Programmabegroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 (04-09-2014)

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

‘Meer gemeenschap, minder middelen’

Het college van B&W van De Friese Meren heeft een sobere programmabegroting en meerjarenperspectief gepresenteerd aan de gemeenteraad. De begroting stelt ons- als gemeente en als samenleving -  voor grote uitdagingen, zo stelt het college. Met meer gemeenschap en minder middelen moeten we onze wettelijke taken uitvoeren, maar ook steeds meer loslaten. We komen in een andere verhouding met de inwoners te staan.

Toevoeging programma 5: Sociaal Domein

Een belangrijke wijziging in de begroting is de toevoeging van Programma 5: Sociaal Domein. Dit in verband met de decentralisaties, de taken die de gemeente vanaf 1 januari 2015 overgedragen krijgt van het rijk. Met deze taken groeit ook de begroting met ruim € 20 miljoen euro.

Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven

De uitdaging is om met het geld dat de gemeente krijgt voor het uitvoeren van de nieuwe taken, toch de balans tussen inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. En ondanks dat de gemeente weer minder inkomsten krijgt uit het gemeentefonds van het Rijk, kan de gemeente een sluitende begroting presenteren. Deze begroting biedt geen ruimte voor extra’s. De begroting sluit aan op de Kadernota 2014, die in juni 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Besluitvorming in oktober

Op 3 september heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Friese Meren de Programmabegroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit gebeurde in een informatieve bijeenkomst voor raadsleden. De gemeenteraad behandelt de begroting in de commissievergadering van 9 oktober en neemt in de vergadering van 29 oktober een besluit. Verschuivingen in de begroting, bijvoorbeeld het schrappen van een bezuiniging, kunnen alleen als daar een andere dekking (bezuiniging) tegenover staat.

Te downloaden: