Kadernota 2018 (30-05-2018)

De jaarrekening 2017 van onze gemeente sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen (in 2016 was dit € 154.000). Eénmalige meevallers uit vooral het grondbedrijf van de gemeente (aan- en verkoop van grond), verklaren een voordeel van ongeveer € 3,4 miljoen. Daarnaast is er een structurele tegenvaller van € 4,1 miljoen in het beleidsveld sociaal domein, zoals afgelopen week bekend werd. Dit heeft invloed op de beperkte financiële ruimte in de kadernota 2018.

Kadernota in twee fases

Onze gemeente presenteert daarom nu eerst een ‘beleidsarme’ kadernota 2018 met daarin de plannen met de hoogste prioriteit, zoals het onderhoud aan wegen, bruggen en groen, vervanging kunstgrasmatten en maatschappelijke uitgaven zoals leerlingenvervoer en jeugdhulp. De commissie en raad vergaderen op 20 juni en 2 juli over dit deel van de kadernota.

Parkeren van nieuw beleid

De afweging van de plannen met daarin nieuw beleid, zoals die bijvoorbeeld in het collegeprogramma staan, maken we eind dit jaar. Denk daarbij aan plannen voor herinrichting, verkeer, recreatie en duurzaamheid. Er is minder geld beschikbaar voor nieuw beleid, zodat we een keuze moeten maken uit de ingediende plannen. Het college wil eerst meer duidelijkheid over de opbouw van het tekort in het sociaal domein en in hoeverre we dit kunnen beïnvloeden. Daarna kunnen college en raad een zorgvuldige keuze maken uit de plannen vanuit de verschillende beleidsterreinen. Doel is om een sluitend financieel perspectief te houden voor 2018-2022.