Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging/ Besluit toestemming ingebruikname Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen (08-06-2018)

De besluiten hebben betrekking op de percelen, kadastraal bekend Balk, sectie M, nrs. 398, 399 en 1214.

Aanwijzingsbesluit

Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot aanwijzing van de daarvoor bestemde gronden van de Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen als bijzondere begraafplaats.

Besluit toestemming ingebruikname

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, onder voorbehoud van het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad, toestemming te geven tot ingebruikname van de Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen.

Inzien

Met ingang van vrijdag 15 juni 2018 liggen beide besluiten gedurende 6 weken met bijbehorende stukken ter inzage.

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De besluiten zijn ook te raadplegen via de website. Zij zijn te downloaden onder aan deze pagina.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de ter inzage gelegde besluiten bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden.  

Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit, waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep.

Een beroepschrift schorst niet de werking van deze besluiten.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl

Digitaal indienen beroep/voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.