00 uur tot zaterdag 8 oktober 2022 08.00 uur wordt het kruispunt Huisterheide en de drempel voorzien van asfalt. Tijdens deze werkzaamheden is het kruispunt gestremd voor het verkeer. Het verkeer wordt in deze periode door middel van bebording en verkeersregelaars omgeleid via de A6.

De beide bushaltes nabij de kruising van Huisterheide-Langwarderdyk komen tijdens de uitvoering te vervallen, gedurende de uitvoering kan men gebruikmaken van de haltes nabij Huisterheide nr. 12. Voor de fietsen komt een tijdelijke stalmogelijkheid op het parkeerterrein van Hjir is ’t.
Jansma Drachten B.V. zorgt voor het aanbieden en terugbrengen van de afvalcontainers. Deze kunt u op de bewuste dag aan de voorzijde van uw erf neerzetten.

Vragen

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met Ouwe de Jager via telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier. Heeft u vragen over de uitvoering, planning of bereikbaarheid? Neem dan contact op met Alle Kramer via 06 51 21 73 73 of e-mail naar a.kramer@jansma.biz.