Beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2018 (16-07-2018)

Dit item is verlopen op 16-02-2021.

Ook in gemeente De Fryske Marren zijn er zijn steeds meer initiatieven voor het opwekken van zonne-energie. Sinnefjilden zijn in rijen aaneengesloten panelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel pv-panelen genoemd) voor het opwekken van elektriciteit, geplaatst op de grond.

De gemeente is voorstander van duurzame ontwikkelingen, ook in de vorm van duurzame energie en wil graag sturing geven aan ontwikkelingen op dit gebied en deze faciliteren. Hiermee wil de gemeente voldoen aan de door haar opgestelde ambities. Het beleidskader moet een praktisch handvat bieden voor initiatiefnemers die een zonneveld willen realiseren.

De eerste voorkeur heeft de plaatsing van panelen op daken. Dit kost geen ‘nieuwe’ ruimte en valt daarmee onder zuinig ruimtegebruik. Daarna kiest de gemeente voor grondgebonden panelen op de eigen kavel. Vervolgens wordt gekeken naar grotere opstellingen op de grond binnen en aansluitend aan bestaand stedelijk gebied. Hiervoor wil de gemeente in principe meewerken. Buiten bestaand stedelijk gebied worden kansen gezien voor bijzondere initiatieven met bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik. Kleinschalige initiatieven in het buitengebied, als uitbreiding van de agrarische functies wordt ook gezien als mogelijkheid.

Van belang is dat bij alle initiatieven rekening wordt gehouden met de omgeving en het bestaande landschap. Dat betekent dat landschappelijke inpassing van een zonnepark een voorwaarde is. Maar ook dat overleg met de omgeving altijd gewenst is voor het verkrijgen van draagvlak en gezamenlijk meedenken over de inpassing en inrichting. Daarbij geldt als voorwaarde dat de grootte van een zonneveld wordt afgestemd op de maat en de schaal van de omgeving. Bij kleinere kernen passen kleine zonnevelden, bij de grotere kernen zijn grotere initiatieven mogelijk.

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2018 het beleidskader vastgesteld.