Samenspel: Cultuurnota De Friese Meren (22-09-2014)

Onder de titel Samenspel heeft de raad op 19 november 2014 de 'Kadernota cultuur De Friese Meren' vastgesteld.

De missie voor de komende jaren luidt: gemeente De Friese Meren zet cultuur in om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor zowel inwoners als bezoekers waarbij de gemeente voortdurend zoekt naar het evenwicht naar wat de samenleving zelf kan en wat de gemeente nodig acht.  Het beleid wordt uitgevoerd langs drie programmalijnen: Actief De Friese Meren, Grutsk op De Friese Meren en Samen De Friese Meren.  In de nota zijn per programmalijn doelen in beeld gebracht, die de komende tijd in samenspraak met het culturele veld verder vertaald worden naar een uitvoeringsprogramma.

Te downloaden: