Bestemmingsplan Balk - Balk Centrum (06-06-2016)

Bestemmingsplan Balk - Balk Centrum

De plangrens van het voorliggende bestemmingsplan valt grotendeels samen met de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht. Aan de Dubbelstraat en de Mr. C.J. Trompstraat is het plangebied doorgetrokken naar het zuidoosten. Ook aan het Treemterplein en aan de Pypsterstikke is het plangebied enigszins groter dan het beschermd dorpsgezicht, zodat de begrenzing van het plangebied aansluit bij de bestemmingsplannen Balk - Noord en Balk - Zuid. In de afbeelding hiernaast is de begrenzing van het plangebied weergegeven.

Laatste wijziging

April 2016

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Op grond van de in 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te worden geactualiseerd. Daarnaast geldt sinds het in werking treden van de Wro de verplichting om bestemmingsplannen digitaal te ontsluiten en bestemmingen vorm te geven overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012). Deze verplichtingen worden aangegrepen om de verouderde juridisch-planologische bestemmingsregeling van het beschermd dorpsgezicht van Balk te actualiseren. Er worden met het bestemmingsplan in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk - Balk Centrum inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.