Bakhuizen (26-06-2013)

Voor de gemeente Gaasterlân-Sleat ligt op grond van de Wet ruimtelijke ordening de opgave om haar bestemmingsplannen te actualiseren. Zodoende is de gemeente al enige tijd bezig met een integrale herziening van de bestemmingsplannen die op dit moment gelden. Zo ook voor het bestemmingsplan voor de kern Bakhuizen.

De begrenzing van het beheersgebied wordt gevormd door het geldende bestemmingsplan Bakhuizen 2000 dat is vastgesteld op 3 april 2001, het bestemmingsplan Bakhuizen - Uitbreiding 2005 en het bestemmingsplan Bakhuizen - uitbreiding fase II, deel 2, vastgesteld op 9 februari 2010.

Omdat in dit gebied geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen worden verwacht, kiest de gemeente in dit gebied voor een beheersverordening. Hierin wordt de bestaande situatie vastgelegd, waarin bestaande mogelijkheden worden gerespecteerd en qua zwaarte vergelijkbare ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit betekent dat er geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Deze beheersverordening geeft in één keer een nieuwe en uniforme juridische regeling voor de hele kern. In de afbeelding in de bijlage is de ligging en begrenzing van het gebied aangegeven waarop deze beheersverordening van toepassing is (het beheersgebied).

Laatste wijziging

Juni 2013

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Inhoud

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente Gaasterlân-Sleat bezig de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren. Een deel van de bestemmingsplannen is nog niet geactualiseerd. Het gaat om verschillende delen van Bakhuizen.

De geldende bestemmingsplannen voor dit gebied zijn ouder dan 10 jaar. Om op 1 juli 2013 aan de actualiseringsplicht te voldoen, bestaat als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Dit instrument leent zich voor situaties waarbij redelijkerwijs geen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden voorzien of waarbij onduidelijk is op welke termijn ruimtelijke relevante ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Voor die situaties legt een beheersverordening de ruimtelijke mogelijkheden uit de vigerende bestemmingsplannen vast en blijven ook alle legale situaties toegestaan die van die vigerende plannen afwijken.

Gelet op de uitgangspunten dat er:

a. op korte termijn geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen worden voorzien (die nog niet zijn geregeld in de vigerende bestemmingsplannen);

b. de gemeente kiest voor behoud van de fysieke en functionele structuur van het gebied;

c. de vigerende regelingen afdoende ruimte bieden voor kleinschalige ontwikkelingen op perceelsniveau;

kiest de gemeente voor het instrument 'beheersverordening' voor Bakhuizen om aan de actualiseringsplicht uit de Wro te voldoen.

Inzien

U kunt de beheersverordening Bakhuizen inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.