Balk en het IJsselmeer (26-06-2013)

Het noordelijk deel van de kern Balk en het IJsselmeer behorend bij het grondgebied van de gemeente Gaasterlân-Sleat vormt het verordeningsgebied. Aan de Sudersewei is een actueel bestemmingsplan van kracht. De bestemmingsplannen die recent genoeg zijn, zijn buiten de werking van de beheersverordening gelaten. De grens van het verordeningsgebied is hier op afgestemd. Vandaar dat er een witte vlek in de begrenzing zit. De exacte begrenzing van het verordeningsgebied is aangegeven in de afbeelding in de bijlage.

Laatste wijziging

Juni 2013

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente Gaasterlân-Sleat bezig de vigerende bestemmingsplannen te actualiseren. Een deel van de bestemmingsplannen is nog niet geactualiseerd. Het gaat om het noordelijk deel van Balk en het IJsselmeer dat binnen het grondgebied van de gemeente valt.

De geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden zijn ouder dan 10 jaar. Voor het noordelijk deel van Balk zijn op dit moment twee bestemmingsplannen in voorbereiding, maar deze zullen voor 1 juli 2013 niet zijn vastgesteld. Voor het IJsselmeer zal ook een nieuw bestemmingsplan voorbereid worden. Om op 1 juli 2013 aan de actualiseringsplicht te voldoen, bestaat als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Dit instrument leent zich voor situaties waarbij redelijkerwijs geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen kunnen worden voorzien of waarbij onduidelijk is op welke termijn ruimtelijke ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Voor die situaties legt een beheersverordening de ruimtelijke mogelijkheden uit de vigerende bestemmingsplannen vast en blijven ook alle legale situaties toegestaan die van die vigerende plannen afwijken.

Gelet op de uitgangspunten dat er:

a. op korte termijn geen ruimtelijke relevante ontwikkelingen worden voorzien (die nog niet zijn geregeld in de vigerende bestemmingsplannen);

b. de gemeente kiest voor behoud van de fysieke en functionele structuur van het gebied;

c. de vigerende regelingen afdoende ruimte bieden voor kleinschalige ontwikkelingen op perceelsniveau;

kiest de gemeente voor het instrument 'beheersverordening' voor een deel van Balk en het IJsselmeer dat binnen de grenzen van de gemeente Gaasterlân-Sleat ligt om aan de actualiseringsplicht uit de Wro te voldoen.

Inzien

U kunt de beheersverordening Balk en het IJsselmeer inzien op ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis te Joure.