Plan Roazebosk

Naar aanleiding van de vele zienswijzen op het voorlopig ontwerp van de gemeente is een projectgroep opnieuw aan het kijken naar het plan voor het Roazebosk in Joure. Deze projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van diegene die een zienswijze hebben ingediend. De projectgroep is vertegenwoordigd door: Moai Skasterlân, een aantal bewoners van de wijk Zuiderveld, Staatsbosbeheer, gemeente De Fryske Marren en plaatselijk belang Skarsterbrêge.

Randvoorwaarden in het gebied

Er zijn een aantal zaken die de projectgroep als een gegeven beschouwt, zoals de nieuwe plek voor het kunstwerk “skip mei lading” vlakbij de Sewei. Daarnaast blijft de ligging van de geluidswal in tact. Ook wordt rekening gehouden met de kabels en leidingen die in het gebied liggen. Het gebruik door wandelaars is uiteraard onderdeel van het plan.

Verbeteren biodiversiteit staat centraal

De projectgroep stelt het verbeteren van de biodiversiteit centraal. Dit geldt zowel voor het bestaande bos als het nieuw aan te leggen bos. Bij de invulling van het padenpatroon wordt vooral gekeken naar een invulling die goed samengaat met het verbeteren van de ecologische waarden in het gebied.

Cultuurhistorische waarde

De Haulstersingel, aangelegd in 1716 als onderdeel van een complex aan slaperdijken dat het achterliggende gebied moest beschermen tegen overstromingen, is nu doorsneden. De cultuurhistorische waarde van Haulstersingel zal in het voorstel (dat nog wordt uitgewerkt) tot uitdrukking komen. 

Grondwerk Roazebosk

In het voorjaar van 2022 zijn er meerdere werkzaamheden uitgevoerd om de grond bij het Roazebosk plantklaar te krijgen. We moesten hiermee wachten tot de grond droog genoeg was om met machines op te kunnen. Het terrein is inmiddels bewerkt, onder profiel gebracht, de compost is verwerkt en er zijn greppels gegraven. Daarna is er Japanse Haver ingezaaid en medio juni hebben we samen met een aantal inwoners 160 kilogram wormen verdeeld over het terrein. Deze laatste maatregelen helpen om de structuur van de grond te verbeteren. De grond is dan in het najaar klaar om beplant te worden zodat het nieuwe deel van het Roazebosk kan ontstaan.

Als er meer nieuws is hoort u het van ons.

Definitief ontwerp Roazebosk

Plan Roazebosk