azc Balk

Via deze projectpagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond azc aan de Wikelerdyk in Balk. Vanaf de eerste plannen tot en met de bouw en de daadwerkelijke bewoning van het centrum.

Heeft u vragen?

We hebben veel vragen en antwoorden over het azc verzameld. Deze staan op de pagina Veelgestelde vragen azc Balk.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren. Heeft u een specifieke vraag aan het COA dan kunt u deze stellen via publieksvoorlichting@coa.nl.

Blijf op de hoogte

De informatie op deze projectpagina wordt ook gepubliceerd in de speciale nieuwsbrief.

 • Vluchtelingentalent

  (31-10-2016)
  Stichting Vluchtelingentalent

  De stichting Vluchtelingentalent is een landelijke organisatie die er voor wil zorgen dat asielzoekers een opleiding of werkervaringsplaats krijgen bij land- en tuinbouwbedrijven. Vluchtelingentalent werkt in de regio’s Noord, Zuid en Westland samen met gemeenten, de Land- en Tuinbouw Organisatie, agrarische uitzendbureaus, agrarische scholen en andere maatschappelijke partijen. Het project wordt financieel ondersteund door de Rabobankfoundation.

 • Verkeerslessen en fietsverlichting

  (31-10-2016)
  Fietsverlichting

  Het COA ontvangt regelmatig signalen van Balksters die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in relatie tot de inwoners van het azc. Het COA heeft daarop Veilig Verkeer Nederland ingehuurd voor het geven van een serie verkeerslessen voor alle bewoners.

 • Herfstvakantieactiviteiten

  (31-10-2016)
  Herfstvakantieactiviteiten

  De herfstvakantie is voor Nederlandse kinderen over het algemeen een groot feest. Voor Asielzoekers en hun kinderen voelt dit net even anders en ligt verveling op de loer. Daarom organiseerde het COA samen met de bewoners een flink aantal activiteiten in deze periode.

 • Azc Balk ontvangt sport- en spelmateriaal

  (31-10-2016)
  Sport en spel materiaal

  De zus van de uit Sloten afkomstige Pietsje Dijkstra zag vanuit Amerika hoe Nederland het afgelopen jaar veel asielzoekers heeft opgevangen. Zij besloot mede op verzoek van Pietsje een geldinzamelingsactie te houden onder haar kennissen, vrienden en buren en haalde daarmee een bedrag van vierhonderd dollar op.

 • Meer dan 300 bewoners in azc Balk

  (31-10-2016)
  Meer dan 300 bewoners azc Balk

  Op het azc wonen op dit moment al meer dan 300 mensen. Opvallend is dat bijna de helft van de bewoners korter dan 3 maanden in Nederland is. Dat betekent dat veel van hen nog maar nauwelijks kennis hebben kunnen maken met de Nederlandse cultuur, gebruiken en gewoontes.

 • Contactgegevens azc Balk

  (25-10-2016)
  Contactgegevens azc Balk

  In het azc in Balk verblijven zowel verblijfsgerechtigden die in afwachting zijn van een woning als asielzoekers die in de verlengde procedure zitten. In Balk koken bewoners zelf. Ook hun inkopen hiervoor doen ze zelf. Meestal delen ze een keuken met 5-8 anderen.

 • Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers!

  (25-10-2016)
  Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

  Bewoners van een asielzoekerscentrum hebben hulp nodig bij het wegwijs geraken in de voor ons zo vertrouwde omgeving. Ze moeten onze taal en gewoonten leren, maar ook leren waar ze boodschappen kunnen doen en waar bijvoorbeeld een kledingwinkel of de bibliotheek zit. Vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten zijn onmisbaar en kunnen een grote bijdrage leveren aan het aangenamer maken van het leven van een asielzoeker.

 • Basisonderwijs SVN De Cocon

  (25-10-2016)
  Basisonderwijs SVN De Cocon

  Het basisonderwijs voor de kinderen van het azc tot twaalf jaar is na de zomervakantie van start gegaan met de School Voor Nieuwkomers (SVN) in Balk. De naam van de school is SVN De Cocon en de school is gevestigd op het schoolplein van basisschool De Bolster. De kinderen gaan met veel plezier naar school en hebben sinds kort een gezamenlijke pauze op het schoolplein van De Bolster. Dat gaat heel goed. Kinderen van De Cocon en De Bolster spelen soms na schooltijd nog met elkaar op het plein.

 • Internationale schakelklas Balk van start

  (25-10-2016)
  Internationale schakelklas van start

  Het voortgezet onderwijs voor de kinderen van het azc van twaalf jaar en ouder wordt geregeld met de bestaande Internationale Schakelklas (ISK) in Emmeloord en CSG Bogerman in Balk. Op 23 september 2016 is de vestiging in Balk officieel geopend.

 • Ruim 900 bezoekers open dag azc Balk

  (28-09-2016)
  Spelende kinderen bij open dag azc Balk

  Op zaterdag 24 september hebben ruim 900 belangstellenden het sinds twee weken geopende azc in Balk bezocht tijdens de landelijke open azc dag. De open dag werd georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland. Verspreid over heel Nederland hebben bijna 100 asielzoekerscentra meegedaan aan deze landelijke open dag.

 • Gemeente verleent omgevingsvergunning voor azc in Balk

  (17-03-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. Het college heeft de aanvraag van het COA beoordeeld en, nadat nog een aantal details in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangepast, de vergunning afgegeven.

 • Omgevingsvergunning voor azc Balk

  (04-02-2016)
  Overzicht azc

  Op 10 februari 2016 heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. De aanvraag is voor 6 jaar, dit is inclusief de bouw- en afbraakperiode. Het azc zal volgens de gemaakte afspraken maximaal 5 jaar open zijn, na de komst van de eerste bewoners. De gemeente en het COA hebben veel contact gehad over de plannen, waardoor de omgevingsvergunning op korte termijn verleend kon worden. Vanaf dat moment kon er eventueel nog bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning is op de gebruikelijke manier gepubliceerd. Daarnaast werd er na het verlenen van de vergunning nogmaals een nieuwsbrief verstuurd.

 • Bestuursovereenkomst ondertekend

  (29-10-2015)

  Op 26 augustus 2015 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de bestuursovereenkomst voor de realisatie van het azc in Balk. Dit besluit maakte de weg vrij voor het COA om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor de realisatie van het centrum. Er werden tekeningen gemaakt en er heeft afstemming plaatsgevonden met onder meer het Wetterskip, nutsbedrijven en de brandweer. Via de website van de gemeente en de nieuwsbrief over het azc werden geinteresseerden op de hoogte gehouden van de voortgang.

 • Ook u kunt vluchtelingen helpen

  (29-10-2015)

  De gemeente krijgt regelmatig vragen uit Balk hoe mensen asielzoekers kunnen helpen. Een goede mogelijkheid hiervoor is aanmelden bij Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen; mensen die huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen tijdens de toelatingsprocedure, bij het opbouwen van een nieuw bestaan of bij een zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst.

  Zij zetten zich als onafhankelijke organisatie in voor een rechtvaardige behandeling van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In de regio Noord-Nederland doen zij hun werk met meer dan duizend vrijwilligers, stagiairs en medewerkers in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

 • Raadsvergadering bestuursovereenkomst

  (17-08-2015)

  Op woensdag 26 augustus 2015 werd de bestuursovereenkomst voor de vestiging van een azc in Balk in de gemeenteraad besproken. De vergadering vond plaats in het gemeentehuis in Joure, Heremastate 1.

 • Klankbordgroep azc Balk opgericht

  (20-05-2015)

  Gemeente De Fryske Marren vindt het erg belangrijk dat inwoners kritisch mee kunnen denken over de plannen voor een azc op de locatie Landlust in Balk. Daarom heeft de gemeente tijdens de informatiebijeenkomsten op 24 en 31 maart  een oproep gedaan aan omwonenden en belangenverenigingen om zich aan te melden voor een klankbordgroep. De gemeente is blij met het feit dat er zoveel aanmeldingen zijn binnengekomen en dat zowel bewoners van de Wikelerdyk als van het Talúd in de klankbordgroep vertegenwoordigd zijn. Naast de direct omwonenden nemen er leden van Balk Vooruit en de Raad van Kerken deel aan de klankbordgroep.

 • 'Landlust’ in Balk meest geschikte locatie voor vestiging azc

  (19-03-2015)

  De locatie Landlust, aan de Wikelerdyk in Balk is de meest geschikte locatie voor het vestigen van een asielzoekerscentrum in gemeente De Friese Meren. Dit is de conclusie van het locatieonderzoek dat gemeente De Fryske Marren heeft uitgevoerd.

Archief