Bestemmingsplan Balk - Balk Noord (08-06-2016)

Het bestemmingsplan is grofweg van toepassing op het deel van Balk ten noorden van de Luts. Het plangebied wordt aan de zuidzijde grotendeels begrensd door het bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht van Balk (‘Balk - Centrum’). De overige plangrenzen zijn afgestemd op het Bestemmingsplan Buitengebied Gaasterlân-Sleat 2004. Het plangebied beslaat daarmee de gronden tot en met het perceel Meerweg 1a (oostzijde), het perceel Houtdyk 1 (westzijde) en de Lorbuorren aan de noordzijde. De bedrijventerreinen Eigen Haard en De Stikke maken deel uit van dit plangebied.

Laatste wijziging

April 2016

Status

Geheel onherroepelijk in werking

Beknopte inhoud

Het bestemmingsplan voorziet voornamelijk in het actualiseren van functies en activiteiten die al eerder planologisch waren geregeld. Het bestemmingsplan is op hoofdlijnen conserverend van aard maar kent wel enkele flexibiliteitsbepalingen waardoor beperkt ruimte kan worden geboden voor ontwikkelingen. In het bestemmingsplan is sprake van één volledig nieuwe ontwikkeling: het mogelijk maken van een bouwperceel ten behoeve van de bouw van één woning tussen de percelen Wilhelminastraat 57 en 59. Het plan vervangt deels de beheersverordening “Balk en het IJsselmeer” en de beheersverordening “Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum”, inclusief de aan deze verordeningen gekoppelde bestemmingsplannen voor dit gedeelte van Balk.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Balk - Balk Noord inzien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.