Projecten

Straatweg Zuid Lemmer

Als Lemmer de toegangspoort is van Fryslân, dan is de Straatweg Zuid de toegangspoort voor het centrum van Lemmer. Veel bezoekers van het dorp komen het centrum binnen via de Straatweg. Het zuidelijk deel daarvan, tussen de N359 en de Parkstraat, wordt opgeknapt. De afgelopen maanden is samen met onder andere aanwonenden van de straat gewerkt aan een ontwerp. Het college heeft nu een definitief ontwerp vastgesteld.

Definitief ontwerp vastgesteld

De Straatweg is de toegangspoort voor het centrum en het is de woonstraat van enkele tientallen Lemsters. Beide vragen om verschillende functionaliteit en uitstraling. Het college kiest voor een ontwerp waarin rekening wordt gehouden met een deel van de wensen van de aanwonenden, en ook recht wordt gedaan aan de functie en het beeld van mooie groene toegangspoort.

Werkzaamheden in 2022

Tijdelijke stop werkzaamheden Straatweg Zuid

Vanwege de wettelijke bescherming van roekennesten worden de werkzaamheden in de laatste fase van Straatweg Zuid tijdelijk stopgezet. De afgelopen tijd is het gedeelte vanaf het kruispunt Parkstraat tot en met de kruising met de Markerstraat heringericht. Bij het laatste gedeelte van de werkzaamheden moeten we rekening houden met de wettelijke bescherming van de aanwezige roekennesten. Dit leidt tot een tijdelijke stop van de werkzaamheden.

Broedperiode

De broedperiode loopt tot en met juli, dus na juli mogen de bomen worden gerooid, als er geen broedende roeken meer inzitten. Vanwege de hinder die werkzaamheden met zich mee brengen willen we geen werkzaamheden in de piek van het toeristische seizoen uitvoeren. De huidige werkzaamheden ronden we daarom goed af en maken in september het laatste gedeelte af.

De bus rijdt in tussentijd weer door de Straatweg Zuid

Als de huidige werkzaamheden afgerond zijn kan de bus weer van de route door de Straatweg gebruik maken. In september wordt bij het afmaken van het werk de weg tijdelijk afgesloten. De bus maakt dan gebruik van een omleidingsroute.

Actuele informatie

Actuele informatie over de uitvoering is verder te vinden op de website van aannemer Roelofs die over de stand van zaken regelmatig een nieuwsbrief publiceert. Aanwonenden krijgen van de aannemer apart bericht wanneer de werkzaamheden weer worden opgestart. 

Voor actuele informatie kunt u de site van aannemer Roelofs bezoeken: www.roelofsgroep.nl/herinrichting-straatweg-zuid-lemmer 

Te downloaden:

Reactienota Straatweg Zuid

Horend bij collegeadvies Definitief Ontwerp Straatweg Zuid

Twee zienswijzen ( één namens bewoners 7 woningen; één van bewoner 1 woning)

Zienswijze groep bewoners
ZienswijzeReactie
Er is gesproken over een doorgaande ventweg. In de plannen is dit niet het geval. Er kan steeds tussen een paar bomen geparkeerd worden. Op de tekeningen is niet duidelijk hoe er geparkeerd kan wordenDe inrichting aan de westzijde is bij de woningen hetzelfde gebleven als in de huidige situatie behalve dat door de smallere rijbaan tussen bestaande bomen en rijbaan iets meer ruimte is gekomen. Aan de westzijde zijn daardoor bij de woningen de parkeermogelijkheden hetzelfde gebleven.Er wordt in de zienswijze gesproken over een ventweg maar het is niet mogelijk voor auto’s om elkaar daar te passeren. Feitelijk is het daardoor geen ventweg. Bij het parkeren op deze strook (verder te noemen parkeerstrook) moeten daarom ook de doorsteken tussen de bomen behouden blijven.Aan de oostzijde is, daar waar de zeer slecht groeiende bomen vervangen worden, de doorgaande parkeerstrook vervallen. Reden daar voor is dat de nieuwe bomen verder van de rijbaan geplaatst zijn om optimale groeiomstandigheden te realiseren. Aan de oostzijde kan tussen de bomen langs-geparkeerd worden.In de tekening is dit nu beter aangegeven. In de straat zal dit echter niet in de bestrating aangegeven worden zodat de wijze van parkeren vrij gelaten wordt. Uitgaande van langsparkeerplekken wordt nu voldaan aan de richtlijnen voor het aantal parkeerplekken. (totaal 19 , + 2 bezoekersplekken bij het politiebureau)Aanpassing in Definitief Ontwerp: goede weergave van parkeermogelijkheden.
Het achteruit uitrijden vanaf de parkeerplaats is gevaarlijk met name voor fietsersAan de westzijde kan men bij de woningen op dezelfde wijze parkeren als nu. Aan de oostzijde kan langs-geparkeerd worden. Overigens is ook schuin parkeren mogelijk aangezien de Straatweg een 30-km zone is.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast.
Het is in de tekeningen niet te zien hoe de kruisingen worden uitgevoerd.De kruisingen worden licht verhoogd ( 4 á 8 cm) . Aanpassing in Definitief Ontwerp:Dit is nu duidelijk op de tekening aangegeven.
Er ontbreken twee bomen aan de westzijde waar vroeger een bushalte was.Bij het plaatsen van nieuwe bomen zal de gemeente een optimale groeiplaats realiseren. Vlak naast de rijbaan is niet optimaal aangezien de wegfundering dan dichtbij de groeiplaats komt. Bij het planten verder van de rijbaan zal de doorgaande parkeerstrook vervallen. Om aan de westzijde de doorgaande parkeerstrook tebehouden zullen daarom geen nieuwe bomen geplant worden. Daarbij komt dat bij
het planten van nieuwe bomen de bestrating rondom verwijderd moet worden waardoor de oppervlakkig wortelende bomen beschadigd zullen worden.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast
De huidige trottoirs variëren in breedte van 1,8 m tot 2,4 m. Als overal 1,8 m wordt aangehouden kunnen bovenstaande doelen ( ventweg, parkeren) worden gerealiseerdDe bestaande bomen wortelen zeer oppervlakkig onder de trottoirs. Het versmallen va de trottoirs zal veel schade aan de wortels van de bestaande bomen veroorzaken. Het versmallen levert daarnaast ook onvoldoende ruimte op om de doorgaande parkeerstrook te realiseren.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast
Graag ook een snelheidsdisplay zoals op Straatweg NoordDeze zal geplaatst worden. Net als op de andere locaties is het neerzetten van dedisplay tijdelijk.
Plaatsing lichtmasten kritisch bekijken; uitgaan van nieuwe plek van de bomen en een ruime toerit naar de parkeerstroken. Een egaal verlichte wegc.q. stoep heeft de voorkeurOp de tekening zijn de nieuwe locaties van de nieuwe lichtmasten te zien. Die zijn afgestemd op de parkeerplekken, de kruisingen en de bomen. De lichtmasten worden voorzien van ledverlichting.Het Definitief ontwerp is hierop aangepast.
De bomen aan de westzijde zijn volgens het Bomenrapport in goede conditie. Graag deze bomen behoudenAan de westzijde worden van de 15 bomen 9 bomen behouden. Deze 9 bomen staan voor de woningen en voor het politiebureau. Het behoud van de bomen betekent dat de doorgaande parkeerstrook daar blijft. Daar zal echter ook het opdrukken van de bestrating door de boomwortels een probleem blijven. De wortels kunnen immers vanwege de asfaltlaag en de verdichting niet diep wortelen. Vanwege deze slechte groeiomstandigheden is de verwachting dat deze bomen binnen afzienbare tijd zullen verslechteren.In het bomenrapport staat expliciet benoemd dat de vitaliteit en de groeiverwachting bepaald is op basis van de visuele keuring. De groeiplaats is daarin niet meegenomen Door een deel van de bomen nu te vervangen en optimale groeiomstandigheden te realiseren is dit deel voor de toekomst zeker gesteld. Als later de andere bomen vervangen moeten worden biedt een deel van de laan al een fraai aanzicht waardoor een kaalslag vermeden wordt. In feite wordt daardoor de laan in fasen vernieuwd.Tegen die tijd zal hiervoor opnieuw geld aangevraagd moeten worden.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast.
Een plataan is categorie 1 boom die 30 tot 40 m hoog wordt. Is hier bij de Straatweg rekening mee gehouden of worden de bomen door snoei kleiner gehouden ?De nieuwe bomen zijn de Platanus X Hispanica en deze krijgt een hoogte van 20 -30m. De Straatweg Zuid is de toegangsweg voor het historische centrum van Lemmer. Hier hoort een monumentale soort boom bij waarbij het bladerdek op termijn sluit waardoor een fraai laan-effect gerealiseerd wordt. De bomen die op verzoek van de bewoners behouden blijven zijn dezelfde grootte. Door de bomen zal er inderdaad schaduw op de weg en in de tuinen vallen. Het is de vraag of dit altijd een nadeel is.
De bomen zullen niet door snoei klein gehouden worden.
Op het grasveldje aan de oostzijde voor het bedrijf van Witteveen zou ook een boom geplant kunnen wordenDit grasveldje is eigendom van Witteveen. De gemeente plant geen bomen op particulier terrein.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast
Aanvullende onderdelen in zienswijze van één bewoner
Rekening houden met bevoorrading door vrachtauto’s tot 18 m lang bijspecifieke opritHier is de plek van de boom verschoven waardoor er een ruimere bochtstraat gerealiseerd kan worden.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt aangepast
Erg veel bomen voor specifieke woning; graag twee bomen minder en deze planten bij de voormalig bushalteZie eerdere opmerking. Bij de woning wordt door het opschuiven van de bomen t.b.v. de inrit één boom minder geplant.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt deels aangepast
Een drastische vermindering van het aantal parkeerplaatsen is onbespreekbaarDoor de nieuwe bomen een goede groeiplaats te bieden wordt het parkeren achter de bomen niet meer mogelijk. Hierdoor verdwijnen inderdaad parkeerplekken.Uitgaande van langsparkeerplekken wordt nu voldaan aan de richtlijnen voor het aantal parkeerplekken. (totaal 19 , + 2 bezoekersplekken bij het politiebureau). Haaksparkeren is niet uitgesloten. Hierdoor zouden meer parkeerplekken beschikbaar zijn.Het Definitief Ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast
Ambtelijke aanvulling
“zebra’s” bij kruising in Markerstraat en Onderweegshof bij de herinrichting niet terug laten komenBij de kruising met de Markerstraat en het Onderweegshof zijn in de bestaande situatie “zebra’s” in de bestrating aangebracht. Bij de nieuwe inrichting worden deze niet weer aangelegd.Deze straten vallen binnen de 30 km/uur-zone en kunnen dus worden aangemerkt als verblijfsgebied. Zebra’s horen in principe niet thuis in een verblijfsgebied aangezien voetgangers zonder problemen over moeten kunnen steken.In situaties met veel voetgangersverkeer, zoals in drukke winkelstraten, kunnenzebra’s wel toegepast worden in verblijfsgebieden. Dat is hier niet het geval. Aan de huidige zebra’s ligt geen verkeersbesluit ten grondslag zodat aanpassing daarvan niet nodig is.Het definitief ontwerp is n.a.v. dit punt niet aangepast, de zebra’s stonden ook niet ophet voorlopig ontwerp.

Wegwerkzaamheden