Besluit Wet geluidhinder, vaststelling hogere waarde voor het (ontwerp) bestemmingsplan Broek Zuid (02-11-2017)

De gemeente De Fryske Marren is voornemens om in het gebied Broek Zuid een woningbouwplan met 86 woningen aan open vaarwater te realiseren. In het (ontwerp) bestemmingsplan Broek Zuid, dat gelijktijdig met het  ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder  met ingang van 18 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, wordt dit juridisch planologisch geregeld. Het plangebied ligt ten westen en ten zuiden van respectievelijk Joure en Broek. De vaststelling van het bestemmingsplan is later dit jaar voorzien.

Laatste wijziging

Oktober 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder voor het zuidelijkste bouwvlak van het plangebied voor de woningbouw in Broek Zuid beperkt wordt overschreden. Voor dat bouwvlak moet daarom voor de vaststelling van het bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. Hiervoor is een besluit  tot vaststelling van de benodigde hogere waarde genomen.

Bij de vaststelling van het besluit hogere waarde is een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit aangebracht in die zin dat in Hoofdstuk 4.3 van het akoestisch onderzoek in plaats van een bouwhoogte van 6 m, voor de twee compensatiewoningen nabij  It Súd 11 te Broek wordt uitgegaan van een bouwhoogte van 9 m.

Inzien

Met ingang van 8 november 2017 ligt gedurende zes weken het door het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 23 oktober 2017 vastgestelde besluit hogere waarde  ingevolge de Wet geluidhinder voor het (ontwerp) bestemmingsplan Broek Zuid en het bijbehorende akoestisch onderzoek, voor iedereen  ter inzage.

Het ontwerpbesluit wet geluidhinder  en het akoestisch onderzoek kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het ontwerpbesluit en het akoestisch onderzoek te raadplegen via de gemeentelijke website.

Beroep

In de periode waarin het  vastgestelde besluit inzage ligt, kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kan worden gestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift indient tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  op bovenstaand adres.

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mal beroep in te stellen.