Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (28-09-2017)

Het is niet toegestaan om in een recreatiewoning te wonen. Ook niet als de bewoning tijdelijk van aard is. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Maar het komt geregeld voor dat recreatieverblijven worden bewoond. Ook binnen onze gemeente.

Bent u bewoner van een recreatief verblijf?

Bewoont u, in strijd met een bestemmingsplan, een recreatieverblijf? En heeft u hiervoor geen gedoogbesluit ontvangen van de gemeente? Dan krijgt u van ons een handhavingsbrief. Daarmee krijgt u drie maanden tijd om de strijdigheid ongedaan te maken. U zult dus een andere locatie moeten vinden om te wonen waar dat wel is toegestaan.

Voldoet u hier niet aan dan moet u een hoge boete (ook wel dwangsom genoemd) betalen. Voldoet u dan nog steeds niet dan kunnen wij zwaardere middelen inzetten. Daarbij kunt u denken aan hogere boetes (dwangsommen) of bestuursdwang.

Heeft u eerder al een gedoogbesluit ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan geen handhavingsbrief.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Het college van Burgemeester & Wethouders zal alleen gedogen (tijdelijk toestemming verlenen) in de volgende twee gevallen:

  1. De overtreder bewoont onrechtmatig een recreatiewoning en kan aantonen dat hij/zij in echtscheiding ligt en de zorg heeft voor minderjarige kinderen. Er zal dan tijdelijk van handhaving worden afgezien. Men ontvangt dan een gedoogbesluit met een begunstigingstermijn van zes maanden. Let op: Echtscheiding alleen is voor deze uitzonderingsgrond dus niet meer voldoende. Daarna wordt ook handhavend opgetreden.
  2. De overtreder bewoont onrechtmatig een recreatiewoning en kan aantonen dat hij/zij in een traject betrokken is waarin het sociaalwijkteam, LIMOR, ZIENN of FACT regie voert met onder andere de intentie om andere woonruimte te vinden. Onder zeer strikte voorwaarden zal er dan tijdelijk van handhaving worden afgezien. Men ontvangt dan een gedoogbesluit met een begunstigingstermijn van tien maanden. Daarna wordt er ook handhavend opgetreden. Alle andere situaties die niet onder de bovengenoemde twee gronden vallen, ontvangen direct een handhavingsbrief.

Wat moet u doen?

U ontvangt van ons een brief. Dit is een vooraankondiging of voornemen dat wij gaan handhaven. Dit is nog niet het definitieve besluit. U wordt in die brief in de gelegenheid gesteld uw situatie toe te lichten. Dit wordt ook wel een zienswijze genoemd. Op basis daarvan ontvangt u dan een definitief besluit met daarin een voor u geldende termijn. Uw omstandigheden wegen wij mee in dit besluit. 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Beleidsnotitie onrechtmatige bewoning recreatiewoningen.