Aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging/ Besluit toestemming ingebruikname Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen (08-06-2018)

De besluiten hebben betrekking op de percelen, kadastraal bekend Balk, sectie M, nrs. 398, 399 en 1214.

Aanwijzingsbesluit

Op 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot aanwijzing van de daarvoor bestemde gronden van de Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen als bijzondere begraafplaats.

Besluit toestemming ingebruikname

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, onder voorbehoud van het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad, toestemming te geven tot ingebruikname van de Natuurbegraafplaats Fryslân-West te Ruigahuizen.

Inzien

U kunt de stukken inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

De besluiten zijn ook te raadplegen via de website. Zij zijn te downloaden onder aan deze pagina.