Bestemmingsplan Akmarijp - Fjildwei 9 (21-10-2020)

Het perceel ligt aan de Fjildwei te Akmarijp, ten zuiden van het perceel Fjildwei 9. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Joure, Sectie F, nummer 1040 (toekomstig adres Fjildwei 7a).

Laatste wijziging

September 2020

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud bestemmingsplan

Het doel is het planologisch mogelijk maken een woning op het perceel direct ten zuiden van Fjildwei 9 te Akmarijp. Door sloop van de stal en enkele bijgebouwen op het perceel wordt voldaan aan de ruimte-voor-ruimte regeling waardoor ter compensatie een woning gerealiseerd mag worden.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het doel van het Besluit hogere waarde is om een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevel van de geprojecteerde woningen toe te staan. Dit betreft een afwijking van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder biedt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een Besluit hogere waarde te nemen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om zo’n besluit te nemen met het oog op de geprojecteerde woning zoals opgenomen in het bestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9.

Inzien

Met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 liggen gedurende 6 weken de volgende documenten met bijbehorende stukken ter inzage:

  • het bestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9
  • het besluit hogere waarde Wet geluidhinder Akmarijp – Fjildwei 9

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit tot vaststelling en het besluit hogere waarde met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

U kunt het bestemmingsplan Akmarijp - Fjildwei 9 tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden zij niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.