Subsidievoorwaarden en beleid (21-03-2019)

U kunt in aanmerking komen voor subsidie wanneer uw aanvraag voldoet aan de voorschriften en voorwaarden van:

Subsidieverordening

Uw subsidieaanvraag valt onder de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren. In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. De Algemene Subsidieverordening vindt u op www.overheid.nl - lokale wet en regelgeving.

Subsidieregelingen en beleid

Daarnaast heeft het college van gemeente De Fryske Marren subsidieregelingen en subsidiebeleid vastgesteld voor het verstrekken van subsidie. Een subsidieregeling beschrijft de voorwaarden en subsidiecriteria voor een specifieke groep subsidies. Het subsidiebeleid en de subsidieregelingen kunt u onderaan de tekst terugvinden.

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een groot aantal subsidieonderdelen een maximaal besteedbaar budget vast. Dit heet het subsidieplafond. We kunnen uw aanvraag alleen honoreren als het subsidieplafond nog niet is bereikt. Het college heeft subsidieplafonds voor 2019 vastgesteld. De subsidieplafonds 2019 vindt u onderaan deze tekst.

Subsidieplafonds 2020 door college vastgesteld

Op 11 juni heeft het college de subsidieplafonds 2020 vastgesteld. De begroting 2020 is nog niet vastgesteld of goedgekeurd. Dit betekent dat het subsidieplafond 2020 nog kan worden bijgesteld. Door vaststelling of goedkeuring van de begroting 2020 bestaat de mogelijkheid dat het subsidieplafond 2020 wordt verlaagd (artikel 4:28 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer bijvoorbeeld tijdens de begrotingsvergadering 2020 het subsidieplafond wordt verlaagd, is er minder geld beschikbaar voor subsidies in het jaar 2020. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbare subsidie voor de al ingediende subsidieaanvragen 2020. De subsidieplafonds 2020 vindt u onderaan deze tekst.

Subsidieregister 2019

Jaarlijks verstrekt gemeente De Fryske Marren subsidie aan verschillende organisaties. In het subsidieregister 2019 – 1 e,  2e en 3e kwartaal 2019 vindt u terug aan welke organisaties de gemeente een subsidie heeft verstrekt en vanuit welke subsidieregeling. We nemen alleen die subsidies op waarvoor beschikkingen aan de organisaties zijn afgegeven. Het register is een momentopname van de stand van zaken op de publicatiedatum. In de loop van het kalenderjaar worden er ook eenmalige aanvragen ingediend. Daarom actualiseren we de gegevens in de tweede week van elk kwartaal. Het openbare subsidieregister kunt u onderaan de tekst terugvinden.

Verantwoordingseisen

Het bedrag dat u ontvangt aan subsidie bepaalt hoe u de ontvangen subsidie moet verantwoorden. Subsidies tot 10.000 euro worden direct vastgesteld. U hoeft dan na afloop geen inhoudelijke en financiële verantwoording in te dienen. Wel worden er steekproeven gedaan. Mocht uw subsidie onder de steekproef vallen, dan ontvangt u hierover persoonlijk bericht. 

Heeft u een subsidie ontvangen van 10.001 euro of meer?

Dan moet u de ontvangen subsidie verantwoorden. De verantwoordingseisen staan in de subsidiebrief die u van ons heeft ontvangen. Ook kunt u de verantwoordingeisen terugvinden in de Algemene Subsidieverordening.

Op het te laat indienen van de verantwoording zijn sancties van toepassing

Het komt vaak voor dat de aanvraag tot subsidievaststelling (verantwoording) niet op tijd wordt ingediend. Daarom hebben wij een sanctiebeleid ingevoerd. Dit betekent dat er vanaf 2018 consequenties zijn als u niet op tijd bent met het indienen van de verantwoording. Eén van de consequenties is dat er subsidie terugbetaald moet worden als er, na een aantal waarschuwingen, te laat of niet wordt verantwoord. Het sanctiebeleid is vastgesteld als subsidieregeling en vindt u onderaan deze tekst.