Parkeren Lemmer

In het centrum van Lemmer wordt momenteel druk gebouwd aan nieuwe winkels en woningen. Dit zorgt de komende jaren voor overlast en minder parkeerruimte. Belangrijke reden is onder meer de bouw van een nieuwe supermarkt met parkeergarage. Hierdoor zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar in het centrum en zoeken mensen een parkeerplaats in omliggende straten. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken rondom het parkeren in Lemmer.

Route naar de grote parkeerterreinen

Inmiddels hebben we op een aantal plaatsen extra parkeerruimte gerealiseerd, zoals extra parkeerterreinen aan de Vuurtorenweg en het Fedde Schurerplein. Op 20 oktober 2021 zijn de parkeerverwijzingen op de gemeentelijke en provinciale wegen geplaatst. Deze gele borden leiden het verkeer naar de parkeerplaatsen op de ijsbaan en de Vuurtorenweg, waardoor de parkeerdruk in het centrum van Lemmer afneemt.

Extra parkeervakken en voorkomen parkeeroverlast in de buurt

Om parkeeroverlast te voorkomen, is een aantal borden geplaatst waarop staat “uitsluitend parkeren voor bewoners”. Het aantal van deze borden wordt ook nog uitgebreid. De bestelling is inmiddels gedaan en de borden worden op korte termijn geplaatst in de omliggende straten van het Bantegaplein.

Daarnaast zijn we mogelijkheden aan het onderzoeken tot het creëren van extra parkeerplaatsen in verschillende straten. In onderstaande tekening ziet u de locaties die volgens ons mogelijk zijn. Hierbij is het van belang om te kijken naar zaken als ruimtelijke inpasbaarheid, veiligheid, ondergrondse kabels en leidingen, consequenties voor het openbaar groen en de kosten. Er is ook voorgesteld om extra parkeerplekken te realiseren tussen de huisartsenpraktijk en de bibliotheek. Deze grond is jammer genoeg niet beschikbaar vanwege andere verplichtingen.

Daarnaast blijven we in gesprek met de lokale ondernemers om te voorkomen dat personeel in de wijken gaat parkeren en onderzoeken we de suggestie om het parkeren op de grotere parkeerterreinen buiten het centrum te ondersteunen door het bieden van bijvoorbeeld leenfietsen.

Parkeren door anderen dan buurtbewoners

Op de bewonersavond van 26 augustus 2021 is aangegeven dat toeristen langdurig parkeren in onder andere de Parkstraat en Schoolstraat. Door de geplaatste parkeerverwijzingen naar de ijsbaan en Vuurtorenweg, is de verwachting dat de parkeerdruk door toeristen afneemt.

We horen graag uw mening!

We zijn nieuwsgierig naar uw mening en horen ook graag of u aanvullende mogelijkheden ziet voor wat betreft het creëren van extra parkeerruimte in verschillende straten. Daarnaast ontvangen we graag uw mening over de blauwe zone of vergunninghoudersparkeren. Dit nemen we mee in de brede afweging over de toekomst van parkeren in Lemmer. Benadrukt wordt dat dit niet gelijk staat aan een referendum. U kunt ons telefonisch bereiken via 14 05 14 of per mail via brievenbusro@defryskemarren.nl. Ook bieden we de mogelijkheid om een-op-een gesprek bij mensen thuis of bij ons op kantoor te doen. Dat kunt u ook via de email aangeven.

Vervolg

Na afweging van alle aspecten zal het college van burgemeester en wethouders in januari 2022 een besluit nemen en de maatregelen, als het besluit positief is, zo snel mogelijk realiseren. We houden u hiervan op de hoogte.

Er is ook een aantal vragen gesteld tijdens de avond met daarbij onze antwoorden:

Vraag: Kun je straks weer rondom de Albert Heijn rijden?

Antwoord: Ja, dat kan straks weer. De Bantegastraat is straks weer open voor auto’s (staan nu bouwhekken op).

Vraag: Wat is de verdeling lang parkeren en blauwe zone voor het parkeerdek en de garage bij de nieuwe Albert Heijn?

Antwoord: Deze verdeling moet nog definitief worden uitgewerkt. Aangezien de garage ’s nachts dicht gaat, lijkt het voor de hand te liggen hier de blauwe zone (deels) aan te leggen.

Vraag: Hoe zit het met de situatie op de Lijnbaan?

Antwoord: Het is ons bekend dat deze situatie verwarrend is vanwege het feit dat de Bantegastraat afgesloten is. Hierdoor rijd je in een fuik. We zijn bezig met een oplossing waarbij het niet meer mogelijk is vanaf de Schoolstraat in te rijden.

Vraag: Waar moeten de vuilcontainers staan tijdens de sloop/bouw aan de Zuiderzeestraat?

Antwoord: De gemeente heeft alternatieve locaties bepaald. Dynhûs neemt deze mee in de communicatie over de sloop.

Vraag: Waarom parkeren bezoekers van de sportschool in de oude basisschool niet op eigen terrein maar in de straten?

Antwoord: We ondersteunen deze mogelijkheid en zijn in gesprek met Carex als verhuurder.

Vraag: Waarom kan er niet geparkeerd worden op de priveparkeerplaatsen van de Poiesz?

Antwoord: Dit betreft een priveparkeerterrein. Wel zijn we in gesprek met de Poiesz.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juni 2022 het voornemen genomen een blauwe zone in te willen voeren. Het gaat om het vergroten van de blauwe zone naar de onderstaande straten.

Blauwe zone straten

Dit betekent dat er per adres aan de straten waar de blauwe zone wordt ingevoerd één parkeerontheffing  voor één auto kan worden aangevraagd. Onderstaand zijn alle straten nog apart benoemd:

  • Lennastraat
  • Lijnbaan, gedeelte Flevostraat – huidige grens Blauwe Zone
  • Schoolstraat
  • Bantegastraat
  • Parkstraat, gedeelte Flevostraat-Straatweg.

Verkeersbesluit

Via een blauwe zone met handhaving, is de verwachting dat de parkeeroverlast voor een belangrijk deel tot het verleden gaat behoren. Tegen een dergelijk besluit kan overigens bezwaar worden aangetekend, nadat het zogenaamde verkeersbesluit is genomen. Dit besluit zal worden genomen na de zomervakantie. Nadat het besluit is genomen kan ook om een ontheffing worden gevraagd. Er wordt nog wel een parkeermeting gedaan om vast te stellen hoe groot de parkeeroverlast is.

Stel uw vraag digitaal of persoonlijk

We kunnen ons goed voorstellen dat er nog aanvullende vragen zijn. Die kunt u per e-mail stellen.